�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Coronavirus v podob vodopdu

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 16.03.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3599

Mme vldu jakou jsme si zvolili a ta dl co me. Ale vodopdu c se pandmie nedoke postavit innou hrz, ale pouze cednk, kter sice zmrnil jeho tok, ale tee, a jak to vypad, potee i dl

 

Tento virus hýbe svtem, a to pohybem výrazn mohutným. Zprvu oznámení, e se o jeho zrod jedná v ínském Wu-chanu jsme brali tak, e vzdálenost 10 000 kilometr od Evropy je dostatený filtr k tomu, aby pozbyl své destrukní síly. Ale opak je pravdou a tento projektil zákené psobnosti u nás má na mušce. A kdy jeho psobnost zasáhla njakou desítku našich oban, zavedla vláda opatení v podob omezení pohybu osob v uritých prostorách a jejich potu. Tato redukce byla bezpochyby správná, ale je otázkou, zdali úinná? Posume napíklad omezení otevírací doby v restauracích do 20. hodin.  Dejme tomu, e se otevírá v 10. dopoledne. Tedy rovnou desítku hodin se lidé v tchto zaízeních mohli druit bez ohledu na coronavirus. e to bylo opatení vpravd kosmetické, svdí nové naízení o dva dny pozdji, kdy v esku není ádné funkní hospody v pravém slovo smyslu pohostinského významu, ale pouze prostednictvím prodeje pes okénko. Jenome se bez kontroly vracely ady lya z alpských radovánek z Rakouska a pedevším z Itálie. A tady byl stát nedsledný. Pokud do té doby bylo moné hovoit o hrstce infikovaných, tak v té chvíli se zaalo bít na poplach. Ovšem naplnilo se písloví o bychovi, jeho bylo pozd honiti.

V té dob byla z vládního píkazu uzavena naprostá vtšina provozoven. Rovn tak škol, s výjimkou mateských. Ale ani tyto nebudou trvat zejm dlouho. Dále to byly sportovišt, nedokoneny se staly soute populárních sport, vetn i tch masov mén rozšíených, kdy tréninková snaha sportovc pišla zcela vnive. To vše proto, aby se virus nešíil, respektive, co nejmén. Nesmly se provádt svatby a pohby. Tedy došlo k interdiktu jako za Jana Husa ve stedovku. Výsledkem bylo, e corona postupovala dál bez ohledu na vládní restrikce a zasedání.
A k problému se zaali vyjadovat renomovaní odborníci z lékaských kruh. Jeden psychiatr se vyjádil, e coronavir je poteba brát s humorem?! K tomu lze íci, e neštstí druhých potší, ale sám proívat finální fázi corony na pístrojích, pokud by bylo dopáno dotynému cti být na n napojen a umírat s krvácejícími plícemi, tak bych takový humor v té chvíli nechtl vidt. Nebo renomovaný kardiochirurg Jan Pirk prohlásil, e kdy se pemnoí prasata, tak na n píroda sešle mor v zájmu rovnovánosti jejich stavu. Ve smyslu svého tvrzení upesnil, e populace  v ín je pemnoená, a e se jedná  o pirozenou korekci nadbytku lidí.
Slova z úst oduševnlého a úspchy ovneného chirurga znjí ponkud sarkasticky, ale nemá pravdu? Není to opravdu psobnost vyšších sil, které mají nad nezízeným chováním lidské populace jakýsi dohled?

Slyšíme od zástupc lékaských ad, e jsou v první linii. To je pravda. Ale s jakým výsledkem? Provedení výtru a - doufejme  - e správná diagnostika, kdo je nakaen a kdo ne, a  šup za domácí katr, tedy do karantény. Ale poznají tito lékai, zda se jedná o chipku i o coronavirus? Rada o mytí rukou, neshlukování se, je na diplomovaného lékae  pouhou nouzí z ctnosti. Ostatn nastavme zrcadlo realit dnešních dní v porovnání s odvkou praxí. Staí pouze poloit otázku, zda lékai dokáí vyléit rýmu? Nejlepší odpovdí je rení o jejím léení trvající týden a neléení, kdy tento protivný výtok má psobnost sedm dn. A uvedené platí o chipce, cukrovce a dalších nemocích. Je to boj na nekonený poet kol. Chci se tím pouze zeptat zda si dokáeme se souasnými medicinskými znalostmi poradit s coronou, kterou známe sotva pár msíc?
A co hygienici, kteí astokrát s gustem prosmejí gastronomické provozovny, e tam nezstane kámen na kameni, jak ti ve chvíli pravdy svého poslání uspjí v tomto stetu s opravdovým nepítelem lidstva? Ale nestojí v nárazníkovém zón i další profese, které se dívají coronaviru do jeho smrtící tváe? e je teba jen o prodavakách obchod, kterým nikdo nedá nedostatkové roušky nebo dokonce respirátory. Kadý zamstnavatel by rád dal, ale oni nejsou. í je to vina?
e prý se nkteí pacienti vyléili?! Následuje tedy logický dotaz, ím a kým? Vdy na coronu ádná protilátka neexistuje! Nkteré tlo má v sob spíš souhrn ehosi, ím se vyléí samo. Kdo ale bude mít to štstí?
Zatím se opakují prázdná slova, ale virus se šíí dál. Stereotypní komentování situace kolem a kolem, kterou vidí všichni na vlastní oi a ada výmluv i sebechvály, jenom utvrzují o bezradnosti tch, kteí tyto výroky pronášejí. A v dané situaci je moné hovoit o dalších oborech o jejich lenech neštkne ani pes. A co a na zákený virus zanou ídnout policejní ady? To se mohou zaít ze svých dr vynoovat pkné poty rzných zloduch, jejich pesile nekalých zámr bude bezbranný oban vystaven. Je zde avšak jiná otázka. Nesmí se vycestovat, a pi návratu podstoupit  karanténu. Kdo by se nepodrobil oficiálním vládním píkazm, bude i me být potrestá pokutou tí milión korun a odntím svobody na nkolik let. Obdobné stanovisko zaujala vtšina evropských zemí. Dobe. Ale je tu ješt navíc k tomu velmi závaný problém. Došlo k rozhodnutí, e domácí obané nesmí vyjídt a cizinci naopak pijídt.

Na ecko-turecké hranici stojí desítky tisíc migrant. Jak se tohle bude ešit…? Bude se o tom veejn mluvit nebo potají ešit po svém?
A na to se váe jedna spojitost, o které se nemluví píliš nahlas, ale pouze šeptem. Je jí Evropská unie. Jedná se tedy o spolenost evropských stát, která má spolupracovat nebo dokonce si njakým zpsobem pomáhat (?)
A do této spolupráce pišel onen coronavirus, který ukázal skutenou soudrunost evropských stát. Naprostá vtšina se uzavela do sebe, vetn svých hranic. Od Itálie, která nese nejvtší virovou zát, tak od té dali ostatní ruce pry. Má to sice svj dvod, protoe Itálie si svou typickou lehkovánjší, kdy problém zprvu bagatelizovala do té míry, e se rozbhl po celé Evrop, zpsobila do urité míry sama. Ale pesto to zanechá na italské duši jistý šrám kivdy.  Ostatn petlumoím slova tiskové mluví veletrhu Sigep v Rimini, a to ješt z doby, kdy se tento apeninský poloostrov dostal do ekonomické krize. Cituji doslova:
“My Italové jsme lehkomyslní a problémy které o sob dávají vdt prostednictvím pedbných signál nemíváme ve zvyku brát moc ván. A se nám nakumulují do neešitelného stavu, tak teprve pak zaneme nco dlat.“

A dodejme, e s coronou to bylo obdobn, a Itálie je tam, kde je, a s ní i celá Evropa.
Jiným pípadem je ecko, které té osamocen zápasí s davy migrant, kdy ostatní státy bu mlky pihlíejí nebo hovoí o formální pomoci. Lidé si po tom všem poloí logickou otázku, k emu e ta unie jim vlastn je? Tohle nebude jist mluvit ve prospch evropské soudrunosti a nebude moná velkým pekvapením co nastane, a moná e ani ne v tak vzdáleném budoucnu.

Z ei ekonomických expert na televizní obrazovce zaznl konen význam malých a stedn velkých firem, které jsou páteí ekonomiky všude ve svt, a tak i esko nevyjímaje, a na které v této tké chvíli vláda nejvíce spoléhá. Je to asi desetina populace, která iví tch zbývajících devt desetin. Pokud se ekne, e eská ekonomika funguje, tak peloeno do reálného jazyka to znamená, e podnikatelský sektor funguje. Jsou zde sice i mamutí firmy. Ale kolik finanního produktu jde do eského státu? To zmiuji v souvislosti s rznými pobídkami typu bezcelních dovoz, velkých daových úlev, domluvených dohod apod.
Take v souhrnu eeno, ten kdo pracuje ve vlastí reii a nepobírá ádnou státní výpomoc, a je nucen ze své soukromého produktu podlit ostatní kteí si na sebe nevydlají, tak tomu nyní hrozí uzavení jeho provozu. Hrozí k roztrení ustáleného vztahu zamstnavatel versus zamstnanec. Navíc jsou zde nesmyslné výdaje na neziskový a státní sektor, kdy vláda za této situace by mla výrazn pehodnotit výdajovou innost. 
Coronavirová pandémie vytáhne na svtlo mnoho nedostatk a zanedbání, které v zdravotn „mírových dobách“ se dailo njak vyflastrovávat.
Ale tímto zpsobem to za daných okolností takto u dál nepjde a bude se muset mnohé mnit. Nyní je ada na nás adových obanech tohoto státu. Bude to záleitost logické úvahy a disciplíny, která me mnohé ovlivnit. Mám ale obavy, e poitkái, kteí budu dávat pednost krátkodobému uspokojení svých pocit ped uskrovnním své rozmailosti  budou na této cest velkým problémem ve svojí sobeckosti, bezohlednosti i rozmlsanosti, a tím budou brzdou v nastavení pekáek této zatím ne moc viditelné a zákené pandémii.
Máme vládu jakou jsme si zvolili a ta dlá co me. Ale vodopádu šíící se pandémie nedokáe postavit úinnou hráz, ale pouze cedník, který sice zmírnil jeho tok, ale tee.
A jak to vypadá, potee i dál…


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku