�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2020 - Zmrzliny v proveden CARPIGIANI / - 2.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 01.03.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3597

Na 41. ronku SIGEPU se spolenost Carpigiani pedvedla monosti zajmav dekorace, kter prezentovala nekonen podoby vizovch monosti podvn zmrzlinynap. v perleovm dekru nebo v zvoji jedl vaty.

Zmrzlina mívá mnoho vizáových podob, kdy ji  konzument zprvu vidí v úloném prostoru vitrín v kulatých i rovných vanikách.
Je to na nco na zpsob vidní špiky ledovce, jeho absolutní  vtšina je skryta pod vodou. Nejinak je tomu i zmrzliny, která je ze zákazníkova pohledu vidna pouze svým povrchem a tak zmínné ustálené sousloví o ledovci je i  obdobný pípad zmrzliny.
Ta se pedstaví v plné kráse i chuti, pi její prodejní podob v kopekovém  tvaru, vertikální spirále, ve tvaru špaget nebo i v kvtinovém provedení, a na mnoho dalších zpsob.
Na 41. roníku SIGEPU se spolenost Carpigiani pedvedla monosti
zajímavé dekorace, která poutala zrak i chu návštvník.

Jednalo se o papírové košíky se zmrzlinou s popcornovým dekórem, kdy tato "kupavina", dlající obas zlou krev v hledištích nkterých multikinkin, byla pipravována pímo v míst tvorby zmrzliny a ped vydránými chuovými orgány dychtících zájemc byla jak zhotovována tak i servírována.
Další ozdobou, kterou spolenost Carpigiani prezentovala v nekonené podob vizáových monosti podávání zmrzliny, byl perleový dekor v závoji cukrové vaty.

 

V rozlehlém prostoru jedné z veletrníc hal ml rozbitý prezentaní stan i výrobce zmrzlinových stroj Carpigiani. Pozornost se soustedila na zmrzlinový stroj 191/P. Tento nový strojní produkt se vyznauje nášlehem a 80 procent s výrobní moností monoporcí v podob okrasného dekoru. Jeho hodinová produkce je úctyhodná, nebo zvládne v hodin pipravit 350 sedmesátipti gramových porcí.

Veškerý pokrok digitálního vývoje je zastoupen v interaktivním displeji, který výrobce ovládá prostednictvím ídícího panelu.
Jeho, eknme strojní hardware, tvoí celokovová míchadla a erpadla umístná v horních vanách, jejich úkolem je zajistit rozmíchání zmrzlinové smsi do stavu absolutní dokonalosti.
Rovn je postaráno o nový koncept dekoru, spoívajícího ve speciáln upravené výtoní rici, je umoní zhotovit poutavý vizáový efekt vytoené zmrzliny. Stodevadesátjednika je vybavena novým systémem chlazení a konzervaním cyklovaem, který spouští v naprogramovaném cyklu i noní reim. Samozejmostí výbavy je rovn poítadlo zmrzlinových porcí. Výrobník je rovn vybaven istícím cyklem, jeho starostí je oista výrobních útrob s ohevem, co v pekladu do vtší srozumitelnosti znamená, e stroj se vyznauje schopností rozpustit zmrzlou sms ve válcích.
Aby sms nepekroila kontrolní árku objemové hodnoty, se stará digitální idlo, které pi dosaení hladiny normové hladiny vydá signál pro korekci dalšího chodu výrobního cyklu. A dnes ji k dleité  nezbytností patí i digitální systém ostraitosti TOAREMA READY, který bdí nad správným chodem celého výrobního procesu, a v pípad jakéhokoliv náznaku zádrhelu vyhlásí okamitý alarm. K elektronické výbav tohoto typu znaky Carpigiani náleí okamitá identifikace závady a pes internetovou sí pímé spojení se servisním centrálou Carpigiani s moností odstranní závady.

V centrálním výstavním stedisku spolenosti Carpigiani se rovn nacházeli zástupci brnnské distribuní spolenosti Eiskon , dovozce zmrzlinových výrobník znaky Capigiani pro esko a Slovensko, mající ve svém prodejním portfoliu krom ji zmiované italské techniky i  chladící a mrazicí vitríny, pasterizátory, vaie krém, šokové mrazáky, mobilní zmrzlinové prodejny, cukráské pece a mnohé další prvky gastrotechniky, vybavení a doplk.
Eiscon sídlí v nov zbudovaném prostoru prmyslového areálu v Brn - ekovicích, a po létech prostorového ivoení v míst bývalého psobišt, mohl tento prodejní albatros roztáhnout kídla svých zámr do plné šíe. To se v praktickém reálu projevilo v podob rozmrných sklad, servisních prostor, výukového stediska, administrativního zázemí, a naplno se tak mohly dostat ke slovu zamýšlené projekty obchodního, osvtového a výzkumového zamení. Realizovaly se rzné odborné pednášky a vrcholem vstupního roku Eiskonu na novém psobišti bylo uspoádání moravského kola zmrzlináského klání ve svtové souti  GELATO FESTIVAL CHALLENGE  poádané spoleností CARPIGIANI s vyústním do evropského vrcholu v Boloni a svtového finále v Rimini.
To je souasnost firmy Eiskon a budoucnost má vytýený smr ve zizovánín dalších stedisek se zamením na svj obchodní program.

Brioche s mozarelovou zmrzlinou     Rohlíek s krémovou zmrzlinou   
                                                  Suroviny                                                                                                                              
vanilkový mix 5 000 g                                     mozarelový mix 5 000 g      
mozarelový mix 5 000 g                                  rohlíkové korpusy
brioškové korpusy                                           bílá okoláda
                                                                       rová potravináská barva
                                                                       ervená kvtinová dekorace

Výrobní postup                                            Výrobní postup
rozízneme briošový korpus                            rozpuštnou bílou okoládu
a naneseme zmrzlinovou porci                        dekorovanou potravináskou barvou
malými kleštmi rovnomrn na                      naneseme na vrchní ást uíznuté brioky,
spodní plochu briošky
                                     provedeme jemný dekor bílou okoládou a

                                                                      na spodní ásti briošky naneseme
                                                                      dekoraním zdobítkem pipravenou
                                                                      krémovou zmrzlinu

 


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku