�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka Slavkov - doma je doma, pokud nen dlka silnj 5/6

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 17.01.2020
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3588

A prv s touto firmou se pan Slavkov podailo navzat pedobchodn kontakt. Podpisu pedchzelo jednn, jeho dj probhal kad pondl u obchodn editelky a pokad bylo nutn pijt s novm typem vrobku nesouc prvek neobvyklosti.


 

Doma je doma, dodejme pro toho, v kom je skrytá domorodá duše, a to o slavií svtobnici íci nelze.
Kdy se nacházela opt v prostoru šlépjí svých dtských stevík, znovu se vynoily vzpomínky na dtské vjemy, první lásky, pítomnost maminky i pedmty inící domov domovem. Pesto to vše krásné bylo ochuzeno o nco, co ji ivotn nezbytn patilo k Mirinu zpsobu ivota. Byl to neviditelný cíl mety, který musí zdolávat. Námaha spojená s takovýmto úkonem byla jí duševn potebným sebetrýznním, které i pes prbnou bolest jí bylo nutnou solí i sladidlem jejího ivota. Touto metou byl smr dálav a vše pekvapující s nimi spojené. Dobrodruná duše paní Slavíkové narostla dosavadními proitky do rozmru, který si vytvoil i právo udílet pokyny smru jejích dalších ivotních krok. A takovýto povel následoval bezprostedn po návratu. Domácí pobyt neml píliš dlouhého trvání. Rozbouené cestovatelské geny v nitru návrátivší se africké poutnice optovn oscilovaly do vysokých otáek Zakrátko se ji nahavená cestovatelka nalézá usazená v sedadle dopravního letounu jeho pí smuje do dalšího snu jejího ivota do Ameriky, s cílovou stanicí msta San Jose ve stát Californie. Zde se optovn setkává se svým pítelem, budoucím otcem jejích dvou syn.
Odlet byl dekompresí tlaku mezi africkou ozvnou proitk a nastalým pocitem, pro ni "ivota nebezpeného klidu", s plánem doby pobytu jednoho roku. Nabídka pronájmu domu od pátel pemisuje dvojici do msta Grants Pass ve stát Oregon.
Podnikatelský princip Ameriky spoívá v jednoduchosti prostedk k dosaení velkých cíl. To se projevuje i v monosti získání kuchaské licence, která obsahuje hygienické a obchodní poadavky pouze v míe nezbytné a je oproštna umlých neproduktivních administrativních nadnormativ. Hospodáský systém Ameriky je zaloen na svobodném podnikání, kterému je administrativa sluhou, nikoli drábem. V tomto smru nás od Ameriky dlí mnohem vtší vzdálenost ne vytváí svým rozmrem mezikontinentální dálava tzv. "velké loue".
Mirka Slavíková sáhla po pokrevní skupin svého oboru, kterou byla výroba perníku. A to z toho dvodu, e evropský perník se výrazn odlišuje od technologie a tím i chuti  perníku zhotovovaného v anglo-saských zemích, kde je znám pod názvem zázvorový chléb s výraznou píchutí zázvorového koení. Kdeto, eknme  náš perník je charakteristický medovou pímsí. A to bylo chuové nóvum oslovující píslušné smysly tamního konzumenta.

Pi vstupu na americké podnikatelské kolbišt, které spoívá na podkladu velmi tenkého ledu, má aspirant v podstat dv monosti, které nazýváme "bu a nebo". Je-li dotyný šikovný a trefí momentální obchodní vkus klientely, zane na této trní ploše bruslit. Pokud ne, tak se s ním led okamit nekompromisn prolomí. ádná objíka v podob tetí cesty neexistuje.
Pro svoji výrobnu zvolila eská cukráka název "Europen nostalgia", který vyvral z eské lidové perníkáské tradice spoívající v podob kolíbek, chaloupek, pantoflík apod. Tento zpsob prvovýroby a koovného prodeje byl pro eskou podnikatelku tou nejvtší marketingovou školou, jakou kdy prošla.
Ve stát Oregon ve mst Medford má sídlo obrovská katalogová firma Harry and David, která náleí mezi pední firmy tohoto zamení. Ta má pouze dv vzorkové prodejny ve stylu "show room" a vlastní distribuce se realizuje výhradn pes katalog.
Úrove slueb dokumentuje ukázka objednávky spoívající píkladn v potu šesti kus hrušek, kdy zákazník obdrel tento píslušný poet ovocných plod zabalených v mkkých ochranných obalech zajišujících ochranu proti nárazu. Velikost produkt byla vyrovnaná jako ada elitní jednotky hradní stráe. Obdobn tomu tak i bylo pi jakémkoli druhu objednávky. Pravdou je té, e i cena byla úmrná tomuto prodejnímu nadstandardu, ale spoleenské rozvrstvení Ameriky umouje té prosperitu firem tohoto specifického prodejního zamení.
A práv s touto firmou se paní Slavíkové podailo navázat pedobchodní kontakt. Podpisu pedcházelo jednání, jeho dj probíhal kadé pondlí u obchodní editelky a pokadé bylo nutné pijít s novým typem výrobku nesoucí prvek neobvyklosti. Tento pípravný proces probíhal pt msíc. Bhem této doby obdrela adatelka vánoní perníkovou zakázku její realizaci ztvárnila do podoby eské vesniky ladovského stylu s pohledem na kostel, náves, kašnu, obchdky, sákující dti a dalšími náleitostmi co vytváí vánoní náladu venkovského ivota. Poadavek navíc spoíval v osvtlení domek, take tvrkyn perníkového díla se musela té pídit po systému miniaturní elektroinstalace.
Výrobek eské cukráky tvoil v prostorách hlavního shoping centra této firmy jednu z centrálních vánoních dekorací.
Ovšem mezitím pišlo to, co eny ijící v páru obas potkává a tím bylo poetí dalšího potomka. S tímto outkem se zúastovala všech pedrealizaních pokus o spolupráce s firmou Harry and David. Po pti msících jednání obdrela - s velkým sebezapením -  trplivá adatelka nabídku na kontrakt 5 000 kus perníkových chaloupek. Jenome pokroilé thotenství bhem smluvního procesu nabylo takového objemu, e za pár msíc slehnuvší rodika nemohla poadavku krytém realizaní nabídkou dostát.
Následn pivádí paní Slavíková na svt svého dalšího následníka a to muského pohlaví. Uritou kestní kuriozitou je ta skutenost, e v Americe narozený syn obdrel ryze eské jméno Matj a druhorozený syn, jen spatil svtlo svta posléze v esku byl poktn, zejm pod dojmem amerického echa vzpomínek, na Clarka.
V té dob se rok sešel s rokem a vzdušný dopravní prostedek tílennou eskou skupinu pemisuje proti smru asu opt do rodného Mirina msta Plzn aby se pln vnovala svým mateským povinnostem.
Jedno indické písloví praví, e kdo jezdí na tygru neme z nho slézt. Nejinak tak Mirka "rozlítaná" po polovin zemkoule, které domácí zabrzdní zpsobovalo pocity jako koce, kdy je hlazena proti srsti. A proto roztáhla cukráská koovnice opt perut své cestovatelské tuby.
V porovnání s minulými dálkami, se tentokrát jednalo o pouhý drobný cestovní odskok do zem ty jazykových kanton, Švýcarska.
Tam opt kvetlo pole mnoinou informací a znovu se bylo emu uit. Spátelení se s paní Katty Sprüngliovou v Zürichu otevelo bránu k okolád a do „nadasového“ cukráského provozu asi 100km od Zürichu se nalézá víska Rückenbach bei Luzern. A u Otmara Fabilo se opalovala pod infra lampou, aby zdokonalila techniku modelování z karamelu, za šest dní však dobyla opt  dalšího prvenství, kdy jako první východoevropanka (v bývalém politickém slova smyslu) absolvovala tento kurz, a jeho absolutorium je dokumentováno píslušným diplomem.

 - pokraování -


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku