�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Host Milano 2019

Autor: Martin Kolouch
Datum vyd�n�: 18.11.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3562

Ke spaten byla novinka s nzvem TheEggCheff. Jedn se o stoln zazen, kter um bhem jedn minuty erstv tepeln upravit vejce ve skopce a rozit tak nabdku i ve velmi stsnnch podmnkch.

Veletrh Host Milano 2019 splnil oekávání, která do nj vloilo pes 2 200 vystavovatel ze 171 zemí a pes 200 000 návštvník z celého svta. Vystavovalo se opt na obrovské ploše vtšiny pavilon milánského výstavišt ve Rho.
Hlavní obory, na které se akce zamuje, zstaly a jsou to kuchyská technika, nápojová technika, technika pro cukráe a zmrzlináe, technika pro výrobu pizzy, chleba, praení a pípravu kávy, nábytek pro hotely a restaurace.
Mezi vystavovateli nebyli jen velcí hrái, zavedení a mezinárodn uznávaní výrobci ale i ada menších a malých firem, picházejících sem s úzkým sortimentem svých inovativních výrobk.   
Poadatel Fiera Milano SpA akci smuje primárn na kontakt mezi výrobci a obchodníky. Pínosná je však samozejm i pro kadého, kdo s technikou pracuje nebo je napíklad v pozici investora. Dvodem je, e na této výstav je mono dobe pozorovat aktuální smry vývoje, vystavovatelé práv sem asto smují premiérové uvedení novinek na trh.  
Z trend, které bylo mono pozorovat, zmime masivní aplikaci barevných zobrazovacích a ovládacích dotykových jednotek. Z draších a komplikovanjších stroj (konvektomat, zmrzlinových stroj) se rozšíily i do pizza pecí, malých mycích stroj, mlýnk na kávu. V kávovarech se bn objevují i samostatn pro kadou jejich jednotlivou jednotku/páku. Na pozadí toho pak probíhá všudypítomné doplování techniky o píslušenství pro pipojení k internetu, její dálkové ovládání a diagnostiku. 
Tradin velkorysý prostor pro soute po celou dobu výstavy oíval desítkami cukrá, kteí prezentovali svoje umní, od výroby jednotlivých motiv a po nejsloitjší skulptury. Nechybla pehlídka technických inovací, ze kterých letos vynívala a Smart Label 2019 získala novinka s názvem TheEggCheff. Jedná se o stolní, prostorov nenároné zaízení, které umí bhem jedné minuty erstv tepeln upravit vejce ve skoápce a rozšíit tak nabídku i ve velmi stísnných podmínkách v kavárn i jiném podniku.
Kdo se nestihl pijet podívat letos, me si do kalendáe poznait další roník, který probhne pespíští rok, od 22. do 26. íjna 2021 v Milán na výstavišti ve Rho. A jak je u tohoto veletrhu zvykem, ml by si pro jeho návštvu vyhradit pinejmenším dva celé dny. 


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku