�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pocta Karlu Gottovi

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 10.10.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3548

A to byla podstata tohoto lnku tm, kte poznali, e dostali nco shry a e stoj za to, i pes pekky tch bez talentu, tento dar dle rozvjet a pivst do stupn mistrovstv. Tak jako nejvt velikn na pop music Mistr Karel Gott.

Kdy zpíval On,
jakoby zvon z Nebe zn
l,
- nejvtší z nejv
tších -
hlas Mistra nám písn
pl …

V úct a podkováním
Mistru Karlu GOTTOVI
Vtrník – Brno, ekovice

Cukrá.cz je sice cukráský portál, ale tak významnou vc, jako je odchod toho kdo zastával svou profesi na té vbec  nejvyšší  moné úrovni, nelze prost opomenout, protoe pvecké umní Mistra Karla Gotta bylo "dortem na tešnice" všeho ostatního.
Bude nošením díví do lesa zmínit známý fakt e Karel Gott oslovoval šest generací v oboru tak jepiího ivota jakým je pop music, v kterém psobil více ne šedesát rok, a to prakticky a do jeho skonu v osmdesáti letech.

Popisovat jeho úspchy a pvecké vrcholy na tchto stránkách je zbytenou vcí, protoe to po dobu šesti desetiletí dlala specializovaná média a v této dob ješt o to víc. Proto vytáhnu ze svých vzpomínek mé posluchaské setkání s budoucím velikánem naší populární hudby, které se v té dob íkalo tanení. Byl jsem v tenkrát asi 8 - 9letý kluk,  a z reproduktor rádia, v tomto pípad ješt tzv. rozhlasu po drát, co na vysvtlení pro mladší generaci byla bednika, která mla pouze jednu stanici a knoflík na zesilování, a zdroj signálu byl šíen prostednictvím drátu, po kterém tento rozhlas obdrel svj název. A z nho se linuly melodie všeho druhu, vetn zpráv a her. Tanení hudba byla zastoupena v té dob muzikou eknme konfekního charakteru, která mla ustídmnou normu, je byla diktována ne a neschopností autor v ní rozeznít progresivnjší proudy, ale jednalo se ješt o silný dozvuk padesátých let, a z politického hlediska byla zvolena spíše stídmjší reprodukce ne aby se pracujícímu lidu pedkládaly "škodlivé vlivy" západního proudu. Tedy z pohledu tentrát absolventa druhé tídy základní školy nebyl dvod piloit uchu na "dráák" a nechat se unášet pro mláde strhující muzikou.
A jednoho dne, z mého vnímání šedivých hudebních poad, zaznl zpv jednoho zpváka, který zazpíval zcela odlišným zpvem ne bylo dosud zvykem, a to pedevším, barvou hlasu a úpln jiným zpsobem zpívání, kterému, jak jsem se pozdji dozvdl, se íká frázování.
Jak se ta píse jmenovala, nevím, ale pamatuji si, e v ní zpvák zpíval nco o guláši a o ryb, která se dívá smutným okem i oima. Ta píse sice nebyla sama o sob nic moc. Pocházela zejm z tvorby semaforové estrádní produkce a rozhodn nebyla zpvákovou parketou. Jak se sám zpvák jmenoval jsem rovn nevdl, ale od prvního okamiku m velice upoutal výše uvedeným zpsobem zpvu. Protoe tenkrát nebylo takové kvantum písní jako dnes, tak se stávalo, e na "drááku" se nkteré opakovaly i nkolikrát za den. A já jsem byl pi kadém vysílání  v oekávání onoho zvláštního zpváka, kterého jsem okamit rozpoznal mezi ostatními díky jeho zpsobu zpvu a mimoádnému hlasu. Poté jsem se dozvdl, e onen interpret je jakýsi Karel Gott.
Mnou napsané prosím nebrat jako prezentaci mých odborných instinkt v rozpoznávání pveckých osobností budoucna, ale výjimenosti Karla Gotta jako osobitého interpreta v samém zrodu jeho pveckých poátk, e dokázal upoutat i devítiletého posluchae.
Následn pišly Oi snhem zaváté, Msíní eka, ivot je bílý dm a mnoho, pemnoho dalších a eskoslovensko mlo svého fenoména poulárn hudebního ánru, který  na jeho špici zpíval do doby ne si jej osud v nedávných dnech povolal do nejvyších pater nebeského umní.
Tento lánek je motivován moným píkladem i pro ostatní, rovn tak i pro umlce z cukráského oboru, e pokud v sob kdokoliv pocítí, e má v sob dar shry -  a bez nho není moné vrcholový kumšt dlat - nech tento dar, neboli vrozené genetické pedklady dál rozvíjí. Protoe pouhý talent je sice lehí cestou bez mén lopoty, ale sám o sob není zárukou úspchu, kdy i tady platí známé, e bez práce nejsou koláe.
Tedy genetika, plus úelová práce s pímsí nezbytné dávky štstí, které v koneném útování  dokáe sehrát vtší roli, ne bychom si nkdy mohli pedstavit. A ješt malikost, mohoucí mít fatální význam. Jsou lidé, kteí mají v sob schopnost tvoit,  to na jedné stran, a na druhé jsou ti, co umjí boit. A tato druhá skupina se astokrát vyznauje rozvtveným talentem destruknosti a z dvodu, e on nemá schopnost vytváet hodnoty, tak je schopen udlat vše pro to aby je ten, který pro to má pedpoklady, je taky nevytváel. V tomto je skupina boi velmi silná oproti tvrcm, kteí nemají a tak vyvinuté vlastnosti, aby své tvrí poslání dokázali pes barikády tchto boi penést.
Zde rovn lze íci, e být dobrý, neznamená být i ádaným.

Sám Mistr Karel Gott by o tom mohl vyprávt!
I on se s touto skupinou druhé ligy setkal, ale nepolevil a ku štstí nás všech zstal i pes potíe svj a do dnešním dn...
A to byla podstata myšlenky a tohoto lánku tm, kteí poznali, e dostali nco shry a e stojí za to, i pes pekáky tch bez talentu, tento dar dále rozvíjet a pivést do stupn mistrovství. Tak jako nejvtší velikán naší pop music, ale s plnou odpovdností klidn eknu, nejvtší umlec eské historie, Mistr Karel Gott.

 

 


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku