�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Melounov ampiont 2019

Autor: Czech carving studio
Datum vyd�n�: 12.07.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3524

V absolutnm poad s pehledem dominovala Klra Harvnkov, velmi zdatn se drela Martina Koumarov. Tet byla Tereza Buchtov, kter ee teprve rok a tvrt a nechala za sebou adu zkuenjch astnk.

Melounový Šampionát byl prvním velkým testem ped olympiádou

V absolutním poadí s pehledem dominovala Klára Harvánková,

Uprosted roku, kdy zaíná pravá melounová sezóna se u tradin nejlepší naši a slovenští ezbái stetávají v Tebíi na MELOUNOVM ŠAMPIONÁTU.

I letos zavítal pomit síly s našimi mistry zahraniní úastník, tentokrát a z Makedonie. Domácí špika brala tuto sout ván, protoe to byl první ostrý test ped blíící se únorovou olympiádou ve Stuttgartu. Do msta na Vysoin proto dojelo pt úastník a testovalo motivy, které jist vyuijí i v Nmecku. Šanci na úast mají minimáln další dva, ti ezbái. Souboj se tedy odehrával hlavn mezi nimi, nicmén do boj o pódium se zapojili další mladí ezbái. A opt nezklamaly ani kategorie pro nováky C a D, kde bylo vidt nkteré velmi povedené práce. Potšitelným faktem bylo, e se chytli i loští nováci v hlavních kategoriích. Nejlepší z nich, Tereza Buchtová skonila v absolutním poadí celkov tetí. Bylo jen škoda, e se nemohl pro pracovní povinnosti zúastnit dvojnásobný vítz Melounového šampionátu a vítz Culinary World Cup v Lucembursku Vojta Petrela.

 

 

2. celkové místo - Koumarová Martina

Mezi zaáteníky se celkové prvenství odnesla Jessica Palová ze Šuran, druhé místo obsadil vítz kat. C Matj Frydrych z Prahy a tetí si veze Pavla Svobodová z SOŠ a SOU Polika.

 

Cenu za originalitu si odváí Erik Šamaj z Púchova za kytaru ezanou v thajském stylu. Práv tento styl jasn dominoval na celé souti. Je to trend ze svtových soutích a naši ezbái se tomu rychle  pizpsobili. Je to jistjší cesta k medailím ne 3D motivy, kde opravdu musí být také vše pesné. Nicmén i v jemných motivech lze hledat velké odlišnosti, zejména v propojování jednotlivých motiv.

Cena za originalitu  - Erik Šamaj

Odbornou komisi tvoili – Miloš Turek, Olga Barcíková a Zuzana Hamalová. Sout moderoval Michal Malý.

Hlavními partnery soute byly spolenosti EROZFRUCHT s.r.o, GASTROJOBS.CZ., MÚ Tebí a Kraj Vysoina, dalšími pak spolenosti Bonduelle spol. s r.o.  a  Premium Gastro.

Poadatelem je OA a HŠ Tebí a spolenost CZECH CARVING STUDIO s.r.o..

Ludk Procházka

odborný garant soute

3. celkové místo - Buchtová Tereza

Absolutní poadí

 1. Harvánková Klára            Czech-Slovak Carving Team , College of Polytechnics Jihlava
 2. Koumarová Martina        Czech-Slovak Carving Team , OA a HŠ Havlíkv Brod
 3. Buchtová Tereza              C.S.C.C. Gemini Brno

 

Kat. A- live

 1. Harvánková Klára      Czech-Slovak Carving Team , College of Polytechnics Jihlava
 2. Buchtová Tereza        C.S.C.C. Gemini Brno
 3. Koumarová Martina   Czech-Slovak Carving Team , OA a HŠ Havlíkv Brod

Kat. B – pedem pipravená kompozice

 1. Harvánková Klára      Czech-Slovak Carving Team , College of Polytechnics Jihlava
 2. Koumarová Martina   Czech-Slovak Carving Team , OA a HŠ Havlíkv Brod
 3. Šamaj Erik                  Czech-Slovak Carving Team , SOŠ obchodu a sluieb Púchov

 

Absolutní poadí – zaáteníci C a D

 1. Palová Jessica                  SOŠ Šurany
 2. Frydrych Matj                C.S.C.C. , HŠ Praha, Vršovická
 3. Svobodová Pavla             SOŠ a SOU Polika

 

kat. C – live carving pro nováky

 1. Frydrych Matj                       C.S.C.C. , HŠ Praha, Vršovická
 2. Palová Jessica                         SOŠ Šurany
 3. Brádlová Jaroslava                 SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

kat. D – kvtinová kompozice

 1. Palová Jessica                        SOŠ Šurany
 2. Svobodová Pavlína                 HŠ Svtlá a SOŠ Velké Meziíí
 3. Maixnerová Aneka               SOŠ a SOU Polika

Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku