�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Eiskon - Petr pika manaer / - 4.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 05.06.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3509

Brnnskmu Eiskonu byla na zklad pozitiv dosaench pi spoluprci s Carpigiani, nabdnuta monost rozen dosavadn destku stt podajcch nrodn kola, aby se do celosvtov zmrzlinsk soute rovn piadil.

Brnnskému Eiskonu byla na základ pozitiv dosaených pi spolupráci s Carpigiani, nabídnuta monost rozšíení dosavadní desítku stát poádajících národní kola, aby se do celosvtové zmrzlináské soute rovn piadil.
Vedoucí rolí eského projektu GELATO FESTIVAL CHALLENGE byl poven manaer Špika, kterému se roztoil koloto poznatkové sbírky spojené s upesováním soutního programu a jeho nepeberných detail a telefonní linka Brno – Boloa mnila barvu zatíení podle hovorové záte na soutní téma.
Prvotní národní kolo zmrzlinového utkání v R se odehrálo v roce 2017 a protoe se tenkrát Eiskon nalézal ješt v provizorních prostorách, došlo k poádání soute v Úvalech u Prahy ve firm Almeco, která ji disponovala odpovídajícími prostory a zaízením pro innost tohoto druhu. Toté se zopakovalo v roce 2019, ale v duálním provedení, kdy úvalské prostedí bylo vyhrazeno soutícím z ech poátkem dubna a o 14 dní pozdji se stejná sout uskutenila v Brn v nov otevených prostorách Eiskonu. Vše se odehrálo jako pes kopírák s tím rozdílem, e úastníci o zmení zmrzlináských schopností byli výhradn z Moravy.  Nejúspšnjší ml takté zajištnu úast v evropském kole. To, e se Eiskon zmocnil organizaní role na výbornou, se odrazilo v prohlášení jeho pítomných zástupc, kteí sout veejn vyhodnotili jako velmi dobe uspoádanou a s vyslovením uznání. To mlo dv podoby. Jedna se týkala organizaního uspoádání a druhá, která byla pro samotné italské odborníky pekvapením, kdy pouiji citaci jejich slov, tak ta se týkala kvalitativního stupn zhotovené zmrzliny. A kdy takový výrok pronesou uznávaní misti chladivé pochutiny, tak to má svj význam, a pokud mohu ohodnotit po souti prezentované zmrzliny ve vitrínách, tak mohu doplnit, e se nejednalo o spoleenské prohlášení mající podklad v úlitb organizátorm soute.
Akce GELATO FESTIVAL CHALLENGE má pedevším marketingový zámr, ale vytváí mezi zúastnnými aktéry další vývojový stupe  jejich poznatk a ovlivnní emocionální sloky tvorby smrem kupedu, tak jako kadé pomování lidských sil a myšlení ve všech oborech. Krom toho se koncipuje zárove jako spoleenská událost, kde se setkávají zmrzlinái z mnoha oblastí republiky, kdy dochází k názorové výmn poznatk, navázání známostí a kontaktm.
Nejenom zmrzlinou potšen je lovk, ale do souboru sladkého emesla náleí i dezertová sloka. A jak vysvtluje dál Petr Špika, rovn do problematiky tohoto gastronomického odvtví budou moci být cukrái zasvcováni prostednictvím specialist domácího i zahraniního pvodu. To v náhledu souasna, kdy dva msíce provozu nového psobišt spolenosti Eiskon umoní rozšiování spektra moností jeho další expanze aktivit ve smru kvalitních slueb vi zákazníkovi. Práce pro manaera spolenosti dozajista hodna plného vytíení.


Petr Špika je rodilý Bran, který v mst samém vystudoval pedagogickou fakultu, avšak ití, které bývá z vtšiny pouhou náhodou, pihrálo mu do jeho ivotní cesty sportovní partnerství mue jménem Martin Hvzda. Oba dva spojovala klubová píslušnost v oddílu judo. Sportovní oddíly mívají sousteovací akce, z nich tato se uskuteovala v horském prostedí a bylo to tst po Petrov vysokoškolském absolutoriu, kdy Martin Hvzda, budoucí šéf Eiskonu, ml svého judistického kolegu v hledáku svých podnikatelských zámr. Nasmrování zájmu o jeho osobu spoívalo jednak ze vzájemné oddílové sounáleitosti, ale pedevším z projevu, který Petr na tatami zanechával. Priorita Petrových pozitiv spoívala v jeho spolehlivosti, dslednosti v dosahování zvolených cíl, pelivosti, úsilí, vytrvalosti a klidu pi ešení stresových situací. Krom toho se vyznaoval schopností samostatného ešení jakékoli problematiky bez návaznosti na druhé osoby. A to byl ideální pedpoklad pro manaerskou pozici. Z toho všeho vyplývajícího slovo dalo slovo, zasvcení do výhledového programu Eiskonu, s výsledkem uzavení pracovního vztahu.

Ponejprv se jednalo o adovou píslušnost v obchodním oddlení s rozšiováním poznatkových vjev v dalších oblastech. Docházelo k bliším kontaktm s šéfem ve smyslu zproduktivnní chodu firmy. Tato konverzace byla v mnohém pípad okoenna osobitostí náhledu nkterého z úastník, kdy názor pebíjel názor, kde teba i náronost osvtlení jeho podstaty dávala jednotlivému pohledu punc správnosti smru. Vše vyené i poadované mlo avšak polohu vcnosti a odehrávalo se ve smyslu prosazování vzájemného cíle mající na svém podkladu pozici oboustranné prospšnosti.
Špikova pozice v Eisconu nabývala postupem doby zetelnjších kontur. Jeho snaha o pohyb vped vázající se na úvahovou vizi vývoje, nabývala postupem doby na své dominant a poalo docházet k pebírání vtšího bím organizaních úkol. Vzhledem k vzájemn do sebe spolehliv zapadajících koleek obou lidských firemních komponent a pozitivní shod povah, se zaala rýsovat nosnost Petrovy pozice, kterou rovn ovlivnilo šéfova odlišnjší zamenost jeho firemní role ve vtší vazb na zahranií, a u Petra Špiky došlo k pevzetí organizaního bím nad vtšinou firemního dní a po vzájemné dohod k jeho nastolení manaerem spolenosti Eiskon.

- konec -

 

 

 

 

 


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku