�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Eiskon Petr pika manaer / -3.

Autor:
Datum vyd�n�: 03.06.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3508

Jak uvd Petr pika, gastronomie je harmonick soulad vech jejch poloek, a pokud nkter z nich sele, a zejmna ta kter dotv pocitov vrchol, v tomto ppad dezertov dojem, tak cel skladba se tm pdem ocitne v chuov disharmonii.

 

V pedchozím reportáním vstupu o firm Eiskon byl piblíen náhled na pedchozí dj jejího zrodu, zanechaných stopách in rodových pedchdc kráející generaní promnou rodiny Hvzd, která proila zrod rodinné firmy, její pád zpsobený politickým zásahem, povstání z popela minulých dj a kladení stavebního materiálu v touze obnovení bývalé tradice a po obraz souasna. Tém literární dj provázející reportá vývojového cyklu rodinné firmy, mající odraz od tvrdé reality administrativních pekáek, je byly pekonány nezlomnou vlí a vírou v uskutenní lepší vize zítka.  Obsáhlou statí úvodního dílu jsme prošli prostednictvím biografie souasného majitele Eisconu Martina Hvzdy s dávkou pímsi jeho osobního ivota.
Druhá ást reportáního piblíení nás zasvtí do interních prostor spolenosti Eiskonu a pedstaví jeho hybnou páku, kterou zosobuje firemní manaér Petr Špika.

Spolenost Eiskon se sídlem v Brn vznikla roku 1995. Vyznauje se  širokým zábrem své obchodní psobnosti do ní spadá vybavení pro cukrárny, kavárny, restaurace a hotely. Z mnoiny pestré nabídky lze konkrétní mluvou hovoit o chladících a mrazicích vitrínách, pasterizátor a vai krém, šokových mrazácích, mobilních zmrzlinových prodejnách, cukráských pecích, temperovacích strojích, cukráských bázích, o palet rzných výrobník pro gastronomických provoz, kávovarech i cukráských pecích, pípadn zmrzlinových smsí nebo cukráských doplk.
Tolik v pouhé strunosti.
Ale uvedeným obchodním nabídkám vévodí hlavní akvizice firmy Eiscon, kterou je prodejní prezentace italské spolenosti Carpigiani, výrobce zmrzlinových stroj té nejvyšší kvality, která se na svtových trzích souasna objevuje.
To vše probíhá pod manaerskýmn dohledem Petra Špiky, který v Eisconu zastává ídící manaerský post. Eiskon pocioval drahnou dobu potebu centralizace své pozice, která trpla jeho uritou rozštpeností, ale, a to zejm pedevším, prostorovou absencí, která vykrývala zákaznické poadavky za mimoádn ztíených podmínek.


Pes škálu pobytových peripetií, stídání pozic psobnosti, dospl Eiskon na jae letošního roku do definitivního pístavu bezpeí, jen je jeho majetkem bez nebezpeí vyhošovacího práva v jeho pobytu, pípadn zásahu omezujících manipulaních vliv ve vlastním rozhodování. V reportáním popisu v pedchozím vstupu se periodicky objevovalo zempisné oznaení státu, který je svtovým stedobodem zmrzlináského dje. Je jím Itálie, spojenec, s kterým je Eiskon svázán de facto pupení šrou. A není to pouze stejní strojní produkt Carpigiani, ale rovn partnerství s odbornou naukou výroby zmrzliny, pípadn dalších cukráských produkt. Zprostedkovatelem naukové innosti bude italská proslulá Gelato univerzita, z její poznatk dnes erpá nejedna cukrárna v esku, ale s pívškem asové a ekonomické podmínky dojezdu a pobytu v Itálii. To vše se prostednictvím nových aktivit Eiskonu a jeho nov zbudovaných prostor nového psobišt bude mnit, kdy lektoi pochuových exkluzivit á la italiano pijedou sami do brnnského Eiskonu ve smyslu písloví, e neme-li Mohamed k hoe, pijde hora k Mohamedovi. Nebude se jednat pouze o zmrzlinovou a cukráskou osvtu, ale do programu spolenosti Eiskon bude vlenn i gastronomický program, které bude mít njakou souvislost s cukráským oborem. Pro ilustraci uveme poslední pítomnost italského technologa, který mimo jiné pedvedl v prostorách Eiskonu tvorbu zmrzliny s lososem, co je souasný svtový trend, vyznaující se prolínáním cukráského a kuchaského oboru, který v podnicích vysplé gastronomie pojímá dezert jako psobnost dominanty závreného poitkového akordu.
Jak uvádí Petr Špika, gastronomie je harmonický soulad všech jejích poloek, a pokud nkterá z nich sele, a zejména ta která dotváí pocitový vrchol, v tomto pípad dezertový dojem, tak celá skladba se tím pádem ocitne v chuové disharmonii. A k takovýmto akcím bude té slouit nov vytvoený reprezentaní show room v prostorách spolenosti Eiskon.
Dle manaerových slov je alfou a omegou servis prodávaných stroj, který svou prostorovou polohou a vybavením, iní mimoádn vlivný podíl na chodu firmy Eiskon. Protoe spolenost psobí jak v esku, tak i na Slovensku, take i u východních soused je zízeno servisní psobení, v souasné dob prostednictvím slovenských kooperujících stanic.
O odbornou fundovanost servisních pracovník je postaráno tím zpsobem, e jejich poznatková výuka se prbn provádí pímo ve výrobním i servisním stedisku Carpigiani nebo italští technití lektoi pijídí do brnnského Eiskonu.
Do výtu aktivit Eiskonu náleí rovn poádání zmrzlináských soutí nazývaných GELATO FESTIVAL CHALLENGE, jejich poadatelem je výrobce zmrzlinových stroj Carpigiani. Toto zmrzlinové klání se vyznauje systémem regionálních kol, v tomto pojetí národních soutí, z nich ti nejúspšnjší postupují do evropského mistrovství, a z nho vzniklá špika se pak utká o primát absolutního zmrzlináe svta, do kterého jsou zapojeni zmrzlinái 5 kontinent.

- pokraování -


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku