�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Eiskon - Martin Hvzda majitel / -2.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 31.05.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3507

ivotem zkuen otec mu dal pm nvrh:
Kdy bude chtt po mn pevzt firmu, me tomu tak bt. Ale je to podmnno mnoha fakty. Zaprv, mus mt zjem. Zadruh, udl si kolu, vyber si sm jakou chce.

 

Vk Martina Hvzdy je pozastavením se a úvahy co dál? Dle slov majitele spolenosti, ješt je v plánu vytvoení dvou filiálek, a to ve dvou hlavních mstech, a to eska a Slovenska. Tím by mla být expanzivní innost spolenosti Eiskon ve vzdálenjším horizontu uzavena. Prioritní snahou bude udrení dosaených pozic a cizelování detail. Tolik alespo za aktivního psobení Hvzdy III. jménem Martin, kdy do výtu podnikatelského rodu Hvzd zaujímá souasný majitel tetí pozici tohoto rodového pokolení.
Prost jedna generace jednou skoní a vedení se ujmou mladší. Tak to bylo, je a bude. Nejinak k tomu jednoho dne dojde i u Hvzd. Jakou by to mlo mít podobu a prbh, byla další reportání otázka na majitele firmy Eiskon. Martin Hvzda má v tomto smru jasno. Pedešleme, e Hvzda senior má ti dti. Nejstarší Claudie, která ve firm zastává administrativní post, mladší Václav, který teprve nedávno oslavil dvacáté tetí narozeniny, a jen v souasnu vyšlapává schody poznatk firemního labyrintu a ješt benjamínek, desetiletý Tomáš.

„Starej Hvzda“ jak sám oznaoval svoji rodinou pozici bývalý prezident cukráského spoleenstva dd Drahoslav, a ve které spoinul vývojem ivota i souasný nejstarší z rodu Hvzd alias Václavv otec Martin, má vizi budoucna Eiskonu ji dopedu narýsovanou a rozvedl ji do následných vývojových etap.
Tak jako v pohádkách i historii, tak i ve skuteném ivot ddívá rodinný trn nejstarší syn. Dodejme s pihlédnutím k realit ivota, e ne vdy tomu tak je i musí být. Commendatore Hvzda III. zvaný Martin, má ve své pedstav Václava I. coby korunního prince a pokraovatele Eiskonu.
Ale ne tomu jednoho dne bude i by mohlo být, tak uplyne mnoho vody v brnnské Svratce a mladý Václav bude muset projít ješt dlouhou a kamenitou cestou firemního ivota. ivotem zkušený otec mu dal pímý návrh:
„Kdy budeš chtít po mn pevzít firmu, me tomu tak být. Ale je to podmínno mnoha fakty. Zaprvé, musíš mít zájem. Zadruhé, udláš si školu, vyber si sám jakou chceš.“
„Mladej Hvzda“ si vybral obchodní školu, kterou peetil maturitním výsledkem. Do vysoké se mu následn nechtlo. Otec to pešel s nadhledem a doporuil výukovou specializaci chlaae, s odvodnním poteby tohoto druhu specializované innosti vhodné pro chod firmy. A tak se i stalo. A tetí podmínka byla odejít na poznatkový pobyt do Itálie a to pímo do víru dní spolenosti Carpigiani v samotné Boloni, kde se Václav junior seznamoval s kadým šroubekem a maticí v servisním stedisku výrobce zmrzlinových stroj.  Krom zisku odborných znalostí tématicky navazujících na hlavní dní domácí firmy Eiskon, mu byl umonn bonus v osvojení si znalosti melodické italštiny. Jak sám Vašek dodává, necítí se být odborným pekladatelem, ale v zemi Apeninského poloostrova se dokáe slušn domluvit.
A k dispozici byl ješt jeden plusový aspekt vyvrající z otcovy zkušenosti, e osobním vztahem s lidmi od Carpigiani docílí jeho syn nezaplatitelné  kontakty, kdy v budoucí poteb nebude mluvit s nkým neosobním na píjmové lince Carpigiani, ale s konkrétním známým, kdy takový druh konverzace se svou úrovní multiplikuje do mnohem úspšnjší polohy.

V souasné dob pracuje Vašek v díln na pozici servismana a dle plánu pana otce a majitele zárove, musí projít všemi zákoutími rodinné firmy, aby pi pípadném budoucím pevzetí pozice firemní jedniky ml zaitý sebenepatrnjší detail v malíku a na pípadné námty personálu, e nco nejde, mohl s pevahou ukázat, e to jde. Tím to ale nekoní nebo jej eká další vývojový stupe v surovinovém odvtví, a to pímo u Meca a v následné pozici v obchodním oddlení Eisconu. To vše za pedpokladu, e vše pjde podle plánu pana Hvzdy seniora a pedevším osobní snahy a výdre pana Hvzdy juniora. Pokud ten v trase poznávání a prokazování nástupnických schopností uspje, oteve se mu prostor pro vedoucí pozici s opcí majetnického postu po svém otci. Pokud ne, pak bude moci zstat v zamstnaneckém pomru nebo si najít uplatnní, které by mu více vyhovovalo, eeno ústy Hvzdy staršího. Ten má krédo v tom, e pokud má jím zaloenou firmu nkomu pedat, tak to bude tomu, kdo skýtá veškeré pedpoklady pro její rozvoj a nehodlá se dívat aby byla ve vlastnictví toho, kdo by ji vedl ke krachu nebo k pouhému ivoení. Synu Václavovi byla udlena výsada prvního výstelu a bude záleet pouze na nm, zda trefí ter idee jeho otce i nikoliv.
Potenciální nástupce si ve vku 23 rok celou vánost situace a její hloubku uvdomuje, a je rozhodnut tuto anabázi podstoupit, ale pece jen mentální pozice tohoto vku inklinuje k mládenickému zpsobu ivota, který u nho bude sehrávat roli pokušitele od prozatím nastoupené trasy a nástupnické vize Hvzdy staršího. Proces nástupnického procesu u Hvzd je rozehrán a tak „hin sa ukáe aneb, kostky jsou vreny!“

Martin Hvzda, vzato z jiného soudku, je i judista, kdy se tomuto úpolovému sportu vnuje od svých devíti let s aktivní výdrí do 35 rok, kdy tomuto bojovému sportu zstává vren dodneška na kondiní úrovni. Na to se váí píleitostné doplkové sporty ve výtu badminton, motocykl, cyklistika v rekreaní psobnosti. Ale je zde i jedno odvtví sportovního druhu, spojené s širokou škálou znalostí, kterou je pedvídavost, meteorologie, fyzikální poznatky, nauka tvorby ze deva nebo umlých hmot snoubící se s romantikou a spadající do psobnosti ty základních ivl, jimi jsou v Hvzdov pípadu, voda a vzduch.
Tento sport se nazývá jachting.
Na stni vykasané plachty, lodní pí rozráející hladinu vody zosobující tíš padajícího vodopádu a síla ivl jejích ohromnosti si lovk osobuje právo udílet pokyny, to je souhrn úkon a pocit, umocnné slaným vjemem moské vody a taje za horizontem neviditelných dálek. To vše vytváí souin emocí spoutávající Martinovo nitro a je si jej podmauje v takové rozmru, e vytváí nedílnou souást jeho ivota a vytváí mu osobní pínos pesahující rozmr pouhého hobby. Ostatn jeho úast na moských regatách vetn obasn dálkovjší plavby, hovoí v tomto smru výstinou eí, mající silný a podmanivý hlas vyvrající z jeho jachetní oceánské licence, a která moná, ukáe-li samotný bh moí Poseidon svou pívtivou tvá, no co budu prozrazovat a tuto pasá proto zakoním známým rením, e svt je kulatý, a lze jej rekrean poznávací plavbou za dva - ti roky obeplout …

No a chceme-li nahlédnout do té nejzazší etapy Hvzdova ivota, tak meme prozradit, e mnohé z jeho inností a vlastností by mly být v pozdjší etap jeho ití shrnuty do pobytu v Karibiku, konkrétn na ostrov Kuba, kde v souasnu nastává politické a podnikatelské tání ledu. 
A tam by starý pán Hvzda ošetoval filiálku Eiskonu, naslouchal zvuku cikád, afro-kubánským rytmm místní hudby, šumu moe, kochal by se krásou stedoamerické ostrovní oblasti a pvabu zdejších en, to vše za pítomnosti vn proslulého kubánského rumu a vzduchu prosyceného kouem místních proslulých doutník. A pi slunném poasí a za pízn pasátových vtr by pod napnutými plachtami vyjel vstíc vzduté hladin Atlantického oceánu.
Prozatím lze hovoit o snu, ale pi schopnosti Hvzdova pohledu do budoucna a jeho schopnosti dret kormidlo svého ivota ve správném smru, a tak pokud jej píze osudu neopustí, je moné hovoit o splnitelné realit.

- pokraování -

 

 

 


 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku