�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mandle

Autor: Josef Holub
Datum vyd�n�: 05.04.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3478

Povn vtho mnostv hokch mandl je kodliv, nebo obsahuj jedovat ltky. Mandle obsahuj : 50% oleje, 25% blkovin, 6% cukru, 5% minerlnch ltek a 3% gumy.

Mandle jsou plody mandlovníku, který se vyskytuje nejvíce v Itálii, Španlsku, Portugalsku, severní Africe, jiní Francii a také na Sicilii a Balkán. Mandlovník je na první pohled podobný naší broskvi, je však listnatjší, listy jsou podlouhlejší s delší stopkou. Strom dosahuje výšky 3 - 4,5m a plodný je a do 50let svého stáí. První plody má však po 6 - 7 letech. Je-li úrodný rok, lze z jednoho stromu sklidit 50 - 60 kg mandlí. Doba kvtu mandlovníku poíná koncem února a koní koncem dubna. Kdy mandle dozrává má masitý povrch, jako šedý samet, který pi zrání praská. V kadém obalu je po jedné, zídka po dvou mandlích, které uzavírá tvrdá hndá skoápka. Mají vejcovit podlouhlý zploštný tvar na jedné stran do špiky se skoicov hndou slupkou. Rozeznáváme mandle sladké a hoké. Nejlepší druhy sladkých mandlí jsou: Valencia, Malaga, Puglia, Ambrosia, Bari a ze Sicilie. Nejmenší a také nejlevnjší druh jsou mandle marocké. Hoké mandle jsou na pohled od sladkých tko k rozeznání. Pocházejí vtšinou ze Sicilie a jiní Francie. Dobrá mandle musí být velká, sladká, tvrdá a uvnit bílá. Je-li naloutlá, znamená to, e je stará a také má ji odpornou píchu. Hoká mandle má stejné sloení jako mandle sladká, obsahuje navíc krystalicky hoký amygdalín, který se dá chemickou cestou dlit na hokomandlový olej a cukr. Poívání vtšího mnoství hokých mandlí je škodlivé, nebo obsahují jedovaté látky. Mandle obsahují : 50% oleje, 25% bílkovin, 6% cukru, 5% minerálních látek a 3% gumy. V suché, chladné a dobe vtratelné místnosti vydrí mandle delší dobu, ani by utrply na své jakosti.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku