�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dominov efekt salmonely

Autor: Leona Mrzkov
Datum vyd�n�: 17.03.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3470

Ji nespoetnkrt byla e o tom, do jak mry je cukraina jet cukrainou, kdy se vyrb v nkolika tiscovch kusech za smnu a je transportovna destky i vce kilometr daleko ?

Mezi cukrái staí jenom toto hrzné slovo vyslovit a hned je poplach. A zdravotní neduh se nám dokáe neekan vynoovat tam i onde jako ponorná íka. Poslední vtší pípad se stal v nejmenované provozovn a napí tiskové anonymit mnozí vdí, kde to bylo. Pedevším sami postiení, kontrolní orgány a všichni cukrái z okolí.
Výskyt salmonely není dnes ji jenom zásahem do firmy, kde k události došlo, ale jedná se o dominový efekt dopadající na ostatní provozovny v dosahu mnoha kilometr. Jedná se o sníení odbytu cukráských produkt, nebo zákazník pod vlivem zpráv z médií ( by i nkdy pravdivých), ztrácí dvru ve všechny. S pihlédnutím k souasných ekonomických potíím to me v koneném soutu vést ke konci podnikání a odchodu na ebraenku.
Je otázka pro malé firmy, které dlají svou práci tak, aby nemly ádné závady, musí nezaslouen sklízet trpké plody setby jiných ?
Ji nespoetnkrát byla e o tom, do jaké míry je cukraina ješt cukrainou, kdy se vyrábí v nkolika tisícových kusech za smnu a je transportována desítky i více kilometr daleko ? Je otázkou a mnohokrát ji na konkrétních výrobcích i zodpovzenou, jaká kvalita z tchto kvant me vzejít? O dodrování hygienických zásad ani nemluv. A k tomu je nutno ješt pípoítat názorovou rznorodost personálu ve vztahu k pedpism i vlastní práci a výrobního i distribuního charakteru.
Masa lidí se nedá nikdy uhlídat jako rodinný podnik, a dobe je známá skutenost, e šéf který se na pracovišti vyskytuje sporadicky, a z objektivních i subjektivních dvod, vytváí tím prostor pro rzné kejkle a konený výsledek je pak mono si peíst v titulku tohoto lánku.
Tímto je zde psán veejný apel na všechny spolky, které mají v jakékoliv podob cukráství ve svém názvu. Zde by ji mly ustat abomyší ptky a ve vzájemné spolupráci s orgány hygieny a SZPI zvolit taktiku dalšího postupu.
Ji nastal as, aby kadá cukrárna nesla odpovdnost sama za sebe a nepsobily na ni odstedivé síly krach tch, je vyrábjí v pofidérních podmínkách a tím i kvalitách. Vezmme rovn v potaz, e stát aby si udrel kladnou pozici  "papírové zamstnanosti" se uvoluje k tomu, e zaínající rádoby firmy, a napumpuje penzi tch, kteí si prošli utrpením podnikatelských zaátk a zásahm všelijakých kontrolních a schvalovacích orgán stylem á la "ubrousku prosti se", a ti bez znalostí i mnohdy základních znalostí se nazdabh vrhnou do innosti, kterou nazývají podnikáním. A tomu by mlo pedcházet odebírání licencí tm, kteí na svou práci nestaí.

Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku