�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Zmrzlinov pvod Gelato Festival Challenge /1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 06.03.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3465

Dle slov nejspnjho astnka domcho mistrovstv, bude nutno zapracovat na pidan plence, kter bude potebovat tzv. "natrnkovat" za elem dosaen harmonizanho souladu celkovho vyznn chuti a celistvosti dojmovho efektu.

Jak ji bylo napsáno v pedchozím lánku, letošní jaro je opt ve znamení zmrzlináského klání  v reii italského výrobce zmrzlinových stroj Carpigiani. Pro tentokrát pod pozmnným názvem Gelato Festival Challenge, a v esku s nástavbou dvoukolového systému ureného pro soutící z ech a Moravy konané na píslušných územních teritoriích. V echách se uskutení  národní kolo v Úvalech u Prahy a na Morav v Brn v nov zízeném Business Centru Eiskon v Brn - ekovicích. Krom uvedené soute se o den pozdji bude konat zmrzlináská pehlídka spolenosti Carpigiani Gelato University a to v obou soutních regionech.

V pohledu o dva roky nazpt byla podstata ukázky zmrzlináského umu následující. Národní sout se ve vstupním roníku 2017 vyznaovala pouze jednokolovým systémem a výsledkem byl  výbr dvou nejúspšnjších soutících ( i kdy souhra okolností nakonec rozhodla o tech), jejich výsledkový post je automaticky nominoval na evropská prkna GELATO WORLD TOUR, jeho poadatelský termín byl 24.-25. ervna 2017 v italské Boloni.
Tam došlo ke stetu evropské „zmrzlináské civilizace“ z ní ti, kteí obsadili nejvyšší stupn profesního umu, se utkali v msíci záí s nejlepšími zmrzlinái ze „zbytku svta“ na nejširší svtové platform GELATO WORD TOUR v pímoském letovisku v Rimini, msta proslulého svými pláemi Jaderského moe, ale i proslulým cukráským veletrhem Sigep.


Ukázka tvorby dalších soutících

V lánku napsaném ped dvma léty jsem se pidrel urité zdrenlivosti v nadjích eských úastník slovy: Na zmrzlináském mistrovství Evropy byli pítomni i ti eští zástupci, kteí se rekrutovali z domácího mistrovství v Úvalech, kde toto eské klání mlo svoji premiéru. Bylo velkým otazníkem, jak se trio zástupc státu v srdci Evropy popasují v pro n neprobádaných sférách, kdy budou mít proti sob celou evropskou zmrzlináskou elitu vetn ostílených arbitr z vrcholových svtových soutí?

Pehnaný optimismus bývá rizikový, ale zaujmout pesimistický postoj me být vytahováním bílé vlajky na stavovské erdi. A naši zástupci šli do evropského zmrzlináského varu s odkrytým hledím, a jsme se nestaili  divit. Ale pojme popoádku a prozatím zstame v eských Úvalech, kde zvítzil táborský Jií Hochmann.
Vítze národního kola GELATO WORLD TOUR 2017 v Úvalech jeho nejvyšší umístní, a tím i postup do evropského finále, nikterak nevykolejilo, jak alespo zaznlo z jeho úst, a svou primární pozici povaoval, a opt cituji, za standard. A tedy tak i onak, jednalo se o shodu ptilenné hodnotící komise, která jeho výtvor pod názvem Paris Brest vyhodnotila jako nejchutnjší s pídavky dalších kritérijních bod ve struktue zmrzliny a prezentace ve vitrín.
A opt dle slov samotného Jiího Hochmanna, na otázku tajemství receptury vítzné zmrzliny, zaznlo jeho obligádn leérní prohlášení,  e ve vítzném výrobku nebylo nic extra soutního navíc, e se jedná jen o pouhou znrzlinu, kterou dostane kadý jejich zákazník. Ale jak vyplynulo ze slov další ásti interview, jeho vítzný post spoívá v jednom osobitém tajemství mající rodinný pvod. Manelka pana Jiího se stará o chod cukrárny  a Jií o zmrzlinu (prý!), kdy soulad pedností práce obou len manelského páru byly tvrím motivem obsahu zmrzliny. Námt byl svou podstatou prostý, manelino odpalované tsto, nugátový krém, poktní pálenkou, a taji výrobního umu bylo uinno zadost. A tento domácko-profesní duel tak ml vyústní v produkci  nejvyšší kvality obou provozních sloek, co se v eském národním kole GELATO WORLD TOUR projevilo vítzným ohodnocením.
Tolik eské Úvaly, a ped táboritou Jiím stála mnohem odolnjší a neprodyšnjší tvrz v podob boloského evropského finále.
Zde, alespo se tak dle tónu jeho hlasu zdálo, konil humor. Závazek vyplývající z vítzova postavení dal konturám jeho tváe i hlasu ji vánjší podtext a bylo patrné, e  myšlenky nabraly smr vi apeninské Boloni. Dle slov nejúspšnjšího úastníka domácího mistrovství, bude nutno zapracovat na pidané pálence, která bude potebovat tzv. "natrnkovat" za úelem  dosaení harmonizaního souladu celkového vyznní chuti a celistvosti dojmového efektu. Jinak vítzné suroviny a výrobní postup zstane zachován ve smyslu rení, e vítzná sestava se nemní.

Tolik zptný pohled na úvalské národní kolo v roce 2017. Jak to dopadlo v evropskékm klání v Rimini se dotete v píštím vydání.
Tato reportá byla zveejnna v souvislosti s nastávajím roníkem zmrzlináské soute mající nový název Gelato Festival Challenge, její eské národní kolo se uskutení pro zmrzlináe z ech  9.4. 2019 a bude poádáno v Úvalech u Prahy. Pro moravské (a slezské) zájemce je uren termín 24.4. 2019 v Brn- ekovicích. Propozice soute a bliší informace naleznete v pedchozím lánku Gelato Festival Challenge.

Video z minulého roníku soute::https://www.youtube.com/watch?v=gGl5VaSnp0I

Pihlášky zasílejte na adresu:
Eiskon
Karásek 1g
621 00 Brno
email: spicka@ eiskon.cz
tel:
541 249 620

 


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku