�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2019 ZLATINA POLEVA PERFECT GLAZE

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 04.02.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3454

Zrcadlov poleva nesouc nzev mirror glaze, neboli zrcadlov poleva, je potahov hmota usnadujc donedvna pomrn nron cukrsk kon, jen vyadoval znanou rukodlnou obratnost.

Zrcadlová poleva nesoucí název mirror glaze, neboli zrcadlová poleva, je potahová hmota usnadující donedávna pomrn nároný cukráský úkon, jen vyadoval rukodlnou obratnost a ne vdy s dostatenou zárukou odpovídajícího výsledku. Tento finální úkon dortové dekorace je usnadnním cukráské tvorby pro svoji jednoduchost výroby a rovn i aplikací na zvolený objekt, kterým bývá ve vtšin dort. Pro nezasvcené ji lze  dosti velkým obloukem pirovnat, a to zejména u muské populace, jako rozdíl mezi mechanickou a automatickou pevodovkou u automobilu. Kdy prvn jmenované pevodové ústrojí se musí za jízdy prbn run naprogramovávat podle situace v silniním provozu, zpsobu poadované jízdy, výškovému rozdílu na komunikaci a dalším vlivm. Kdeto automat si dlá prostednictvím elektronického systému (tém) vše sám a z idie se stane pohodový pantáta bez povinnosti pevodov myslet a namáhat si pravou horní konetinu, kdy je tak jeho innost zjednodušena na pouhou korekci jízdy volantem a brzdný úkon. Prosím pirovnání brát jako zjednodušený ilustraní popis. Obdobn lze toti pirovnat zmiovaný pípravek ke standardním surovinám.

Cukráský veletrh SIGEP v Rimini je v prelí vstupního prostoru vybaven lesem nosných stoár s vlajkami všech vystavovatel, kdy mj zrak zavadil o eský národní symbol. A to byl impuls velké výzvy k soustední se na onen tuzemský subjekt v prostorách 28 objemných výstavních hal riminské fiery, kde bez nadsázky nezstává pí volné plochy a snaha o nalezení eského vystavovatele se stala hledáním jehly ve stohu slámy.
Ale k usnadnní hledaného subjektu jsou na veletrzích informaní katalogy a poradenské sluby.
A ejhle! Oním eským vystavovatelem byla ena sympatického vzezení, srdené mluvy s vášnivým elánem pro pedmt své vystavovatelské pítomnosti, mající na prelí svého stánku nápis ZLATKA OTAVOVÁ.

Dvody vstupu eské cukráky do nejvtší cukráské arény svta SIGEP, mly své opodstatnní v problematice hotových potahových hmot, k jejímu pouití postauje pouze jejich ohev, ale majících svou vedlejší problematiku, jí shrnuje Zlatka do tí bod:

Prodává se zárove i voda, která zvyšuje hmotnostní objem, který je nutno kompenzovat zvýšenou finanní ástkou.

Trvanlivost výrobku se dostává na hranici limitu a pokud hodláte jeho mantinel posunout, tak konzument obdrí ke krásnému výrobku i nepknou píchu konzervaního prostedku.

Chu takto „ochuceného“ výrobku se kíí s jeho posláním a pvodn dobe mínný zámr se mní v dlabu cesty do pekla.

Ale tím svízel zdaleka nekoní. okoláda je sice chutná pochutina, ale bývá nezídka enou zahalenou do arabského hidábu, kdy tak dochází k pomru tzv. nco za nco. Pokud je dort dekorován pravou okoládovou polevou, je to na újmu jejího lesku a stability. Zvolíme-li eliminaci tohoto neduhu prostednictvím pektinu, tak ten má zase nároný poadavek ve správném PH, které ovlivuje pirozené chuové aroma, kdy se nám tím zane roztáet zaarovaný kruh. eeno ve strunosti. A do toho všeho je navíc nutno se popasovat s drením polevy na dortu, krytím a schopnosti jejího zamraení. Klasické polevové receptury bývají pracné a vyadují pesné dodrení recepturních pravidel. Pokud dojde k jejich i nepatrnému odchýlení od optima poadavku, váš pvodní zámr se me zaít hroutit jako domeek z karet.
Takto líí paní Votavová nekompromisní logiku tohoto druhu cukráského poinu a tím se dostáváme k meritu vci její pítomnosti na italském SIGEPU.
Paní Zlatka mla se zrcadlovou polevou mirror glaze své zkušenosti, které mly vyústní v popsanou trojici negativ. Pojala nápad sladit nkteré nevyváené vlastnosti zrcadlové polevy do ucelené podoby a vytvoit kompaktní hmotu u které by projevy negativnjšího rázu byly potlaeny a vytvoil by se tak vyrovnaný celek, který by svou psobností se dostal o hodnotový stupe výše. Myšlenka to byla zajímavá, ale cestu k její realizaci lze pirovnat k prodírání se trnovým  kovím.
A paní Zlatce zaala v hlav oscilovat myšlenka monosti uchopení vci v odlišném úhlu vývoje, který by umonil zjednodušení výrobní problematiky a zachování pvodního zámru kvality v navršení hodnot vysokého lesku, stability, ryzí okoládové chuti, trvanlivosti, mrazuvzdornosti a dalších pozitivních vlastností. V reálu to bylo rozhodnutí se pro útrpnou cestu poznatk lemovanou podkladem nezdar a šlápnutích nejednou vedle.
Ve Zlatin mysli se roztáel kolobh zptných poznatk, úvah, výpot, brnly nervy pi vyhazování hrnc nepovedených pokus, nkdy zaala pevládat beznadj, vztek býval astým spoleníkem, ale posléze se poala objevovat svtélka nových nápad, která prozatím problikávala v dálkách konc tunel, kdy zm temna a obasného šera zaal pozvolna rozjasovat rozbesk námtového úsvitu. Zlatka se neochvjn drela biblického úsloví klep a bude ti oteveno, a trpliv a tvrdošíjn klepala na dvee svého pedsevzetí ve snaze dosaení vytoueného snu tak dlouho, a se brána tolik chtného tajemství naplno otevela.
Paní Zlat Votavové se podailo dosáhnout toho, aby okoládová potahová hmota mla ve svém finálním projevu všechny sloky funkních vlastností a projev vyrovnané hodnoty, které doposud u díve nabízeného produktu postrádaly komplexní ucelenost. Konec dobrý, všechno dobré. A vynalézavost podporovaná nesmírnou vlí po dosaení chtného, slavila triumf. A takto nov vzniklá hmota obdrela na poest docílené dokonalosti název Perfect glaze.


V praktickém provedení pak zákazník smíchá sms s horkou vodou, pípadn naheje a poté se vyká dosaení optimální aplikaní teploty, a je hotovo.
Zlatka je ena inu. Jak se vytrvale prodírala houštinami pokus, skoro a na hranici sebezniení, tak v nastalé euforii nad dosaeným úspchem si vytýila další metu v podob propagace svého objevu. Po ztei domácího humna se mihla jadranským pobeím a následn se vydává na vhlasný nmecký veletrh IBA v Bavorsku. Všude na svých cestách si ovuje správnost své metody a oprávnnost jejího pouití. A jak byla eská prkopnice rozjetá, vzala to tém z jedné vody a na samý vrchol cukráských výstav na italský SIGEP do Rimini.
Byl jí nejenom odmnou zájem blízké, ale i vzdálené ciziny, a rovn i do mysli natrvalo zapsaný dojemný pocit pi vstupu do výstavní fiery, kdy na úastnickém stoáru vystavovatel byla vyvšena i eské vlajka na poest eské cukráské výzkumnice, která pi jubilejním 40. roníku veletrního SIGEPU, byla jedinou vystavovatelskou zástupkyní eské republiky.

- pokraování -


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku