�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2019 - OKOLDOV AKADEMIE MILNO

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 08.02.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3453

Akademie si vytila za cl sv innosti rozvjet vznam okoldov kulturv prostednictvm zjemc kakaovho vyznn, kte hodlaj v tmu ortodoxnch vyznava okoldovho umu jejich prostednictvm rozvjet svoje schopnosti.

Hlavním mstem italské Lombardie je  Miláno, které zaujímá druhou pozici ve velikosti mst Apeninského poloostrova. Msto pyšnící se významnou katedrálou, renesanními památkami, fotbalovými týmy i jednou z nejuznávanjších operních scén na svt slavné La Scaly, má rovn gastronomickou pozoruhodnost v podob okoládové akademie zasvcené umlecké tvorb. Akademická pda slouí k dotváení okoládovo - výtvarného umu vrcholovým cukrám, kteí prostednictvím pokrokových technologií a strojního zaízení se zdokonalují v odborné emeslné zrunosti.

Akademie si vytýila za cíl své innosti rozvíjet význam okoládové kulturv prostednictvím zájemc kakaového vyznání, kteí hodlají v týmu ortodoxních vyznava okoládového umu jejich prostednictvím rozvíjet svoje schopnosti. Výuka v akademii má té prostor pro pouhé nadšence zpsobu okoládové seberealizace, je hodlají proniknout hloubji do taj okoládových pvab. V obsáhlé nabídce rznorodých variací výuky projdou úastníci seminái, teoretickými poznatky i samotné okoládové tvorby. Klíové motto innosti okoládové akademie Milano je vyjádeno výrazy kreativita, inovace, odbornost.
Úastníci kurz se posunou v odbornosti okoládové tvorby pes samotný pvod v podob kakaových bob, v poznatcích obchodu a manamentu po laboratorní výzkumy.


 

Kurzy se vyznaují obsáhlou skupinou zamení typu:

• okoládové sorbety                                                                                                        
• okoládové figurky
• Zmrzlinová senzorika
• Zpsob pouití okolád ve zmrzlin
• Pouití okrasných prvk v okolád
• Tvorba okoládové zmrzliny dle vlastní receptury
• Kouzlo okolády v cukráství
• Pechodové odstíny okolády
• okoládové miniatury
• Ukázková okoládová tvorba (dekorativní pedmty)
• Pouívání okoládových krém
• Výroba pralinek
• Estetika cukráské tvorby
• Zhotovování dort inovaní technologií


Na vrub týmu okoládové akademie Milano je pipsán zajímavý cukráský projekt, který si svoji výjimeností ekl o zápis do Guinnessovy knihy rekord. Duchovním otcem mimoádného poinu byl svtový šampion v tvorb okolády Davide Comaschi (na snímku), který vytvoil šestilenný tým z okoládové akademie. Výrobek se vyznaoval hmotností 332.2 kg, prmrem 115 cm a výšce 115 cm. Cukráská squadra azzura vnovala výrobku pracovní as rovných sto hodin. Surovinové náklady tvoilo 49500 g mouky, 37800 g másla, 25200 g cukru, 25 000 g rozpustné okolády, 22500 g rozinek, 22500 g kandovaných pomeran, 22500 g voda, 18000 g loutk, 15 000 g smetany, 7000 g tmavé okolády,
5100 g medu, 2000 g bílé okolády, 810 g soli, 540 g aromatu pírodního pomerane, 360 g aromatu citronu a 225 g vanilky.

- pokraování -


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku