�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2019 - Vvojov progresivita firem

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 06.02.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3452

Pedn svtov vrobce zmrzlinovch sms a doplk vykroil rozhodnm krokem ve smru cukrsk kreativity v cukrrnch. To z dvodu, e nic nezstv nemnn a proto je nutn se pokouet o prvn krok ve smru inovace.

MEC 3 na trase vývojové kreativity výrobk

Pední svtový výrobce zmrzlinových smsí a doplk vykroil rozhodným krokem ve smru cukráské kreativity v cukrárnách. To z dvodu, e nic nezstává nemnné a konkurence nikdy nespí a proto je nutné se pokoušet o první krok ve smru inovace, protoe zákazník takovýto krok v nabitém trním prostedí vdy oekává a dokáe jej i svým nákupním postojem ocenit.

Kreativní smr spolenosti MEC 3 spoívá ve tvero zámrech

• Progresivní postoj k dezertm v jeho pozitivní i negativní psobnosti
• Atraktivita sladkých náplní pipravovaných za chladu i za tepla
• Zhotovování pitalivého polevového designu a jeho dokonalé zpracování
• Vhodný a výstiný výbr okoládových a ovocných doplk pro dekoraci

Dorty, semifreda a jednoporcové dezerty zhotovované prostednictvím erstvého nebo konzervovaného ovoce jsou snadno zpracovatelné a vytváí ve vitrín neodolatelnou pítalivost. Vyešení jednoduchosti provedení svou pípravou tak navyšuje denní produkci cukrárny i zmrzlinárny a poskytují píleitost zajímavé obchodní nabídky pro kadý typ zákazníka.


Vitríny, nábytek a osvtlení

Vitríny, jsou nedílnou souástí obchodní strategie a pro zákazníka jsou tím, ím bývá rám svou podobou obrazu. Vitrína potebuje mít samozejm úelovou funknost, ale plní zárove i dekor prostedí ve kterém se nachází. Podobu vitríny je moné pirovnat k designu automobilu, kdy zejména enský vjem tomuto pohledu pikládá zvýšenou pozornost a z této reality bychom mli pi jejím nákupu vycházet. POchopiteln, e na 40. roníku veletrhu SIGEP bylo takovýchto iluziorních ukázek více ne hodn.


I sebelepší design prodejního prostoru musí být úelov, ale zárove i vkusn a s patinou dávkou elegance osvtlen. V zákazníkov emociální pamti zstává vjem zajímav osvtleného interiéru uloen a v uritých chvílích v nm vytváí pocit touhy optovného proitku. Proto by ml mít kadý majitel na mysli tento reflex pítalivosti a podídit mu své zákaznické prostory.

- pokraování -

 

 

 

 


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku