�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2019 - GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 31.01.2019
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3451

GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI se zamuje na vvoj zmrzlinov pochutiny sofistikovanm laboratornm vzkumem petvoenm do nejrozmanitjch rozlinosti chut, podob a umleck psobnosti.

 

GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI má koeny svého vzniku ve vývoji prvního automatického zmrzlinového stroje roku 1944 s následným zaloením spolenosti Carpigiani o dva roky pozdji. Ve vývojovém prbhu prkopnické zmrzlinové firmy vyústila spolenost v roce 2003 do vzniku zaloení GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI na okraji msta Bolon. Jedná se o významný stedobod prmyslové Itálie, kam proudí spousta zájemc o výuku proslulé originální italské zmrzliny.
Není tak nikterak od vci, e takový umlecký zmrzlináský vývojový fenomén byl rovn pítomen v hale náleící produktm znaky Carpigiani s dlouholetou tradicí pi 40. roníku svtov proslulého riminského SIGEPU.

GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI se zamuje na vývoj zmrzlinové pochutiny sofistikovaným laboratorním výzkumem petvoeným do nejrozmanitjších rozliností chutí, podob a umlecké vizái. Psobnost zmrzlinové univerzity Carpigiani doznala za dobu svého rozvoje širokého geografického rozmachu na evropském, asijském i americkém kontinent, a to v souasné dob na 12 místech svta. V rozbhnuté programové nabídce univerzity se nachází rozpracovaný program pro další zem s výhledovým projektem pímého propojení svých zmrzlináských poznatk pro celý svt.
Zmrzlináská univerzita Carpigiani nabízí ve svém obsáhlém programu více ne 500 nkolikadenních výukových kurz, kterých se v minulém roce zúastnilo pes 7 000 student pod vedením všestrann fundovaných lektor ve výuce emeslné zmrzliny i v zasvcení vdeckých postup její realizace.

Kurzy, které se uskuteují v pedvádcích prostorách spolenosti Carpigiani mívají rozmanitou podobu a jsou tvoeny postupností výrobního procesu zmrzlináské lahdky. Vstupní krok pro zájemce je tvoen základem tvrího procesu, jen sestává v 30 hodinách teorie a 10 hodinách praktické výuky v laboratoi. Jedná se o seznámení se surovinami a metodou výroby. V následné praxi se ji studenti obeznámí s pímou výrobou zmrzlin a sorbet. Dalším krokem je tvorba ovocných a mléných výrobk, po nich následuje zhotovování zmrzlinových sorbet na špejli. Po nich následuje ukázka výroby zmrzlinových dezert, kterou vystídá zhotovování zmrzlinových produkt urených pro transport tzv. s sebou. Poté si studenti osvojí vlastní návrh zhotovení zmrzliny, který je pipomínkován vedoucími lektory. Závr kurzu tvoí výuka poznatk obchodního charakteru s obdrením osvdení odborného prodejce zmrzlináských produkt.
Absolvováním tohoto základního kurzu provede zájemce prvý krok na cest do taj zpsobu výroby italské zmrzliny. Po ní následuje nástavbová výuka, je  eléva zaškoluje do náronjších postup zhotovování italských chladivých specilit v provedení tzv. CORSO INTERMEDIO, které zájemce nauí vytváení krémových sorbet, orientaci v surovinové nouzi, v poadavku zákazníka na jeho pípadnou alergii na uritý druh surovin. Speciální studijní slokou je nauka o zmrzlinách veganského zamení s následnou tvorbou píchutí prostednictvím odvaru z bylin a kvt. Zastoupena je v tomto druhu kurzu takté výroba zmrzlin granitové tíšt a popelavé píchut vetn chuov rznorodých jogurt. Zvláštní výuková sta je vnována  tvorb regionáln a mezinárodn proslulých píchutí.


Dalším posunem ve zdokonalování se v tvorb italské zmrzliny je studijní etapa pro pokroilé, která obsahuje souhrn svtových  poznatk pi výrob zmrzliny. Tento druh studia spoívá ve zhotovování semifreda, zmrzlinových kornout s rozlinými píchutmi, náronjších zmrzlinových receptur s gastronomickým i alkoholovým zámením. Samostatnou kapitolou je zpsob pouití rzných druh cukr a vymýšlení receptur v pímém i nepímém pomru surovin a písad.
Závreným bodem výukého programu UNIVERSTY GELATO CARPIGIANI je stá vycházejících z komplexních poznatk italské zmrzliny vytváející výrobn dosaitelný vrchol souasných techologických a strojních výdobytk pouívaných pro výrobu nejoblíbenjší chladivé pochutiny svta v osvojení si vrcholových manaerských metod pro vyuití zmrzlinového trhu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pi píleitosti 40. roníku veletrhu SIGEP pedstavila boloská zmrzlinová univerzita Carpigiani nabídkový program s prezentací následujících kurz v asovém sledu, kdy v prbném výbru pedstavujeme zpsob variací pedvádné zmrzliny:

10.30 - Moje první zmrzlina - základní kurz                   - italsky
12.30 - Promna zmrzliny do podoby sladkého peiva  - italsky
13.15 - Vlenní tstových specialit do zmrzliny           - anglicky
14.30 - Moje první zmrzlina – vstupní kurz                   - anglicky
15.00 - Zpsob emeslné tvorby zmrzliny á la Itálie      - italsky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilustraní ukázka jednoho z pestré rozmanitosti zmrzlinových recept na SIGEPU v podání GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI:

Mléná pistáciová zmrzlina

Mléko 2020 g
Sušené mléko 50 g
Smetana 35 %  310 g
D-glukóza  70 g
Suchý glukózový sirup   100 g
Báze 50 smetany  100 g
Pistáciová pasta   360 g

- pokraování -


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku