�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Narodil se Kristus Pn - ldujme se!

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 22.12.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3441

Narodil se Kristus Pn,
ldujme se,
vyrali jsme kad krm,
- utratili jsme -

Narodil se Kristus Pán
- v parodii na eskou povahu

            Jií V. ezá
(zpívá se na melodii „Narodil se Kristus pán“)

Narodil se Kristus Pán,
ládujme se,
vyrali jsme kadý krám,
- utratili jsme -

Z ivota istého,
do stavu mdlobného,

pivedli jsme se,
-  héj! héj! kadý s námi blej! -

Prorokováno nám jest,
e chlast je naše est,

tak káe Nebes zvst!
- nám, nám, opijme my se! -

Z ivota istého
národa eského,
rumu tuzemského,
- pij, pij, a po pití blij! -

Kadej kšeft vykoupen,
opilec zastoupen,

o prachy oloupen,
- veselme my se! -

Ze sudu devného,
pij vína bílého,
a pak erveného,
- poserme my se. -

lovenství naše
zbyla z nho kaše,
to povaha naše,

- radujme my se. -

Market je vykoupen,
veselme my se,
echáek zastoupen,

- radujme my se! -

Velká je nám est
a tak nám dáno jest,
e se v pití dotknem hvzd,
- veselme my se! -

Zde je naše vlast,
tu laciný je chlast,
chlastat je nám slast,
- pomodleme se! -

Díky Tob Boe,
by teba ijem v noe,
i na hnoji v dvoe,

- hlavn kdy máme co pít! –

PF 2019
peje
Jií V. ezá


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku