�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP - 40 - V KULATM JUBILEU!

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 09.11.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3421

Nejvznamnj a nejpopulrnj cukrsk veletrh Evropy SIGEP v italskm Rimini, zavr ptm rokem ji tyi rovn dekdy sv psobnosti. Doke pitom neustle navyovat jeho oblibu a vzstajc zjem nvtvnk i vystavovatel.

Nejvýznamnjší a nejpopulárnjší cukráský veletrh Evropy SIGEP v italském Rimini, završí píštím rokem ji tyi rovné dekády své psobnosti. Pozoruhodností tohoto veletrního interpreta sladkého umní, rozšíeného o oborovou strojní techniku všeho druhu, soute na úrovni svtových šampionát, pekaskou prezentací, veletrhem kávy a mnohého dalšího, je skutenost, e riminská fiera (výstavišt) drí prapor návštvnické úasti stále výše nad panoramatem svého veletrního areálu. Vypovídají o tom statistické údaje minulého roku hovoící následující mluvou: ve 28 halách dávající celkovou plochu 129 000 tvereních metr, bylo v pti výstavních dnech zúastnno 209 135 návštvník a 1 250 vystavovatel. V souvislosti s tmito statistickými údaji lze konstatovat kadoroní údajový nárst a potvrzení vzestupné kivky obliby a úspšnosti riminského veletrhu.

Tolik struná fakta, kdy jako Bran, ve vzdálených vzpomínkách na  brnnský potravináský veletrh Salima a jeho vrcholové období, který ji dávno, pradávno vypadl ze ebíku úspšnosti výstav tohoto zamení, musím jen smutn pokývat hlavou nad souasnou skuteností.
Inu, taková je doba a kdo umí, ten umí …

Tedy 40. úspšný roník SIGEPU, který se uskutení 19. – 23. ledna roku 2019 a jen pro jubilejní rok pipravil nepeberný program.

Samozejm, e v permanenci bude všech 28 hal, „natískaných“ a po stechu výstavními exponáty všeho druhu.  Krom lahodného pohledu pi kterém se nasytí  zrak na jednotlivé objekty, se nabízí i osvtové innost v podob ukázek, ochutnávek a pedvádcích akcí ve kterých si návštvník potvrdí i nabyde nových poznatk v oblasti oborového know how. V kadém odvtví bílého emesla jsou pipraveny diskuze, návody a pedvádcí akce v návodu na  úspšnost v cukráské tvorb, které budou realizovány v pednáškových prostorách veletrhu SIGEP.

Tko íci, emu bude návštvník vnovat vtší pozornost, protoe v rozmanitosti veletrních exponát je taková pestrost, v ní kadý kvt výstavního nektaru má svoji svdnou pitalivost, neboli po esku jeden holky, druhý vdolky. Ale je moné si tipnout, e  v nepeberné riminské smsi SIGEPU tím olíkem zájmu to bude patrn zmrzlina.
Italové byli tmi, kdo odchýlili dosavadní tok umleckého vývoje do podoby renesanního stylu, kdy se jako první Evropané odklonili od dosavadních spoleensko-umleckých hodnot a vystoupili premiérov v této oblasti o patro výše. A od toho se poté vyvíjel jejich další ivotní pochod, který ve zmínném renesanním ánru docílil výrazných a osobitých met. Nejinak tomu bylo i u zmrzliny, která v jejich provedení se sice neodráela od doslovného pekladu slova renesance, neboli znovuzrození, ale v nastolení trendu á la Italia, v nm vlaje jeho prapor  na erdi zmrzlinového svta v nejvyšší poloze do dnešních dn. Jako dkaz je moné pedloit expanzi italské zmrzliny v Evrop, její exportní výše dosahuje - a to zatím – hodnotu 5.5 miliard korun! A v tomhle je Itálie jasnou evropskou jednikou. A obdobn tomu bývá i na SIGEPU kdy návštvník prochází pavilony, z nich je jeden uren pro naprostou nadvládu italského gelata (zmrzlina), ale i v dalších, a to na jinou tematiku zamených pavilonech, nalezneme mnoho drobnjších vystavovatel zmrzlinové pochutiny.
Poet vystavovatel zmrzliny na SIGEPU pesahuje stovkovou hodnotu a v samotné Itálii si meme potový výet tchto producent navýšit o dv nuly.
A tak proto pi vší úct k ostatním skupinám výstavních exponát, lze s istým svdomím prohlásit, e „geleto italiano“ bývá v lednovém Rimini ryzím stedem  návštvnického zájmu. Ostatn, kdo se ve dnech 19. – 23.1. 2019 zajede do Rimini podívat, bude se moci  sám o tom pesvdit.

Do zahájení veletrhu SIGEP pinese redakce internetového asopisu cukrar.cz ve spolupráci s propaganím oddlením výstavišt fiera v Rimini, kadý msíc zpravodajský náhled na pípravu 40. roníku veletrhu SIGEP 2019.

 

 


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku