�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Ohldnut za cukrskm Stuttgartem

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 05.11.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3418

Kulinsk sout podan ve Stuttgartu pinesla dl pohled na budouc scenrii olympijskho dn. Na sout pijely destky tm, kter si svoje zpolen rozloily do tydennch kln s clem kontroly sv tvr kvality.

Kulináská sout poádaná pi veletrhu Intergasta ve Stuttgartu pinesla dílí, ve své podstat velmi miniaturní pohled na budoucí scenérii olympijského dní. Na sout pijely desítky tým, které si svoje zápolení rozloily do tydenních klání s cílem zjištní své vlastní formy, hodnot soupe a té i zpsobu rozhodování hodnotících komisa.
Cukráská tvorba byla v tomto pípad souástí kuchaských tabulí a pro náš portál zamený na cukráský obor vyleujeme ztvárnní objekt sladkého emesla.

 

     
Cukráské výrobky zhotovené bavorským lázeským týmem, který píjel ve 25 lenném obsazení, mimo jiné i za úelem zúení své nominanní listiny pro olympijský Erfurt

   

  
Tvorba zástupc eské trikolory

   

  
Kováští talenti, jak nazvali v peneseném významu majitelé své umlecké studio v Baden Würtembergu, slouící k vyšší výuce talentovaných kucha a cukrá

  

  
Opt ešté zástupci a to ve svém debutu

 
                      Dortové zhotovení v prezentaci týmu z italské Lombardie

 
            Italská renesanní kakomalba                        Slovinská tuková skulptura


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku