�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Smetanov bonbony

Autor: Jrgen Lebelt
Datum vyd�n�: 19.10.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3411

Pouijeme sms smetany (150 g) a 70 % okoldov polevy (225g) v pomru mezi 1:1.5 a 1:2. Pro zhotoven hmoty zahejeme smetanu, ale nesmme ji pivst do stavu varu. okoldu nakrjme noem, vlome do ndoby a vlijeme teplou smetanu.Základem pro vlastní výrobu okoládových bonbon bývá asto ganache  (ti ganáš). Jedná se o sms smetany a okolády, kdy vzájemný pomr obou surovin mívá rzné sloení a ídí se úelem jeho pouití. Bonbony z ganache se sice nevyznaují velkou trvanlivostí, ale pedností tohoto zpsobu výroby je rychlost zhotovení.


Lze doporuit následující recepturu:
Smetana a okoláda v rovném podílu vytvoí velmi mkkou, ale v dostatené monosti formování ganache.

Smetana v pomrovém sloení k okolád
1:1.5  - vytvoí ganache, která je po nastíkání mkká
1:2     - kdy je tento pomr vhodný pro stíkaného lanýe
1:2.5   - vytváí monost vypichování
1:3      - je vhodný ke krájení
1:4      - dosahuje pevnosti a suchosti

Pouijeme sms smetany (150 g) a 70 % okoládové polevy (225g) v pomru mezi 1:1.5 a 1:2. Pro zhotovení hmoty zahejeme smetanu, ale nesmíme ji pivést do stavu varu. okoládu nakrájíme noem, vloíme do nádoby a vlijeme teplou smetanu. Strkou nebo lící pozvolna promícháváme do doby, ne se okoláda rozpustí a vytvoí se homogenní hmota.
Podmínkou skonení míchání je, e vzniklá hmota musí být v kadém pípad bez potíí tekutá, aby byla zaruená roztíratelnost.
Hmotu uloíme do pravoúhlé nádoby, zakryjeme a umístíme do ledniky.
Druhý den nasypeme trochu kakaového prášku do hrneku a ganache nakrájíme na kostky. Z kostek vytvoíme kuliky a vyválíme je v kakaovém prášku (nepouíváme sladké kakao!), aby kuliky byly píjemn nahoklé a nikoli sladké. Hmotu pi píprav meme navíc aromatizovat dle vlastního vkusu a poznatk. Trvanlivost výrobku nemá dlouhou dobu, ale chceme-li ji trochu prodlouit, pouijeme pi zhotovování glukózový sirup.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku