�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


okolda, thotenstv a psychika

Autor: red.
Datum vyd�n�: 10.09.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3394

Lkai zabvajc se sprvnou vivou, vyzdvihuj jej blahodrn vznam na poslen srdce. V USA na zklad sexulnch vzkum ve spojitosti se stravou, odpovdlo 50 % dotzanch en, e upednostuj poitek z okoldy ped sexem !

 


Otázka by mohla té znít, zda existuje sladký hích. Zeptáme-li se návštvník cukráren, nemusíme vbec o kladné odpovdi pochybovat, protoe obdrená odpov je zcela nasnad. Téma lánku má však vánjší podtón, jak se ukázalo pi vdeckém výzkumu, který zaznívá v naší psychice.
Dlouhodobjší lékaské výzkumy potvrdily píznivou úinnost svtla na psychický stav lovka. Píjemná duševní vyrovnanost pi pobytu u vody je postavena do kontrastu meteorologické inverze a pochmurného poasí doprovázeného zhoršenou náladou.
Z odborného hlediska je ji dnes prokázán vliv tzv. sezónn závislé deprese, zpsobené nedostatkem sluneního svitu.
Lidé se zvýšenou citlivostí na tento jev, práv pi píchodu zimního období se stávají nervov labilní a pro své okolí jsou nkdy k nepoznání.
Zaznamenávají sníený zájem o sex a pokles pracovní výkonnosti.


Psychici konstatují, e tyto stavy mohou vést a k sebevrad.
Píina spoívá v nedostatku svtla a u postiených se zvyšuje chu na sladkosti.
A práv v tchto tmavých dnech poaduje organismus posílení. Krom umlého osvtlení je vhodné svtelnou absenci a vlivy z ní vyplývající nahrazovat okoládou.
Ba dokonce lékai zabývající se správnou výivou, vyzdvihují její blahodárný význam na posílení srdce. V USA na základ sexuálních výzkum ve spojitosti se stravou, odpovdlo 50 % dotázaných en, e upednostují poitek z okolády ped sexem !

Nabízí se otázka, zdali se jedná o závislost na sladkostech, jak je tomu napíklad u kuák ve spojitosti s nikotinem. Lékaští experti v oblasti výivy takovýto názor odmítají a oponují tvrzením, e sladká sms z kakaa, cukru, tuku a aromatu pozvedá naši náladu jak ádný jiný druh pokrmu.
Práv v pošmourných zimních dnech se sniuje v mozku hladina serotoninu v dsledku nedostatku svtla a výivná hodnota okolády nahrazuje nedostatek této látky.
Tuto schopnost mají i jiné sladkosti, ale okoláda v této oblasti hraje prim. Její stimulaní produkty theobromin, kofein a phenylethylamin zvyšují dobrou náladu a další sloka Theophyllin odbourává stres.

To, e ke konzumentm okolády se adí pedevším eny, není ani tak z dvodu mlsnosti, práv enám pisuzované, nýbr tento jev má biologický podklad.
V prbhu msíního enského cyklu, klesá hladina seretoninu v mozku, co má za následek ztrátu enrgie, kolísání nálady a zvýšenou chu na sladkosti.
Rezolutním vzdáváním se chuti na sladké v tomto období vede u mnohých k vytvoení bariéry nahromadných chutí, které nedokáou odolat a po jejím prolomení se dostaví záchvat nekontrolovatelné ravosti zvané bolímie.
Je tedy lepší se této touze mírn podídit a vdom ji hned v zárodku regulovat, ne vyhnat poitkové smysly do nekotrolovatelných výšin a pak je nechat zcela bezuzdn ádit.

Nejenom tedy v ivotním instinktu lovka, ale i na vdecké bázi došlo k potvrzení píznivého vlivu na psychiku lovka prostednictvím poívání okolády.
Tmavá okoláda by mla údajn být i vhodná pro thotné eny. Alespo takovéto prohlášení vydala americké vdecké klinika Yale, zamené na thotenskou problematiku v pípad choroby preeklamsie, která postihuje asi 6 – 8 procent všech thotných en.
Úinek hoké okolády me pípadn sníit riziko onemocnní pi této  thotenské toxémie, které vzniká prostednictvím vysokého krevního tlaku, pi kterém dochází ke zvýšenému vyluování bílkovin v moi.
Nyní z prostedí této instituce mlo být zjištno, e plnohodnotná hoká okoláda by mla být prostedkem k nápomoci sníení projev preeklamsie, kdy píinou tohoto úinku je v hoké okolád pítomná látka Theobromin, která ovlivuje innosti hladkého svalstva a rozšiuje cévy.
Výzkumu bylo podrobeno  více jak 2 000 en, se zamením na  konzumaci hoké okolády  mezi první a poslední tetinou thotenství.
Pi kladné odpovdi byla dodaten zjištna pítomnost koncentrace Theobrominu v krvi pupení šry.
Krom toho se ukázalo, e ty eny, které konzumovaly zvýšené mnoství hoké okolády, trply pouze v minimálním procentu preeklampsií a krev jejich dtí prokazovala zvýšenou pítomnost Theobrominu.
Rovn tak, a to ji u starších výzkumných poznatk, se projevila konzumace hoké okolády pozitivním vlivem na krevní obhový systém a innost srdce.
Jednotní jsou výzkumníci rovn v jednom názoru: ím je okoláda tmavší, tím lépe.

Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku