�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pernk byl dve ne chleba / -2.

Autor: red.
Datum vyd�n�: 31.08.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3393

Tak se dve kalo pernkm zadlvanm z mouky penin. Pvod tohoto nzvu je zejm podle biblickho pbhu o apotolu Markovi, kter se se svmi lidmi na pouti ivil sladkm chlebem, vyrobenm z medu a kukuin mouky upeenm na slunci

Perníkáské pojmy

Marcipán

Tak se díve íkalo perníkm zadlávaným z mouky pšeniné. Pvod tohoto názvu je zejm podle biblického píbhu o apoštolu Markovi, který se se svými lidmi na poušti ivil sladkým chlebem, vyrobeným z medu a kukuiné mouky upeeným na slunci. Chléb se nazýval Markv (Marcipane). Proto má perníkáský cech ve svém znaku sv. Marka.

Medovník

Perníkové tsto zadlávané z mouky itné.

Kadlub

První perníky se vytlaovaly do forem. Formy z pálené hlíny se pouívaly a do 16. století, kdy je vytlaily vyezávané devné formy. íkalo se jim kadluby. Ty, které pocházejí z 15. a 16. století, jsou jednoduché, zdobené národními ornamenty. Kadluby ze 17. a 18. století jsou bohat vyezávané. Patí k nejkrásnjším projevm ezbáského umní. Odráí se v nich tehdejší spoleenský i náboenský ivot. V motivech se objevují bohaté ornamenty, zdobená roucha, podoby svtc, portréty panovník, i eských a uherských král, milostné výjevy. Pod vlivem módy v období ticetileté války vzniká obliba jezdc na koni, dam a kavalír v nádherných oblecích, asto jedoucích v koárech. Objevují se rodové erby a znaky. V 18. a 19. století se perník dostává do lidových vrstev a vznikají nové námty: srdce, husar, panenka a panáek, miminko, abeceda, holubika, jelen koník a další zvíátka. Nastupují i rzné technické vynálezy, vlak, parník, brýle, pistole, dlo a rzné zbran, hodiny a jiné. V oblib jsou i postavy zástupc rzných emesel a zamstnání: kominík, hasi, voják.

Ve starších dobách vyrábli formy pedevším zlatníci a rytci nebo ezbái. Teprve pozdji je zaali dlat nkteí zruní perníkái i jiní dovední lidé. Byl-li perníká souasn i ezbáem, byl rozhodn ve výhod a navíc byl u ostatních ve vtší vánosti.

Formy se zhotovovaly z hruškového deva, které se pro ten úel nejlépe hodilo. Nkdy se pouívalo devo švestkové, tešové, lipové i bukové. Dlabání forem byla práce namáhavá, bylo teba velké síly v prstech. Formy se zhotovovaly z prkének 3 a 5 cm silných, nkdy byly i oboustranné, tj. se vzorem na obou stranách.

Regionální pvod perníkáských forem lze tko urit. Perníkái si je objednávali na rzných místech, skupovali je z pozstalostí apod.

Drbeka (drbeka)

Toto zboí vyrábné v 18. století z perníkáských forem nebylo ureno k jídlu, ale drbeka (nebo drbeka – oba názvy se pouívaly podle krajových míst) slouila na hraní jako dtská hraka. Takto se vyrábly hraky, které nebyly ploché, ale prostorové, nap. kolébky, koárky, vozíky s koníky, košíky, stevíky, domeky apod. Zformované díly byly spojovány ídkým tstem ze itné mouky a vody. Výrobky se sušily na zvláštním stojánku. Toto zboí se dlalo do zásoby a ped jarmarkem nebo poutí se drbeka barvila erven a lut, popípad i zdobila pozlátkem. Drbeky se namáely do barvy, pak sušily v mírn vyháté peci.

Fábulista

Fábulista byl perníkáský pomocník, jen putoval krajem. Chodil od jednoho mistra k druhému, opravoval formy nebo dlal nové. Vyprávl, co je kde nového, jak se kde vyrábjí perníky, jak se prodávají a podobn.Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku