�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pro je elatina zdrav

Autor: Crest comunikation
Datum vyd�n�: 26.08.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3391

Agar je protizntliv, obsahuje flucoidan, kter pomh pi rakovin prsu, tak je bohat na elezo, jd a vpnk. Je vhodn pro obzn pacienty, protoe psob jako mrn projmadlo, pomh snit nadvhu, pi zcp, pi vysokm tlaku.

Pro je elatina zdravá?

elatina je velkým zdrojem bílkovin pro stavbu kolagenu. Ten je základní stavební jednotkou tvoící pojivovou tká a to pedevším pohybového aparátu, chrupavek, kostí, vlas, neht a pokoky. Kolagenu se nkdy té íká „elixír mládí“. Na nm toti mimo jiné záleí, jak mlad lovk vypadá a jak se pohybuje. Kolagen je také ve sklivci a v blm oka.
Výzkumem kolagenu se u nás celý profesní ivot zabýval profesor Adam z revmatologického ústavu v Praze - objevitel Geladrinku, který se prodává v lékárnách na regeneraci kostí pacient trpících osteoartrózou (tedy onemocnním nosných kloub). Je ale dobrý i pro sportovce k regeneraci kloub. Dále existují také kosmetické krémy s obsahem kolagenu a pleové masky.
elatina má zkrátka vynikající vlastnosti. Ve vod se varem rozpouští, chlazením tuhne, je podobná poátenímu kolagenu, ze kterého vzniká. V cukráství se vyuívá jejích elírovacích schopností. elatina se ochucuje rznými píchutmi, hlavn citrónovou, ananasovou, pomeranovou, jahodovou, malinovou i po coca cole. Ovoce jí dodává i barvu.
elatina je velmi istý a jemný klih, který se získává vyvaením  surovin bohatých na kolagen. Vaením se kolagen pemuje na glutin, co je látka, která má rosolovací vlastnosti a je nejpodstatnjší slokou elatiny. elatina je tedy ivoišného vepového, hovzího i rostlinného pvodu z moských as.


„ivoišná“ vs. „rostlinná“ elatina

Typ elatiny se odvíjí od zdroje, ze kterého ji získáváme.

„ivoišná elatina“

ivoišná elatina se pouívá pedevším v potravináství k výrob tlaenky, huspenin, dort a hlavn cukrovinek, zejména známých kultovních elatinových výrobk HARIBO, napíklad tradiních Goldbären. Formy na medvídky jsou navíc „vysypány“ kukuiným škrobem, aby si na nich mohli pochutnat i lidé s coeliakií, tj. nemocí, kdy lidé nemohou konzumovat lepek (látka, kterou obsahují obiloviny, pedevším mouka a výrobky z ní vzniklé). Pestoe je elatina pro lidský organismus zdravá, jíme jí velmi málo. Odkláníme se od klasické stravy. Tlaenka má napíklad popularitu pedevším u starší generace.

astý mýtus:
Lidé se asto pi konzumaci gumových medvídk bojí nemoci „šílených krav“, to je však zbytené, protoe zde se pouívá elatina vepová.

„Rostlinná elatina“ – Agar

Agar je výivná potravina bez kalorií s obsahem mnoha minerál. Získává se z vodních rostlin – as – ruduch, které ijí v hloubce 80 metr. Agar vzniká z rostlinných sliz - agarofyt. Proces výroby agaru je velmi nároný jak technologicky, tak i finann.
 asy jsou oblíbenou zeleninou Dálného východu, známou v Japonsku a ín dva tisíce let.
Ve výiv Asiat hraje významnou roli, nebo je zdrojem protein a minerál. asy se nejprve musí sklidit bhem letních a podzimních msíc, zbavit vody a usušit za nízkých teplot. Agar má ve výsledku svtlou barvu a nevýraznou chu a je bez kalorií. Prodává se ve form prášku, plátk i hranolk. Na 100 % nahradí ivoišnou elatinu, její elírovací vlastnosti jsou nkolikanásobn vyšší. Hodí se na zákusky, aspiky, eventueln místo jíšky.  Pouívají ji hlavn vegetariáni.
 Mimo potravináství se vyuívá na výrobu gel, šampón, v lécích jako plnidlo, v chirurgii na výrobu vstebatelných nití a v mikrobiologii k výrob pd, na kterých se pak pstují bakterie.
 Agar je protizántlivý, obsahuje flucoidan, který pomáhá pi rakovin prsu, také je bohatý na elezo, jód a vápník. Je vhodný pro obézní pacienty, protoe psobí jako mírné projímadlo, pomáhá sníit nadváhu, pi zácp, pi vysokém tlaku a onemocnní stev. Není nedostatkovým zboím, dá se koupit v lékárnách, drogériích i prodejnách zdravého ivotního stylu. Agar se nemusí jíst jen v pokrmech, dá se v práškové form rozmíchat, dávkuje se jedna líce do sklenice vody a me se takto pít denn pro regeneraci.
Firma HARIBO má pro spotebitele, kteí nechtjí produkty ivoišného pvodu, ale pesto mají chu na nco dobrého, zajímavé inovace. Vyrábí produkty z rostlinné elatiny – Agar – napíklad oblíbené Berries.

Co se stane, kdy elatina chybí?

elatina je potebná pro výivu kloub a chrupavek, pomáhá pi vývoji kosterní soustavy, zub, šlach a také svalstva. Je také potebná v dob pekotného rstu v pubert. Rovn pi nedostatku vápníku. Zlepšuje hybnost kloub a pedchází úbytku kloubní chrupavky. Uívá se i ve veterinárním sektoru hlavn pro psy seniory, asto v kombinaci s minerály. elatina je ve výiv potebná jako zdroj kolagenu, k jeho regeneraci. Nejdleitjší je kolagen, potamo elatina pro klouby. Starší lidé, ale i sportovci a lidé tce fyzicky pracující, trpí tak zvanou osteoartrosou, nebo-li degenerativním onemocnním kloub, které je-li nedostaten vas diagnostikováno a nekvalitn léeno, me být komplikováno zántem. Dojde k zanícení kloubního pouzdra. Z kloubního pouzdra do kloubní tekutiny jsou vyluovány enzymy, které zpsobí odbourávání chrupavky. Zhoršuje se její výiva a dojde k úbytku chrupavité hmoty, vznikají mikrotrhliny a nakonec je poškozena i kloubní kost. Ta se vlivem chorobného procesu rozpadá, deformuje a vzniká tzv. dekompensovaná osteoartrosa, její léení je obtíné a v extrémním pípad se musí nahradit postiený kloub kloubem umlým, tedy totální endoprotésou. Nejastji se nahrazují kyle, kolena ale i lokty. Jedná se o nosné klouby. Osteoartrosou však trpí i jiné klouby v tle, které nahradit nememe a tudí bychom se mli o regeneraci kloubní tkán starat co nejdíve a preventivn. Nejvíce jsou ohroeni lidé, kteí mají v anamnéze v dtství luxaci napíklad  kylí nebo mají v rodin pedky s osteoartrosou, tce fyzicky pracující, sportovci a lidé s nadváhou.
Snad kadý lovk se bhem svého ivota setká s problémy pohybového aparátu. Náchylné jsou k tomu pedevším klouby. V dtství a dospívání zaíváme rstové bolesti, v produktivním vku jsou klouby zvýšen namáhány pi pracovní innosti nebo pi sportovní aktivit, zejména tzv. nosné klouby (kolena, kyle) jsou výrazn zatovány i nadváhou, která ím je vyšší, tím více klouby trpí.
U postiení jak drobných kloub pátee, tak i velkých kloub na konetinách, je velice dleitá prevence, a to dostatek pohybu, sniování nadváhy a kvalitní strava s dostateným písunem látek nezbytných k fyziologické stavb a innosti kloubních chrupavek. Vhodným pípravkem, zajištujícím písun tchto látek je elatina, která slouí nejen k ochran kloubních chrupavek a vaz ped pedasným opotebováním, ale také k regeneraci tchto struktur.


Pro jíst elatinové medvídky & Tip pro zdravé klouby

elatinové bonbóny, napíklad medvídci, se tvarují ve formách a leští velím voskem, nikoli tukem. Tyto „gumové“ sladkosti ve tvaru medvda velikosti 1cm mají svtový ohlas, mlsali je u i legendární Beatles. Gumoví medvídci vznikli v Nmecku, ve dvacátých letech minulého století a jsou tu dodnes. Jejich obliba neklesá. Dodávají lidskému organismu tyi aminokyseliny, které jsou unikátní a nutné pro syntézu lidského kolagenu.
Výhodou také je, e jsou bez cholesterolu, s neutrálním cukrem a mají i zajímavé ovocné píchut.

Vyzkoušejte napíklad novinku spolenosti HARIBO elatinové Saft-Glodbären s více šávy. Pi jejich výrob spolenost HARIBO pouívá, stejn jako u ostatních elatinových bonbon, výhradn pírodní látky. Barvu jim dodávají ovocné a rostlinné výtaky. Nyní je monost vychutnat si je s 22 % ovocné šávy.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku