�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


"First lady confectionary of Slowakia"

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 07.05.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3346

okolda, psobc na prvn pohled jednobarevnost a jednolitost hmoty, je pro ni umleckou vzvou, umocnnou vn orietlnch dlek, kdy charakteristick okoldov aroma ji pen do romantickho kouzla istoty a spravedlivho konce pohdek.

Vyslovení jména Joka zaruuje ve slovenských cukráských kruzích stoprocentní identitu myšlené osoby, bez nutnosti doplku píjmení.
Pi jmén Joka nikdo ani na okamik nezaváhá a spolehliv vás nasmruje na cukráskou mistrovou Jozefínu Zaukolcovou, rozenou Šebákovou, z púchovské Sdruené stredné školy hotelových sluieb a obchodu.
Jméno tohoto znní není u en píliš rozšíené a píina toho, e pi ktu bylo novorozen Šebákových takto pojmenováno, má pozoruhodný dvod.
Byla-li e o novorozenci, je nutno hovoit o novorozencích, respektive dvojatech, chystajících se spatit svtlo svta.
Krátce ped dobou zrodu bylo matce paní Šebákové oznámeno, e je v šastném oekávání dua potomk. Jozefína Zaukolcová pochází z rodiny o šesti dtech a religiózn zaloení rodie v duchu Nového zákona Bible urili pro pípad zrodu smíšeného páru jména Josef a Mária. Tento zámr však vyšel z poloviny, nebo oba dva "blíenci" zrození 25.3. 1971 na levém behu eky Váhu v Pováské Bystrici, byli enského pohlaví.
Ale ani pesto rodie pvodní jmenný zámr neopustili a zamýšlené muské jméno se promnilo ve femininum, ili Jozefu, podomácku Joku.
Malé dvátko mající se ile k svtu, zaalo postupem doby nalézat zálibu v innosti, která pohyby tukou zanechávala na papíru velice zajímavé obrázky, které a nemající ádnou konkrétní podobu, byly tím, co malou Joinku optovn pivádlo k tvoení smsice tah nahoru, dol, vlevo a vpravo. as plynul a ruka malého dvete se zaala podvolovat povelm jejího pohledu a na píleitostném papíru jakéhokoliv formátu se zaaly jevit podoby domeku, zvíat i maminky a tatínka. Byl to as, kdy semínko výtvarného talentu se zaalo klubat zpoza zem zatím v podob malinkého výhonku sazeniky budoucího košatého kee cukráského umní.
Základní školu absolvovala Joka v Pováské Bystrici a v ase rozhodování
co init po jejím absolutoriu, padla volba na cukráskou profesi. Nelze íci, e v prbhu tíletého výuního oboru, navzdory pízn ke kreslenému projevu, by byla cukraina stedobodem jejího ivota.
Talent kvality mívá nkdy delší inkubaní dobu, a v Join pípad to platilo bezezbytku. erstvá absolventka sladkého oboru následn rozšíila  sbírku doklad o své odbornosti  prostednictvím nástavbového studia o maturitní vysvdení. Místem nabývání nových poznatk se stalo SOU stravování Slanická osada v Námestove u Oravské pehrady.
Okolí vodní nádre se vyznauje malebným krajinným portrétem a scenérie urostlých strom dotváená keovými porosty v kombinaci se zrcadlící se vodní plochou bylo pesn to, co píjemn osvovalo a zárove inspirovalo Joiny citové vjemy, navíc dotváené povahovým rysem místních obyvatel v jejich mluv a jednání se odráel klid údolní pírody z dáli lemované sugestivním panoramatem Oravských Beskyd a Magury.
Na škole se poádaly soute odborných zruností a Join prozatím dímající um v pozvolném pohybu svého vývoje se náhle rozevel jako poup re jdoucí do vrcholového rozpuku. Potvrzením aktu dozrání bylo Joino cukráské vítzství v krajském kole.
Nejenom, e se jednalo o zlomový poin na její cukráské dráze, ale došlo i zárove k tolik potebnému kontaktu emeslného úkonu s poznatkem  síly kouzla vyvrajícího z umlecké tvorby, jen ve své tvrí a pestromalebné šíi nabízí práv cukráský obor. Práv tato chvíle byla pestupní stanicí, kdy Jozefína Šebáková z pvodního profesního osobáku pestoupila do luxusního expresu cukráského umní smujícího do vzdálených oblastí oduševnlé umlecké tvorby.
Avšak umní je nadstandardní ásticí ivota a potravu, coby pohon  té nejzákladnjší podstaty ivota, nedokáe zdaleka zaruit.
Proto další Joiny profesní kroky smovaly do Jednoty spotebního drustva v Pováské Bystrici, kam nastoupila jako adová cukráka.
Rodina Šebákových je náboensky zaloená. Modlitby, mše a oddanost vi Stvoiteli byly nedílnou souástí zpsobu jejich ivota. Pes prvního "stráníka-andlíka" a následný Otenáš se malá Joinka seznamovala s  Písmem svatým, jeho píbhy Starého zákona pro ni pedstavovaly pohádkovou procházku posvátnou zahradou. Obsah kanonických knih mající poátek v prvotní Genesis a postupem doby navazující  na deuterokanonické píbhy, otevíraly v dospívající slen reáln ekumenický náhled do minula, je z pozice dtského vjemu pociovala ji v dob, kdy její dtská mysl petváela do vlastní podoby obraz vznikající z poslechu svého okolí i bohoslubách v kostele. Nový zákon poté skýtal pohled na dobu Boího zjevení skrze Jeíše Krista, spasitele lidstva.
Tak jak se Joka ponoovala do etby staro a novozákonných dj, tak na sob tím více pociovala sounáleitost svého duchovna s onou historickou dobou, jejími postavami a skutky.
Pedstava Boha všemohoucího ve své nepoznané podob, vyvolávala úctu ke všemu majíce spojitost se samotným Stvoitelem. etba další sakrární literatury, ve spojitosti s mluveným slovem znjícím z kostelní kazatelny vyvolávaly v Joce touhu proniknutí do tajemna dalších poznatkových prostor všeobjímajícího posvátna.
Zeteln cítila, e filosofie oné doby je i jejím vyznáním a kdysi mlný opar pocit se nyní mnil v jistotu poznání a k jejímu sluchu promluvil Shry hlas, pravíce v kterém smru má cílit šlépje dalších skutk svého ivota.
- Bylo dokonáno -.
V roce 1992 nastupuje Jozefína Šebáková do prvního roníku dálkového studia teologické fakulty v ilin.
Prvotní úvaha dvouroního studia se s pibývajícími poznatky produkujícími stále vzrstající zájem o liturgické poznání prostednictvím hlavních studijních obor vrouky, dogmatiky, katechetiky a biblistiky, se protáhla a na šestileté studium. "Koliska slovenských miest" Nitra byla místem Joiny promoce a pedání titulu Magistr teologie se zamením na výuku náboenství.
Joka se tak stala jedním z mála  slovenských pegagog, mající ve své nástavbové studijní ásti takovouto specializaci.
V Jednot se budoucí magistra teologie zdruje do roku 1992 a následn pijímá nabízené místo odborné mistrové v Púchov na Sdruené strednej škole hotelových sluieb a obchodu a svj výuní program rozšiuje na pedmty technologie a suroviny.   
Do repertoáru školské innosti Josefíny Šebákové náleí i soutní klání, kdy se ocitá na Gastropragu, z nho si odváí  zlato a stíbro. Stíbrný kov získává i na cukráské souti v Klagenfurtu. Ostí svého umu té dobrušuje u Mirky Slavíkové v Praze od ní erpá pedevším znalosti  v kurzech "První stupe základní umlecké cukrainy" a "Zpracování okolády a francouzských pralinek".
Svtový kulináský expres se v té dob ítil kupedu závratným tempem  a Slovensko nehodlalo stát opodál. Roku 2000 se formuje ekypa dobrých kucha a vytváí Slovenský národní tým. Joka je nominovaná na cukráský post. Tým jede na horkou pdu  soutního Hradce Králové, kde dobývá bronzovou trofej. Tentý rok odjídí slovenští kulináští reprezentanti na  gastronomický Olymp do Erfurtu, kde výprava  na svém dosavadním nejvtším soutním podujetí získává diplom. Dodejme, e se jednalo o první vstup slovenského drustva na kulináskou olympiádu.
Rozjetá kuchaská "Slovenská strela" míí posléze do Lucemburska pro stíbrnou medaili a v následných tech letech se pesouvá mezi Slovenskem a eskem, konkrétn na první scénu gastronomických soutí Hradce Králové, kde svoji tvorbu pokadé smuje za stíbrnou medaili.
V roce 2004 se konala opt kuchaská olympiáda v Erfurtu. Slovenský kuchaský národní tým pijídí do hlavního msta Duryska  s výzbrojí zkušeností pedchozích let, která jejich soutní úsilí ukula do podoby bronzových medailí,  co púchovská cukráka povauje za svj dosavadní úspch.
Tato medaile má ovšem ješt navíc další tpyt, kterým je lesk silné vle a smyslu pro odpovdnost. Joka msíc ped zaehnutím olympijského ohn utrpla frakturu lokte. Rozsah úrazu vyadoval léebný úkon prostednictvím dlahy nejmén 30 dní. Co te? Píprava na Erfurt trvala celý rok a v tak krátkém ase zaškolit novou cukráku bylo vylouenou vcí. Joka však navzdory úrazovému handicapu pokraovala v píprav a s oslabenou paí vykonávala v olympijském prostedí cukráské soutní úkony.
Akní rádius innosti paní Zaukolcové je rozsáhlý. Známe ji jako uitelku, soutící, magistru teologie a v jejím repertoáru se nachází ješt jedna pozoruhodná innost, kterou je publicistika.
Joka Šebáková i Zaukolcová, jsou autorská jména dvou knih, pod názvy "Peeme s Jokou a Tescomou" a "Velká obrazová kuchárka", napí tomu, e se jedná o jednu osobu. Vysvtlení kombinace rozdílných jmen je nasnad. Prvou knihu napsala Joka ješt jako svobodná a druhou ji coby paní Zaukolcová.
Další Joinou oblíbenou inností v ní zárove spauje své ivotní poslání je práce s mládeí, je zasvtila své mládí cukráskému oboru. "Cukrárská majsterka" tak má navíc monost své bohaté poznatky taj umleckého odvtví realizovat té prostednictvím svých odchovanc.
Joiny gastronomické zkušenosti se staly takté námtem pro televizní relaci "Varím, varíš, varíme a peieme" kterou zpracovalo TV studio Košice. Pvodní zámr tvrc poadu bylo natoit nkolikadílný gastronomický seriál kdy moderátorovi poadu asistují odborní úinkující, kteí mli podle tématického scénáe rotovat. První na adu pišla samotná autorka námtu a její podání vlastní tématiky bylo takového charakteru, e reisér poadu odmítl pítomnost dalších odborník a všechny díly seriálu odasistovala jen Joka.
Paní Zaukolcová by si pála aby její práce a zpsob kterým se vyznauje ona sama, zde byl i v té dob a pouíval se ješt dlouho poté, a jí jednou prst osudu pokyne - v Join pípad zcela urit - ke vstupu  na Nebesa.
Púchovská mistrová je všeobecnou cukrákou s piklonním se k práci s okoládou a karamelem.
Cukrová hmota s moností nekonené variace podob a škálou  barevných odstín, ji pivádí do duševní nirvány. Je to svt v nm krystalizují její pocity, jejich prostednictvím interpretuje vidní svta, tuby a filosofii svého ivota, které petváí v miniatury, je se jejím prostednictvím stávají filigránským umním.

 okoláda, psobící na první pohled jednobarevností a jednolitostí hmoty, je pro ni umleckou výzvou, umocnnou vní orietálních dálek, kdy charakteristické okoládové aroma ji penáší do romantického kouzla istoty a spravedlivého konce pohádek. Kakaová surovina je nalezištm poklad, ke kterým se jejich hleda me dostat pes velkou znalost obsáhlého cukráského terénu, emu pedchází dlouhodobá teoretická i praktická cílevdomá píprava, trplivé probíjení se úskalími technologických poznatk, tíbení rukodlných postup, které se po dlouhém úsilí ustálí do podoby umleckého výrazu. Teprve a na konci této mnohdy strastiplné cesty je v hloubi  cukráského nalezišt nalezen onen kýený poklad, jeho zisk ve skíce nález povyšuje svého majitele  - v Join pípad - na cukráského umlce, a z liturgické cukráky, která nezpracovává okoládu pouze prostednictvím svých prst, nýbr pedevším srdem, tak vytváí "First lady confectionary of Slovakia"


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku