�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Sout v chladic a klimatizan technice

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 30.04.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3344

Zmrem tto soute bylo porovnn technick vysplosti student stednch kol, kter vzdlvaj techniky v oboru chlazen a klimatizace.

 

Po osmnácté v ad za sebou se utkali v dovednostní technice vyzrálí rekruti SOŠ elektromechanik pro zaízení a pístroje - chladící a klimatizaní technika.
Kolbištm pro jejich odborný um byla pavilónová hala P brnnského výstavišt, je hostilo veletrní akci pod názvem Stavební veletrhy Brno. Poadatelem soute byl Svaz klimatizaní a chladící techniky v organizaní realizaci Stední školy polytechnické Brno, Jílová.
Jedna ze sponzorských rolí náleela brnnské spolenosti EISCON – projekty a vybavení cukráren a kaváren, dodavatel zmrzlinových stroj  CARPIGIANI.

Martin Hvzda - majitel spolenosti EISCON Brno

Zámrem této soute bylo porovnání technické vysplosti student stedních škol, kteí se vzdlávají v oboru chlazení a klimatizace.
Samotná sout sestává ze dvou ástí, kdy jedna je teoretická, v ní soutící odpovídají na zadané oborové otázky s následnou písemnou zkouškou v podob testu. Tento soutní úsek obsahuje 40procentní  nápl celkového zadání.
Druhý díl provrky má praktickou podobu, která dotváí zbývajících 60  procent obsahu celkové zkoušky. Její podstatou je zapojení elektrické soustavy uební techniky. Doplkem praktické ásti je zapojení a spuštní domácí klimatizace. Zde musí soutící prokázat praktickou odbornost, kdy obdrí rozebrané ásti zaízení, které musí sestavit do funkního provedení.

Nejúspšnji si vedli soutící:

1.  -  SOU CHK techniky, Kostelec nad Orlicí

2. -  SŠ polytechnická Brno, Jílová

3. - SŠ technická a dopravní, Ostrava

Chladící a klimatizaní technika je nedílnou souástí kadého gastronomického provozu, která zajišuje jeho plynulý výrobní a prodejní proces. Její princip vyaduje v dnešní dob vysokou sofistikovanost kadého z pracovník tohoto oboru, kdy o vstupní krok ve smru dokonalého profesního rstu mládenického dorostu se starají odborné školy.
Ty v dvodu navýšení oborové znalosti, prestie a zájmu o tento  dynamicky se rozvíjející obor, korespodující s poadavky souasného vývoje a nárok potravináského prmyslu, vyústil  ve SVAZ KLIMATIZANÍ A CHLADÍCÍ TECHNIKY, který soutní inností navyšuje fundovanost absolvent technických škol v projevu studentského zájmu, popularizace oboru a vysoké odbornosti.
Brnnská sout v chladící a klimatizaní technice potvrdila správný smr pvodného zámru v  jeho rozvoji a výsledku v navyšování úelovosti a spolehlivosti tohoto profesního zamení.
Píští roník, a to ji 19., se bude konat opt v prostorách brnnského veletrního výstavišt, v roli doprovodného programu Stavebního veletrhu.

 


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku