�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


V cukrrn od rozbesku do soumraku

Autor: Ologa ermkov
Datum vyd�n�: 27.04.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3343

Cukrrny jsou v naem podvdom spojeny zejmna s letnm obdobm, kdy sem zajdeme hlavn za zmrzlinou. Lto vak nen jejich hlavn sezonou. V cukrrn je toti sezona cel rok.

 

Cukrárny jsou v našem podvdomí spojeny zejména s letním obdobím, kdy sem zajdeme hlavn za zmrzlinou. Léto však není jejich hlavní sezonou. V cukrárn je toti sezona celý rok. Potvrzují to i slova jedné majitelky cukrárny „U nás je volno jen pt dn v roce – o Vánocích a pes Nový rok. Jinak máme oteveno kadý den, celý rok. Nedá se íci, e by pro nás nkdy zaínala nebo konila sezona. Máme plno poád. Jen s tím rozdílem, e v zim se vyrábí více zákusk a mén zmrzliny, pes léto je více zmrzliny, ped Vánocemi peeme ajové peivo. Jediný útlum návštvník zaznamenáváme tsn po Novém roce. Vyuíváme ho k nezbytným udrovacím pracím, jako je teba malování a podobn.“

Na návštvnosti cukrárny se podílí také to, jaké je zrovna venku poasí. Kdy je horko, jdou lidé k vod a na zmrzlinu si pijdou, a kdy se odpoledne vrací. Ani zimní extrémy nejsou dobré. Cukrárn se nejvíc daí, kdy je „tak akorát“. Lidé si vyjdou na procházku a staví se pro nco na zub.  Kdy bychom se podívali na návštvnost cukrárny z hlediska dn v týdnu, je nejvtší poptávka po sladkostech pravideln ve tvrtek, v pátek a o sobotách a nedlích. „Ped víkendem peeme pravideln dvojnásobné mnoství, od pondlí do stedy je to trochu klidnjší,“ upesuje majitelka cukrárny.

Cukrárna je stediskem moderních technologií
Zaídit si cukrárnu vyaduje krom zvládnutí cukráského umní, manaerských schopností a velkého nadšení i poízení celé ady technologií. Pi prohlídce zázemí provozovny, kde všechny ty laskominy vznikají, zjistíte, e bez moderních technologií to dnes nejde. „Stojí sice hodn penz, ale vyplatí se,“ tvrdí cukráka. Moderní stroje zvládnou velký kus práce, navíc je jejich pouitím  zajištna pedepsaná hygienická úrove a postupy. Zmrzlina vyrobená ve speciálních pasterizérech je nejenom chutná, ale hlavn zdravotn nezávadná, a o to jde pedevším. Technologie nejsou pedepsány zákonem, ale jejich pouitím se hodn vyeší. Jen namátkov z nich jmenujme: pastéry na zmrzlinu a krémy, výrobníky zmrzliny, vitríny, roboty, pec, pístroj na válení tsta, temperátor okolády aj. V prodejn mají své místo i kávovar a ei na pomeranový dus.

Vlastní prostory nad zlato
Výhodou kadého podnikatele je mít provozovnu ve vlastních prostorách. Krom toho, e odpadá problém s placením mnohdy pedraeného nájmu, vzniká i monost zaídit si ji technologiemi na míru a jít více s dobou. U nkterých cukráren si návštvníci všímají jejich zdánliv nepochopitelné stagnace. Interiér se nevyvíjí, zákusek zde jíte u bufetových stol „na stojáka“. Píinou stagnace je pravdpodobn vysoký nájem, který v provozovnách je. Provozovatelé nemají zájem investovat, nebo kdyby dostali z prostor výpov, co by s technologiemi drašími ne menší dm dlali? „Já všechny ty stroje poizuji proto, e jsem jednak zapálený fanda a jednak proto, e jsem si ji vychovala své nástupce. Jsou jimi moje dcera a vnuk,“ íká cukráka, která v oboru pracuje u pes 30 let. Hodn záleí i na poloze provozovny. Cukrárna patí do centra. V sídlišti nemá moc šancí. „Tam zajdou moná dti po vyuování na zmrzlinu nebo o víkendech rodinky pro zákusky. Vyzkoušela jsem si to sama na vlastní ki.“ Pracovní doba nekoní v cukrárn úderem 18. hodiny. Poté, co odejde poslední host, musí se vše  poklidit, s neprodaným zboím naloit, jak to pedepisuje zákon, a nachystat vše potebné na druhý den. Vyizuje se také papírování a vše, co je poteba. Zanedbat hygienu pístroj by i jediný den me znamenat katastrofu. A u z hlediska hygieny, tak i provozuschopnosti pístroje.

Typicky enská práce?
Cukraina je dnes u nás spojována více se enami. Kdy ale vyjedete do zahranií, teba na výstavu do Rimini, zjistíte, e jinde je tento obor výsadou mu. U nás tomu tak díve také bývalo. „Ale u se to snad zaíná obracet. Mj vnuk je toho dkazem. Bohuel se však stále astji setkávám se sniující se úrovní znalostí nkterých u,“ stuje si cukráka, která se dodnes obrací pro radu a inspiraci ke znalostem našich prababiek, shrnutých v publikaci eskoslovenský cukrá z roku 1928. „Jsou tam cenné rady a zkušenosti, které by mli všichni cukrái znát.“

Není nad „domácí“ cukroví
Do svta cukráren se vkrádají podobn jako do dalších odvtví polotovary všeho druhu. „Dnes existují zlepšující pípravky snad na všechno. Já na to mám však svj názor. Pouívám pouze máslo a klasicku šlehaku, ádné náhraky ani polotovary. Dealery s takovými produkty obvykle ani nevyslechnu. Moje výrobky jsou moná pracnjší, ale chutnjší a zdravjší. Jít touto cestou bych doporuila všem, kdo se chtjí v cukráském oboru ucházet o své místo. Zákusky plné chemických písad pece nemohou zdraví nijak prospívat. ‚Chemický‘ zákusek z polotovaru umí udlat kadý, ale cukraina – to je nco víc,“ íká cukráka, která razí heslo „co neumíme sami vyrobit, to neprodáváme.“  eská cukraina má vysokou úrove a je velmi dobe hodnocena také na mezinárodní úrovni. Svdí o tom mj. i úspchy eských cukrá na zahraniních soutích. Také zahraniní návštvníci eské republiky naši klasickou cukrainu vyhledávají. Trubiky, vtrníky a vbec všechny staroeské receptury jdou v našich cukrárnách nejvíc na odbyt.

Nejmlsnjší jsou mui
Sloení klientely cukráren je vemi pestré. Akoli by se na první pohled zdálo, e „na sladké“ jsou hlavn eny a dti, najde se i spousta mlsných mu. „Já vdycky íkám, e u nás je víc chlap ne v hospod,“ íká s úsmvem zkušená cukráka. A který zákusek je nejoblíbenjší? „Nejvíc na odbyt jde asi klasika – vtrníky a trubiky.“


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku