�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak se dl medovina

Autor: Jan Navrtil
Datum vyd�n�: 20.04.2018
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3340

K vrob medoviny pouvme jakkoliv med a pro pravu chuti volme rzn druhy koen, kter zavsme do ndoby v pltnm pytlku. Volba je zvisl pouze na ns jak chceme medovinu aromatizovat.

Na 1% alkoholu je poteba 2,4 kg medu na 100 litr. Chceme-li docílit nápoj s 15ti procentním obsahem alkoholu musíme pouít 36 kg medu.
K výrob medoviny pouíváme jakýkoliv med a pro úpravu chuti volíme rzné druhy koení, které zavsíme do nádoby v plátném pytlíku. Volba je závislá pouze na nás jak chceme medovinu aromatizovat. Pouívá se skoice, muškátový kt i oíšek, chmel, zázvor, hebíek, pomeranová kra apod.
Ve 100 litrech vody (dávku volíme podle vlastních kvantitativních poadavk ) rozpustíme odváené mnoství medu (podle volby procenta alkoholu) a pak roztok zahíváme. Bezpodmínen je nutné aby byl med rozpuštn díve ne se voda zane vait, protoe by med mohl karamelizovat a zpsobil by porušení chuti medoviny. Medový roztok mícháme tak dlouho, a se pestane tvoit špinavá pna, kterou stále odstarujeme.
Vaením zniíme všechny mikroorganismy a necháme roztok zchladnout na na zákvasnou teplotu tzn. 20 - 25 °C. Abychom pipravili podmínky pro ivot kvasinek, rozpustíme v 1 litru medného sterilního roztoku 100 g fosforenanu amonného a 100 g kyseliny vinné. Po rozpuštní tchto látek
vlejeme vše do sudu s pipraveným medným roztokem, vše dobe promícháme a pak za stálého míchání piléváme zákvas. Sud uzaveme bu kvasnou, nebo vatovou zátkou a roztok necháme kvasit pi teplot 25 °C. Sud neplníme a po okraj aby pi kvašení roztok nepetékal.
Asi po 4 - 6 týdnech stáíme zakvašený roztok z kal do jiné nádoby gumovou hadicí. Roztok necháme téci z vtší výše aby se provzdušnil. Tentokrát nádobu naplníme a po okraj, uzaveme kvasnou zátkou a necháme pi niší teplot (10 °C) asi 3 msíce dokvašovat. V této dob je nutné nádobu dolévat stejným druhem medoviny, protoe pi dokvašování roztok ubývá. Po 3 msících kdy je medovina skoro irá, pistoupíme k dalšímu stáení. Nyní ponecháme medovinu asi pl roku zrát, ne stáíme naposledy do lahví, to je u v dob kdy je medovina ji úpln irá a chutná. Lahve uzaveme korkem a hrdlo uzavené lahve ponoíme do smsi 3 díl parafinu a 1 dílu vosku a uloíme v tmavém prostoru.
ím je medovina starší, tím je chutnjší a záleí pouze na nás jak necháme medovinu dozrát, aby byla co nejchutnjší.


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku