�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak si vybrat spolupracovnky

Autor: Ji ern
Datum vyd�n�: 29.10.2002
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=330

Kad vedouc to urit u nkdy zail: ze dne na den odeel njak pracovnk a voln msto pochopiteln bylo teba co nejrychleji obsadit.
K dobr organizaci pohovoru pat pprava klidnho prostoru, kde je mon se pohodln posadit, apod.

fiogf49gjkf0d
 

Kad vedouc to urit u nkdy zail: ze dne na den odeel njak pracovnk a voln msto pochopiteln bylo teba co nejrychleji obsadit. Na inzert nejprve v oblastnch novinch pilo nkolik psemnch nabdek. Nyn pjde o to sprvn si z nic si z niccepci, ve studen kuchyni, nebo o pln nov msto v kuchyni tepl, m vc se uchazei svmi znalostmi, schopnostmi a svmi lidskmi vlastnostmi pibl pedstav vedoucho, fkuchae nebo majitele podniku, tm lpe.

Ve stedn velkm podniku se o vbru stle jet rozhoduje na zklad k dosti o pracovn msto piloench doklad a nstupnho pedstavovacho pohovoru. Podklady hneprvn pohled prozrazuj o uchazei mnoh: vypadnou-li z oblky v "saltovm vydn" se skvrnami po svain a se zmakanmid na prvn pohled prozrazuj o uchazei mnoh: vypadnou-li z oblky v "saltovm vydn" se skvrnami po svain a se zmakanmi rohy, je jasno. A zcela jin je, jsou-li piloeny hledn uspodan fotokopie pracovnch a kolnch vysvden a strukturovan ivotopis. Tyto podklady pln dv funkce: na jedn stran ji po petn umon vytdit naprosto nevhodn uchazee, na druh stran podvaj prvn obrzek o uchazei nadjnm.

Uritou vizitkou je i sama dost o msto - jejm obsahem a provedenm pisatem velmi strunm zpsobem podvat pehled o celm pracovnm vvoji uchazee, zhutn konkrtn informace o jeho odbornch a osobnch pedpokladech. Zpravidla m formu tabulky, uvdn daje je tak lpe mon analyzovat, dleit je, aby na sebe navazovaly bez asovch mezer.

M obsahovat pjmen a jmno, datum narozen, nrodnost, sttn pslunost, msto trvalho pobytu, telefon, rodilefon, rodiahovat pjmen a jmno, datum narozen, nrodnost, sttn pslunost, msto trvalho pobytu, telefon, rodinn stav, koln vzdln, odborn vzdln (vyuen v oboru, kdy, kde), jazykov znalosti, pracovn psoben - s navazujcmi daty, odbornou specializaci, mezinrodn zkuenosti a praxe, ast na soutch a dal znalosti a dovednosti (idisk prkaz, prce s potaem aj.) K ivotopisu piloen je i fotografie, je velmi dleit - vtina lid se nejprve podv a prohldne si ji a teprve pak se zate do psemnch podklad. Samozejm v dosti o msto nen tm nejdleitjm, ale zpravidla uke, zda adatel vypad na prvn pohled sympaticky i ne. To pedevm u mench podnik nelze podceovat.

K prostedkm jak vybrat schopn pracovn tm pat dle pedstavovac pohovor. Jsou ovem i dal metody nap. rzn testy, ale jejich pouit pin mnohdy rozdln vsledky. Konvenn pedstavovac pohovor je pinejmenm stejn dobr jako cel ada specilnch test provdnch renomovanmi specializovanmi firmami.
Pohovor probh obvykle ve tyech fzch:
- ppravn,
- kontaktn,
- informan a
- vsledkov:

K dobr organizaci pohovoru pat pprava klidnho prostoru, kde je mon se pohodln posadit, nabdnout pchozm npoj apod. a zaruit zdvoil a korektn pijet. Nkde nechaj zjemce o pracovn msto ekat nkde v kout, nebo jej posad na nevhodn msto na chodb, kde ho mohou okukovat kolem pobhajc zamstnanci, kte dobe vd, kdo bv na toto msto usazen. Vznikl situace novmu zjemci ani v nejmenm neulehuje poten sptelen s podnikem, o nj projevil zjem a kde by chtl pracovat.

Zamstnavatel nebo jeho pedstavitel by se tedy ml postarat o vhodn, klidn a neruen prostor, vhodn sedac nbytek a o nabdku aje, kvy, minerln vody, suenek aj. a tak o informan materil o podniku a pro ppad neoekvanho zpodn noviny nebo asopisy. Prvn hled "stavebn kmen" do sv pedstavy dokonale fungujcho podniku a druh douf, e zsk pracovn msto, kde bude spokojen. K pprav na pedstavovac pohovor tedy pat: - Pesn analza nabdkovch podklad. - Znalost poadavk pracovitaj. a tak o informan materil o podniku a pro ppad neoekvanho zpodn o noviny nebo asopisy. Je vak dobr bt pesn. Dle je teba urit, kdo zjemce pivede a informovat o pohovoru i dal pracovnky kter to me zajmat.

Pi pohovorech s vce pracovnky po sob je nutn vem zajistit pijet za stejnch podmnek. Ped pohovorem si vichni pijmajc jet znovu petou nabdky uchaze, piprav si soubor vhodnch otzek a navzjem si rozdl koly a otzky. Chcete-li zjemci ukzat i jeho budouc pracovit je pedem nutn urit dobu a informovat o tom pslun pracovnky.

Zstv otzkou, kter informace lze od uchazee zskvat. Zde proti sob stoj jeho prvo na ochranu osobnch daj a poteba zamstnavatele zskat o nm dostaten a co nejpesnj poznatky. Vsledky pedstavovacho po maj vznam jak pro zamstnavatele tak i pro uchazee. Prvn hled "stavebn kmen" do sv pedstavy dokonale fungujcho podniku a druh douf, e zsk pracovn msto, kde bude spokojen.

K pprav na pedstavovac pohovor tedy pat:
- Pesn analza nabdkovch podklad.
- Znalost poadavk pracovit, kter je teba doplnit.
- Uren astnk pohovor.
- Sestaven souboru otzek pro zskn potebnch informac.
- Organizace pohovoru (pjem, pohotn apod.)

Na nsledujc kontaktn fzi je vhodn vnovat asi estinu celkov doby pohovoru. Ten as se vyplat, nebo se v nm vytv pzniv rozhovorov klima, kter m velk vznam pro celkov prbh jednn. Dleit je tu i rozsazen jednajcch: osoby, kter jednaj pmo proti sob, mohou vytvet jist konfrontan ovzdu.

Kontaktn fze m nensilnm zpsobem pvst k vlastnmu pohovoru a slou vlastn jen pro "zaht" - tazatel se zde m sm pedstavit a uvst dvody pohovoru.

Nejprve svho partnera pozdrav a vdy ho oslovuje pane pan a pjmenm:
- Ml jste k nm dobrou cestu, pane-pan XY?
- Jak jste se sem dostal, pane XY?
- Nael jste ns bez obt, pan XY?

V ppad poteby lze pokraovat v otzkch, kter se k vlastnmu pijet pmo nevztahuj: Na zklad kterho inzertu jste se o ns dozvdl? Co vte dosud o naem podniku? Mte zde nkoho znmho? Pro byste chtl pracovat prv u ns?

Nejdleitj je ovem informan fze a v jejm prbhu se tzajc mus pln soustedit. Obecn znaky chovn jako ponkud piklonn dren hlavy, on kontakt, souhlasn potvrzovn toho, co uchaze k - kup. slovy "jist" nebo "ano, ano" - zvyuj jeho ochotu k odpovdm. Na ty mu mus vdy bt dn dostatek asu. Peruovat ho je vhodn jen tehdy, kdy mezi jednotlivmi odpovmi vznikaj del dechov pauzy.

K informan fzi pat i otzky na dvody adatelova zjmu a jeho motiv ke zmn pracovit. Dle jde o oven stupn jeho vzdln, vsledk na pracovnch vysvdench a o souasnou pracovn innost. V informan fzi je vhodn pokldat i otzky tkajc se osobn a rodinn situace, a to pro posouzen, zde zjemce v novm zamstnn najde ptelsk pijet a vztahy.

Dotazy maj bt jednoznan, otzky pokud mono krtk, pouze pesn a srozumiteln. Jejich poad mus bt logick, eln i konen. Nevhodn jsou otzkov etzce s mnostvm podotzek. Jsou-li nutn otzky alternativn, je teba pedloit ob: Uchazei m bt poskytnoto dost asu i na jeho dotazy a zamstnavatel m jeho otzky zodpovdt, odpovdi vak nesmj obsahovat pedbn sdlen o vsledcch.

Prv otzky smujc k zskn daj potebnch pro ob strany jsou titm pohovor. Tazatel tu m sebrat veobecn informace, jako: kter koly uchaze ve sv funkci plnil na pedelm pracoviti, jak zkuenosti tm zskal, i zjiovat jak ml ppadn pote, odhalovat jejich piny (nap.: "v em to podle vaeho nzoru je?"), hledat monosti jakm zpsobem je mon tyto problmy eit a nechat uchazee een hodnotit a urit mon vchody navrhovanho postupu. Jsou-li odpovdi zjemce o zamstnn pli obecn, nebo se zdaj nepln, jsop na mst sondn otzky, jako: "to je zajmav, mohl byste to vysvtlit ble?..."

Informace lze od uchazee zskt nejen tm, e ho tazatel bedliv poslouch, mnoh prozrad i jeho mimika, gesta, dren tla apod. Tak tyto signly tla je vdy teba vykldat v souvislosti s danou okamitou situac a kondic uchazee. Mnoh lze poznat napklad ze zpsobu sezen - vnitn napt se projevuje keovit zkenma nohama, mal sebevdom pak tm, e uchaze sed na plce idle nebo kesla.
Pimhouen oi zase znamenaj nevcnost a nedvru.
Ruce open lokty do tvaru trojhelnku mohou znamenat zvaovn spolench zjm a ochotu k dohod, ruce zken na prsou bojcnost a obrann postoj.
Mrn zaklonn hlava znamen odstup a rezerovanost.

Po ukonen pohovoru je vhodn uchazei podkovat za jeho spoluprci, rozejt se s nm skuten ptelsky a tak jednoznan ci, jak a kdy bude rozhodnuto a jak bude o rozhodnut.

Zdroj: http://www.hotelrevue.cz


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku