�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pvod obloench chlebk

Autor: red.
Datum vyd�n�: 23.10.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3298

"Pines kus chleba a dej do nho kus rotnky!" Sluha potel dva kusy chleba mslem, obloil jej masem a pinesl svmu pnovi k hracmu stolu. Tento pbh se pr udl roku 1733

Anglické pojmenování obloených chlebík zní podle svého vynálezce "Sandwiches". Francouzský kroniká Pierre Jean Grosley píše ve své knize r. 1776 o slov sandwichs, kterým je oznaován nový druh pokrm podávaných v londýnské spolenosti. Lord Sandwich, poitká z doby Jindicha III, byl té velkým hráem a prosedl celé dny a noci u zeleného hracího stolu. Ponvad nechtl od stolu ani na okamik povstat, zavolal pokadé kdy ml hlad svého sluhu a ekl: "Pines kus chleba a dej do nho kus roštnky!" Sluha potel dva kusy chleba máslem, obloil jej masem a pinesl svému pánovi k hracímu stolu. Tento píbh se prý udál roku 1733. A tak se údajn zrodily obloené chlebíky. Lord Sandwich ml vysoké postavení v nkolika úadech, a kdy byl jmenován kamcléem univerzity cambridgeské, pokusili se ho jeho kolegové pohnvat, kdy dobe vdli, e lord Sandwich byl velmi hrdý na svj vynález obloených chlebík, a proto uveejnili lánek, ve kterém tvrdili, e ji staí ímané jedli chleby obloené studeným masem. Je ale takka jisté, e chleby se studeným masem starých íman byly zcela ním jiným, ponvad maso bylo zapeeno ve chleb uvnit.
Francouzští historikové kuchaského umní tvrdili, e Napoleon I. uvedl obloené chlebíky do svta a módy, protoe neml nikdy as k jídlu, a proto jedl nejradji studené chleby, obloené jen masem a pokrmy u hotovými.
Švédové vypráví, e ji Karel XII. zídka našel as, aby zasedl k jídelnímu stolu, nýbr e astokrát rozmazal kousek másla palcem po chleb, a na namazaný chléb poloil pak kousek ryby, masa, sýra apod. Se svými zvyky pivádl mnohokrát v úas i dráanský dvr.
Historik Gibbon vypráví, e v roce 1762 pozoroval v hostinci, jak nejjemnjší lenové spolenosti jedli chleby obloené masem. A ji byl pravým vynálezcem kdokoliv, jisté je, e do konce 18. stoletíá se staly obloené chlebíky velmi oblíbeny a Byron píše ve svém "Donu Juanovi" následující: "Sandwich, víno a dobrá chu jsou vci, které nejvíce slouí k rozptýlení anglického veera."
Po zavedení eleznic získaly obloené chlebíky ješt vtší oblibu, ponvad na stanicích s krátkými zastávkami je mohli cestující odnést do vlaku. Nejvíce však byl tento druh potravy rozšíen automaty. Obloené chlebíky, kdysi
nejvtší chlouba salon bohá, jsou ji dávno pro všechny.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku