�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Nmty na vyuit okoldovch polotovar I.

Autor: Alena Plpnov
Datum vyd�n�: 13.10.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3296

Pokud zvolte pro vrobu tohoto dezertu okoldu s kakaovm mslem, tak jmenovan polotovary nejprve vytemperujeme a teprve potom pidme rozputn fondn, upraven meruky i burizony.

 

Technoloka Alena Plpánová v prbhu tí msíc hodnotila upravené polotovary z Nestlé, okoládovny, a.s. Všechny byly rzn aplikovány jak pro tradiní úely - potahování, tak i chucení krém a náplní.

My vás s výsledky jejího bádání budeme prbn seznamovat v seriálu na téma: Námty na vyuití okoládových polotovar.

okoládové polevy byly aplikovány pi výrob rzných ozdob - zedné kakaovým máslem a vytemperované s pouitím drobných šablon, kornoutkem, pípadn jejich tvar dovoluje pouití pímo ke zdobení cukráských výrobk. Polevy byly dále zkoušeny k výrob drobných dezert a pro lepší názornost i pípadnou inspiraci jsou uvedeny následující receptury s výrobními postupy.

Oíškový dezert

Bílá okoládová poleva - ORION 1,000 kg - Praené lískové oíšky, dr - 0,400 kg - Fondánová hmota základní - 0,400 kg, Rumový výtaek - nkolik kapek.

Za stálého míchání rozpustíme fondánovou hmotu. Bílou okoládu rozpustíme spolu s kakaovým máslem ( na vodní lázni), vytemperujeme a teprve potom zamícháme upravené oíšky i fondán.

Hotovou hmotu tvarujeme

- stíkáním na papíry

- vyvalováním, krájením, potahováním

- litím do vytemperovaných forem

 

Kakaové obdélníky

Bílá okoládová poleva ORION - 1,000 kg, Kakaové máslo 0,300 kg, Cukr krupice 0,250 kg, Smetana 0,400 kg, Mletá káva - 0,020 kg.

Za obasného zamíchání na mírném ohni provaíme smetanu s cukrem a jemn mletou kávou. Sundáme z ohn a dobe promícháme s okoládou i kakaovým máslem. Polotuhou hmotu vyválíme ( s pouitím mikrotenu) na plát o síle asi 10 mm a necháme dobe ztuhnout. Pak potáhneme z jedné strany bílou okoládovou polevou a posypeme jemn strouhaným kokosem. Po ztuhnutí otoíme a po druhé stran opt potáhneme tentokráte upravenou okoládovou polevou (tmavá máecí)

Po dokonalém ztuhnutí krájíme strunou na drobné obdélníky.


Kávový dezert

okoládová poleva tmavá máecí nebo poleva tmavá na máení s akopolem - 0,800 kg , Kakaové máslo nebo ztuený tuk RP 0,200 kg, Smetana - 0,400 kg, Mletá káva 0,040 kg, Mandlový likér 0,100 kg.

Na mírném ohni svaíme smetanu s cukrem a mletou kávou. Sundáme z ohn a zamícháme zvolený druh polevy, tuk i likér.
Polotuhou hmotu tvarujeme rznými zpsoby, nap. trezírovacím sákem s ezanou trubikou na papíry. Vytvarujeme kuliky a ty po ztuhnutí obalujeme grankem v okoládové rýi a kakaovém prášku.

 

Fíkový dezert

okoládová poleva tmavá máecí nebo poleva tmavá na máení s akopolem - 1,000 kg, Kakaové máslo nebo ztuený tuk RP - 0,200 kg,

Fíky - 0,800 kg, Vlašské oechy strouhané nebo strouhaná jádra loupané slunenice - 0,400 kg.

Fíky zbavíme pevných stupek a pomeleme. Na vodní lázni rozpustíme zvolený druh polevy a tuku (pokud pracujeme s okoládovou polevou a kakaovým máslem, tak obojí nejprve vytemperujeme).

Pidáme upravené fíky se zvolenou jádrovinou - upravenou. Dobe promíchanou hmotu tvarujeme nap. stíkáním apod.

okoládová poleva tmavá máecí nebo poleva tmavá na máení s akopolem - 1,000 kg, Kakaové máslo nebo zturný tuk RP - 0,400 kg,

Fondánová hmota základní - 0,400 kg, Sušené meruky drobn krájené - 0,400 kg, Rýové burizony - 0,120 kg

Pokud zvolíte pro výrobu tohoto dezertu okoládu s kakaovým máslem, tak jmenované polotovary nejprve vytemperujeme a teprve potom pidáme rozpuštný fondán, upravené meruky i burizony.

Pi pouití alternativních surovin není temperování nutné. Vše dobe promícháme. S pouitím mikroténové fólie vyválíme na plát o síle cca 10 mm a necháme na rovné podloce dobe ztuhnout

Nakonec nakrájíme strunou na drobné tyinky a ty potahujeme v upravené tmavé polev. Po jejich ztuhnutí dozdobíme pestíkáním bílou okoládovou polevou.

Pi píprav nkterých druh dezert se nabízí monost pouití zámny okoládové polevy s kakaovým máslem za polevu tmavou na máení s akopolem. Tato není tak nároná na zpracování jako okoládové polevy (temperace) a pitom má zachovány nkteré znaky okoládových polev a i její cena je niší.

Pro její úpravu - ední i ostatních cukráských polev je velmi vhodné pouití ztueného tuku RP, který má vyšší bod tání, co je velmi dleité pro udrení dobré kvality potahovaných - balených výrobk zvlášt v letních msících.

Rovn není bez zajímavosti, e na konené kvalit vyrobených dezert se neprojevuje rozdíl v pouití smetany na šlehání s obsahem tuk 33 %, anebo smetany s obsahem tuk 12%.

- pokraování -


Vytisknuto dne 06.06.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku