�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GELATO WORLD TOUR na evropsk rovni / - 3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 12.08.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3275

et zmrzlini do svtovho kola nepostoupili, ale svmi dlmi spchy dali na srozumnou, e v esku se um zhotovit kvalitn zmrzlina, kter snese ta nejpsnj kritria, kter jsou slibnm pslibem pro dal mistrovstv.

eská výprava na GELATO WORLD TOUR v Boloni

Na zmrzlináském mistrovství Evropy byli pítomni i ti eští zástupci, kteí se rekrutovali z domácího mistrovství v Úvalech, kde toto eské klání mlo svoji premiéru. Bylo velkým otazníkem, jak se trio zástupc státu v srdci Evropy popasují v pro n neprobádaných sférách, kdy budou mít proti sob celou evropskou zmrzlináskou elitu vetn ostílených arbitr z vrcholových svtových soutí?
Doplme vstupní odstavec o údaj, e došlo k jedné personální zmn, kdy oproti nominaní úvalovské souti, stíbrný v celkovém poadí Karel Valenta ze  SANI AUTHENTIC ITALIAN GELATO, Praha ml zdravotní problémy a nastoupil za nho náhradník Ital Antonio Jacinta. Zmínná cukrárna se nalézá v prostorách Nového Msta praského, by nejenom její název zní italsky, ale prezentuje se italským sortimentem i vizáí. Tedy kádrová personalistika v eském týmu byla vyešena a mohlo se zaít.

Soutící provedli dle svého nejlepšího vdomí a umu tématické zadání vytýené poadatelem a mohli v následnosti sledovat bitvu jejich zmrzlináských soupe, a nebo se zúastnit jedné sice malé, ale zábavn atraktivní soute ve dvojitém nabrání zmrzliny do pohárku, kdy se hodnotil rozdíl mezi obma porcemi.  Úast byla dobrovolná a jako první vstoupil na  kolbišt šéf zmínné italské cukrárny Moreno FAGANELLO. Jeho odborné nabrání porce zmrzlinovou špachtlí ukázalo na váze pravdy rovných 60 g! Nikdo z dalších úastník tuto absolutní pesnost u nepedvedl a tak se Ital, vystupující v eských barvách, stal vítzem této zmrzlináské dovedností kategorie.

Vyhlašování nabíralo na obrátkách a prostorem haly Carpigiani Gelato University zní eské jméno a to enské úastnice Jitky STRNADOVÉ  z cukrárny KOLOMBINA Plze, která v nominaním vstupu na eské pd obsadila celkové tetí místo, které ji zaruovalo boloskou úast. (Na obrázku s manaerem eské výpravy Martinem Hvzdou)
Jitina zmrzlina bez báze nazvaná „Yogurt Dream“ s pakanovými oechy a karamelem zaujala u úvalskou porotu v oblasti struktury, a neušla i oku, potamo chuti svtových komisa v Boloni, co pro plzeskou zmrzlináku znamenalo cennou trofej, a povzbuzení do dalších výzkum, za nejlepší strukturu evropského mistrovství!
Jitka tak rozšíila povdomí o Plzni, e není jen mstem kvalitního pivního moku, ale i zmrzliny.Ale tím nebyly patrony úspchu eského soutního týmu ješt vystíleny, protoe pro eského lvíka pichází další salva na poest vítze eského kola Jiího HOCHMANNA z MOCCACAFE Tábor, se zmrzlinou nazvanou "PARIS - BREST".
Ten u ml jasno ohledn surovinového a technologického sloení své vítzné úvalské zmrzliny ji v samotném psobišti na eské pd, kdy pod vlivem své práce a konkurenního prostedí v Úvalech mu jeho zmrzlináský instinkt dával na srozumnou, e bude poteba mírné korekce v oblasti pomrových hodnot jednotlivých surovin, tj. s nugátem, mandlemi, které volaly pro odlišnjším upraení a drobné  úpravy u odpalovaného tsta. Ke zmnám pro Evropu došlo u Jiího rovn v oblasti zdobení, kdy uvedené úpravy si vyádaly pomrové promny v dosaení optima vyznní celkové chuti.

Jií Hochmann dosáhl u novináské poroty titul nejlepší zmrzlina evropského mistrovství !

Manaerem eského týmu byl Martin Hvzda, šéf spolenosti Eiskon, který nesl kompletní organizaní bím, vetn vyuití svých jazykových znalostí, na svých bedrech, kdy i jemu náleí výrazný podíl eského úspchu na premiérové úasti evropského zmrzlináského mistrovství.

eští zmrzlináští zástupci sice do svtového kola nepostoupili, ale svými dílími úspchy  v jednotlivých kategoriích dali na srozumnou, e v esku se umí zhotovit kvalitní zmrzlina, která snese ta nejpísnjší kritéria, která jsou slibným píslibem pro další sezónu zmrzlináského mistrovství GELATO WORLD TOUR.

- konec -


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku