�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GELATO WORLD TOUR na evropsk rovni / -1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 07.08.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3273

Rozehrt zmrzlinskou tvorbu pod dohledem svtovch arbitr, je hrou vyadujc nadmrnou koncentraci pi sv tvorb, siln duevn napt, ale i obhjen sv prce v anglickm jazyce. Co je v dneku ji obvykl podmnka asti.

 

Úspšná a na dynamice nabývající sout v emeslné zmrzlin dosáhla ji své podoby mistrovství Evropy. Jí pedcházela národní kola v deseti státech, z nich to eské se konalo v Úvalech u Prahy a vyhodnotilo naše ti zástupce pro evropskou Bolou. Jmenovit se jednalo o Jiího HOCHMANNA z MOCCACAFE Tábor, Karla VALENTU – ze  SANI AUTHENTIC ITALIAN GELATO, PRAHA a Jitku Strnadovou z plzeské cukrárny Kolombina. Tedy smíšená trojice pod eskou standartou odjídla obhájit svj vydobytý post reprezentanta eské republiky do starobylého msta Bolon, které bylo pedureno stát se mezilánkem mezi národním kolem a podzimním zmrzlináským vrcholem ve statusu mistrovství svta v pímoském Rimini. Pro úplnost lze navíc uvést, e Boloa nepatí mezi italské mstské giganty typu ím i Miláno apod., kdy zaujímá a jedenáctou píku v seznamu lidnatosti, ale me se pochlubit pítomností význaných podnik, kdy krom Carpigiani, zde nalezneme i znaky špiek motoristického prmyslu nap. sportovn luxusních voz Lamborgini i svtovou motocyklovou znaku Ducati.

Sout se konala ve výrobních prostorách CARPIGIANI GELATO UNIVERZITY.
Rozehrát zmrzlináskou tvorbu pod dohledem svtových arbitr, jejich tváe zdobí nejeden cukráský šampionát, je hrou vyadující nadmrnou koncentraci pi své tvorb, silné duševní naptí, ale i obhájení své tvorby v anglickém jazyce. Co je v dnešku ji obvyklá norma na kterémkoliv svtovém soutním podujení, bez ohledu na oborovou píslušnost.

Kadý z úastník evropského mistrovství musel pedstoupit ped komisi sestávající ze trnácti len, z nich tyi byli hlavní a sedli v samostatné ad a za nimi byla desítka, eknme písedících. Krom toho náleelo k hodnotícímu stavu okteto dalších rozhodích, kterými byli odborní novinái.

Kvarteto „starších“ pak kadého adepta proklepalo od hlavy k pat velmi odbornými dotazy a je nabíledni, e svou odpovdí, i teba pes kvalitní práci, mohl dotyný odcházet s njakou tou ztrátou bod.
Ti nejúspšnjší soutící pak postoupili do mistrovství svta do proslulého letoviska v Rimini, kde se poádá populární a nejlepší cukráský veletrh svta SIGEP.

A jak vše dopadlo, kdo byl nejúspšnjší, jak si vedli eští zástupci?
Tak to vše se dozvíte v dalších dvou ástech trojdílné reportáe pod názvem
GELATO WORLD TOUR na evropské úrovni.

  • pokraování -   

Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku