�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


et zstupci GELATO WORLD TOUR lad na BOLOU

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 11.07.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3265

esk zmrzlinsk trio pjde na evropskou zte se zmrem dosaen nejkvalitnjho vsledku, s navenou ambic o postup do finle mistrovstv svta v Rimini. My se podvme do zkulis jejich ppravy.

eská varianta svtové soute GELATO WORLD TOUR, která mla svou premiéru v Úvalech u Prahy o letošním jaru, bude mít svj prbný vrchol v podob evropského finále v italské Boloni, a to letošního 24. a 25. ervence.
Bude to vyšší stupe evropské prezentace, potamo mistrovství Evropy, ve tvorb emeslné zmrzliny, její úastníci budou, krom evropské mety, bojovat o primát nejvyšší za úasti nejlepších zmrzliná svta v záí, kdy jim své pohostinné apartmá nabídne riminská fiera (veletrh), která je proslulá poádáním nejvtšího cukráského dostaveníka svta pod názvem SIGEP. eskou výpravu povede zástupce pro esko a Slovensko, spolenost EISKON s.r.o., je je pro zmínné zem výhradním dodavatelem italských zmrzlinových stroj.

eské trojbarví mli pvodn prezentovat dva nejúspšnjší úastníci domácího soute z Úval, kterými byli, na první míst umístný Jií HOCHMANN z MOCCACAFE Tábor a stíbrný Karel VALENTA – ze  SANI AUTHENTIC ITALIAN GELATO, PRAHA. Takto svou mluvou organizaní litery hovoila pravidla tvrce GELATO WORLD TOUR, italské výrobní spolenosti zmrzlinových stroj Carpigiani. Avšak díky odstoupení slovinského zmrzlináského zástupce, dostala eská republika poadatelskou nabídku v podob monosti vyslání svého tetího zástupce, kterou se stala Jitka Strnadová z plzeské cukrárny Kolombina, je obsadila na úvalském klání tetí místo. Tedy eské zmrzlináské trio pjde na evropskou zte se zámrem dosaení nejkvalitnjšího výsledku, s navýšenou ambicí o postup do finále mistrovství svta v Rimini.

Protoe ji necelé dva týdny zbývají do zaátku evropské zmrzlináské bitvy, poádali jsme naše reprezentaní aktéry o monost nahlédnutí za oponu jejich pípravy.

Jií Hochmann z MOCCACAFE Tábor, jen byl neúspšnjším úastníkem v premiérovém roníku GELATO WORLD TOUR na eském území, je rozhodnut nemnit vítzný koncept z Úval. Zalaboruje se pouze s pomry jednotlivých surovin, tj. s nugátem, mandlemi, které doznají rznjšího druhu upraení a uritého druhu inovace dozná rovn odpalované tsto ve smru dosaení optima chuové psobnosti prostednictvím tzv. natrnkování. Jinak zstane vše pi starém a nedojde k ádné zásadní promn zlatého zmrzlináského výrobku z eského kola.

Stíbrný Karel Valenta  ze  SANI AUTHENTIC ITALIAN GELATO, PRAHA se rovn rohodl pro minimum zásah vi svému stíbrnému úvalskému výsledku. Tím, ím bude trochu, a to spíše zkušební formou hýbáno, tak to bude variace chutí v zájmu dosaení jejich absolutna pro boloskou sout. V tomto domácím experimentálním stádiu bude pezkušována bylinná souhra anýze a máty,  a bude doplována pímsí nkterých dalších píchutí. Doplme, e u Karla v úvalském kole sehrál svoji úlohu rovn grep, který dal jeho výrobku patiný íz. Budeme se tšit, bude-li tomu tak i v historickém univerzitním mst Boloni.

Tetí postavou eského zmrzlináského tria bude ena, a to Jitka Strnadová - z cukrárny Kolombina Plze, jí dodatená nominace pochopiteln potšila. Ta ve chvíli poslední naskoila do ji rozjetého pendolina píprav jejích soupe, by se sice jedná o handicap, ale nutno íci, e pánbh zapla za to. Z domácích Úval odjídla sice s bronzovou metou, ale bez monosti postupu mezi evropskou zmrzlináskou soutní elitu. Ale konec dobrý, by díky náhod, všecho dobré. Jitka se u na eském kole GWT pedstavila se svou typickou zmrzlinou, ji pedky prentovanou coby zmrzlina bez báze, kdy i ona pro evropské mistrovství zaexperimentuje s pakanovými oechy a karamelem, ale její soutní tvorba bude opena o ten zpsob výroby, který ji zajistil na domácí pd tetí místo a sice tém v hodin poslední, ale pesto umoující být v historickém mst Boloni rovn pitom.

25. ervenec urí nejlepšího evropského mistra ve tvob emeslné zmrzliny a bude odrazovým mstkem pro mistrovství svta. Budeme samozejm dret palce našim zástupcm, ale je poteba se na celou velkolepou zmrzlináskou sout dívat pohledem stízlivé optiky. Je nutno vycházet ze základního faktu, e všichni zúastnní zmrzlinái nemají mezinárodní zkušenosti takového kalibru, jím se bude na domácí pd zmrzliny stílet. A v Itálii, jak je dvrn známo, jsou stovky a stovky firem, zabývající se výrobou produktu chladivé pochutiny. Lze rovn íci, e jak Italové umí závodit na motocyklech, tak umí i vyrábt zmrzlinu. Dalším mítkem našim zástupcm hodn neznámým, budou soutní arbiti, kteí mají sjedných pkných pár porcí svtových soutí. Tedy se bude jednat o situaci, kdy eští zmrzlináští soutící nebudou mít moná silné karty v ruce. Ale vzpomeme, e i nedocenný David porazil v biblickém klání favorizovaného Goliáše. Pro by se nemohly djiny v tomto smyslu znovu opakovat?
 


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku