�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka SLAVKOV - cukrsk buldozer se zlatnickou radlic - 4/6

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 21.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3245

Africk originln cukraina se tak trochu bl jemnmu pekastv, s pevahou zkusk typu buchet, koblih apod., namoen v rovm fondnu a posypan barevnm kokosem, s demovou pomaznkou.


Napí africkými obratníky - U Masaj


 

Mirka Slavíková

To, e jeden ze signál Miriných tueb byla touha po exotickém dobrodruství, došlo ke svému ástenému naplnní ji samotným vstupem na africký kontinent. Ale Afrika je rozmanitost rznorodého prostedí sestávající ze zvíat, savan, prales, horstev, stídané vodními toky a jezery. A tím vším se prolíná pítomnost domorodého lidu, jejich zpsob ivota a kultury. A to vše není moné spatit ve mst, které je obchodním, kulturním a prmyslovým stediskem státu. A exotická zvíata je moné pozorovat akorát tak v místním zoo. A jak jinak by mla rozluka s erným kontinentem vypadat, ne jej projet odspodu a nahoru. Rozhodnutí ve výbru trasy padlo na vertikálu 30. stupn východního meridiánu, co znamenalo pohyb ve vyjeté stop, kterou ped šedesáti lety razila vzduchem chlazená Tatra slavných eskoslovenských cestovatel Hanzelky a Zikmunda.
Smíšený pár ml k dispozici dopravní prostedek trochu obdobný, alespo v tom, e motor se nalézal takté vzadu, stejn jako hnaná náprava a jeho chlazení obstarával vzdušný ventilátor. Jednalo se o jedno z nejpopulárnjších  lidových vozidel na svt, Volkswagen Brouk.


 
VW Brouk - Mirkou osobn výtvarn dekorovaný

erná odysea mohla zaít. Startovní arou byl nejspodnjší africký stát, z nho cestovatelská dvojice se ponoila do hloubi africké exotické zelen, která lemovala veškeré cesty - necesty, nechybla i písená pouš. Prvodcem bylo hnoucí slunce, i chladivý stín buše, tetelící se horký vzduch táhlých stepí i veerní chlad, kdy se slunce ponoilo za horizont obzoru. Mirka vnímala e pírody hovoící svojí barvou, tvarem, nepopsatelnou vní buše, porosty, rovinami stídající se v rozliností výšin, cévním systémem eiš a mateskými znaménky vodních ploch.
V prvé ásti reportáe jsme se seznámili s jednou podobou eské cukráky, a zde v africkém šeru máme monost poodhalit závoj její druhé podoby, je v nmé úct a pokoe naslouchá tomuto africkému hovoru pírody a jejich obyvatel, je v ní probouzí pocit nadpirozena, vznešenosti a moudra. Návštva sangomas /obydlí domorodých léka a arodj/, deštné arodjnice, útk ped slonem, od kterého stála asi 10 metr, i stádo zvdavých iraf u snídan, to vše nutí se zamyslet nad hodnotami našeho ivota, které v ten moment nabírají jiných dimenzí.
V africkém putování protíná eský pár obratník Kozoroha, bod nad ním gradující slunení zenit u nás vnímáme jako první zimní den. Tetím spolucestujícím po celé pedlouhé africké trase je Mirin gastronomický vid, jen je v neustálém stehu jejího zorného pole. Noci tráví cestovatelé nejednou pod širým nebem, ale i v luxusních hotelech jako byla nap. Lodge v Okawangu delt a nebo ryze ernošský hotel Seven hills, kde byli cestovatelé osobními hosty jeho majitele a který se nalézal  900 km od keského Nairobi.

 

 Majitel hotelu Sevens hills 

Kea - 600 km od Nairobi

Napí úchvatnosti okolní pírody, mnící svou tvánost prjezdem rzných klimatických pásem, dokáe pohled gastronoma sledovat té detaily objekt své profese.

Pestoe je Afrika rozsáhlým kontinentem, má i pesto jeden spolený podklad potravní suroviny, který je zastoupen prakticky na celém kontinentu. Jedná se o tzv. "pap", co je kaše z hrubé kukuiné mouky, prokombinované kousky masa a zeleniny, která je dochucena kari.
Z této skladby jídel lze vystopovat vliv indické kuchyn, její základní prvky se vyznaují obdobným sloením.  Druhu pouitého masa vévodí skopové, následuje hovzí a drbe. Pedností africké kuchyn je erstvost masa, kdy od poráky zvíete po jeho zpracování pro konzum je krátká doba, co je podízeno klimatickým podmínkám.
V cukráském emesle bychom šlehakové i plnné dorty nalezli pouze sporadicky. Provozovnu zamenou na cukrárenskou výrobu i prodej lze spatit velmi poskrovnu, a to pouze ve vtších mstech. ím blíe k jihu Afriky, tím více nabývají cukrárny podobu evropského vzezení.
Africká originální cukraina se tak trochu blíí jemnému pekaství, s pevahou zákusk typu buchet, koblih apod., namoené v rovém fondánu a posypané barevným kokosem, s demovou pomazánkou. Speciální cukráskou sortou jsou arabské cukrovinky, které se vyskytují od stedomoské oblasti po rovník. Pojem sladkosti je v Africe podmínn pocitem sytosti. Gastronomická etika v africkém prmrném chápání nevnímá dezert jako potravní doplnk, ale mnohdy jako hlavní stravovací chod. Není píkladn neobvyká objednávka deseti "scons", co je anglická ajová specialita, která se pee ve vtšinové ásti kontinentu. Jedná se o tvar placky z kynutého tsta, která se ve vyšší spolenosti potírá máslem, medem, marmeládou apod., s pídavkem oech, rozinek a dalších doplk. Chudší vrstvy se spokojí pouze s holou plackou.
Po pekroení rovníku oekává eské poutníky rozlehlý Súdán. Díky uzavené hranici kvli váleným nepokojm, jsou navrátilci nuceni odklonit svou trasu a ke tyicátému poledníku východní šíky a projet Etiopií. Tato souasná republika je jediným africkým státem, který si dokázal uhájit svoji nezávislost, a vyznauje se té atraktivní kuchyní, její elní specialitou je upeená placka "injara", mající chu kyselého itného tsta, které se pipraví do tvaru palainek dosahujících prmru a pl metru. Servis spoívá v navrstvení placek na sebe a v nanesení pti druh jídel na horní palainku. Základní sloení surovin je obdobné africké pokrmové zvyklosti, tj. maso, zelenina, kari, chilli. Vlastní konzumace spoívá v odtrení kusu placky, ke kterému se stídav pojídá z nanesených druh pokrm. Chu je na naše pomry velmi neobvyklá, s výrazným aromatem exotické stravy.
Osobitou stránkou afrického cestování je jízda podle mapy. To obnáší mnohdy dosaení kuriózního cíle, kdy je cesta z nieho nic uatá a dále následuje u jen nekonená plocha poušt. V takovém pípad nezbývá nic jiného ne zaimprovizovat a nechat se vést vlastní intuicí.
Co se týká zvíat, tak nejpoetnjší setkání bylo se irafami, jejich bezprostednost navádla jejich dlouhé krky pes okno do vnitku automobilu. Urité nebezpeí pinášelo setkání s paviány, ale ivotu nebezpený by byl kontakt s hrochy, s kterými se dvojice cestovatel setkala u Viktoriiných vodopád.

 

Návštva Viktoriiných vodopád

Prjezdy savanou poskytovaly pohled na rzné typy zvíat, od stád rzných kopytník, pes šelmy, ptactvo a po chobotnatce, jak máme monost vidt prostednictvím televizních cestopisných poad. Zde v samém ln prostedí originálního zpsobu ivota domorodých ivoich byl vjem navíc umocnn neporovnatelným zpsobem bezprostedního kontaktu zasazeného do rámce scenérie hnoucího kouzla africké pírody.
Avšak v celém mnohostranném objemu druh a eledí všeho druhu zvíat a ptactva, dominoval tomu všemu vyšší ád organizace chodu tamního zpsobu jejich ivota. Píroda práv na tomto píkladu prezentuje svoji logiku, jí se obyvatelé ivoišné íše pizpsobují. S výjimkou poteby potravy, se k sob chovají v rámci poslání jim daného zpsobu ivota a nepekraují jeho dané normy. Lidstvu by podle názoru paní Slavíkové bylo urit ku prospchu, kdyby obdobný model souití zaadilo alespo zásti do svého zpsobu ivota.


 
Mirka kojí lvíata

Závrená etapa ebenové pout stejnobarevným kontinentem míila po Súdánské odboce pes Etiopii do Saudské Arábie, ve které eští cestovatelé pekraují další astronomickou hranici, a to z našeho pohledu, letní obratník Raka. V této zemi, kesanm neotevené, vidli nejvtší a nejúasnjší rybí trh, vynikající jídlo a poznali i úasný zákon krále Fahda /dnes ji zemelého/, protoe ml rád zeleninové saláty, tak uzákonil, e vedle vody zdarma, je v restauracích podáván jako první práv zeleninový  salát – a to zdarma! 


 
V Saudské Arábii

Následné pokraování cesty vede pes Jordánsko, Sýrii, a Turecko smrem do Evropy poínaje Bulharskem s pokraováním pes Rumunsko. Zde nastal technický zádrhel v podob prasklého válce na pohonné jednotce VW. Tento druh závady je tko opravitelný za jízdy, ale pítel Zdenk je naštstí automechanik, take udroval motor pojízdný. Jako z udlání se toté opakovalo v sousedním Maarsku na druhém válci, ale pesto poškozený "lidový Brouk" dovezl své pasaéry a do msta s velbloudem ve svém erbu. Ale to u se doléval olej jako benzín, aby je koktající brouek na dva válce dovezl a dom. Cesta do Plzn vertikálním smrem africkým kontinentem trvala tyi msíce a eští cestovatelé urazili trasu stylem "cik-cak" dlouhou 17 000 km.
Ve zptné dáli zstal obraz scenérie tropické pírody s jejími všemi projevy, je navdy rozdunly Mirino nitro jako zvuk domorodých tamtam nesoucí se vlahým vzduchem afrického podveera. O Africe se íká, e pomalu zalézá pod ki, ale kdy zaleze, pak navdy…


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku