�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka SLAVKOV - cukrsk buldozer se zlatnickou radlic - 2/6

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 15.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3243

Mirka vyfasovala myc prostedky na udrovn istoty v restauranm WC. Z prostor pisor a zchodovch ms se v naden pibrdn cukrka ocit v prosted j mnohem bli, v cukrrensk vrobn.

 

Na kídlech iluzí
Mirka Slavíková

Chronologie djin píše rok 1988 a ve východoevropském bloku zaíná docházet k jemným otesm politické pdy. Na horizontu politického nebe se zaíná vynoovat atypický mrak, z jeho vzezení zatím není patrné, jak dalece z nho me zapršet. Jedna vc je ale jistá, a to, e elezná hraniní opona je stále staená. V Mirce Slavíkové kadým dnem pibývá kmitoet vnitního pnutí z obehnaného státu ostnatým drátem. A to nejenom z profesních pocit, ale i z tch, které jsou nedílnou souástí její dobrodruné duše. Vidina dalekých kraj a romantické exotiky jsou tím silovým pólem magnetu, jen tkví v duši nepokojné eny. Z druhé strany hranic psobí pitalivost protipólu svta, který Mirka touí poznat a tak kolem ostnatého hraniního drátu vznikají ím dál silnjší siloáry vytváející tlak, jen zpetrhává u cukráské amazonky koeny s rodnou hroudou, a ta se ocitá na druhé stran politické barikády.
Stet s realitou vytoueného svta ml více ne svéráznou podobu. Píchozí z východní strany se musel podrobit umístní na záchytném lágru a vzít zavdk prací, která byla k dispozici. Mirka vyfasovala holínky, rukavice a mycí prostedky za úelem udrování istoty v restauraním WC u tureckého majitele. I takový obraz skutenosti me poskytnout vytouený svt. Nic však nemívá vného trvání a z prostor pisoár a záchodových mís se v nadšení pibrdná adeptka poznatk nového svta ocitá v prostedí jí mnohem bliší, v cukrárenské výrobn. A tady se ji Mirka stává pánem situace a rozbíhajícího se koníka perspektivy dokáe pkn zostra popohnat biíkem snahy svého pracovního výkonu, e si i majitel provozovny povšimne, e nemá za ponkem jen adovou cukráku. Pínos eské píchozí pro firmu nabyl takového významu, e sám šéf Übele z Baknangu u Stuttgartu odjídí osobn do Frankfurtu nad Mohanem v zájmu urychlení formalit nutných pro pracovní pobyt, co ji obnášelo plnou záruku zamstnavatele a dokázání o její kvalifikace, která nutn musela být vyšší, ne u ostatních uchaze o práci.

 

Karamelová kreace

Mirina pedstava o svobodném svt byla dílím zpsobem vyplnna, avšak a teprve tváí tvá realit zjistila, e to o em snilo její podvdomí za ostnatým drátem, není zcela totoné s tím, v em se momentáln ocitá. Pociovala v hloubi nitra, e za tím vším se v zákrytu nachází ješt jeden  pocit, který a teprve nyní se zaal klubat plnou silou na svtlo svta a jeho pedstava vyvolávala opojnost sladké závrati v duši. A Mirin instinkt neomyln poznával, e práv to, co se v jejím nitru tetelí jak pelud faty morgány, e to je onen cíl v jeho smru se musí vydat. To, co vábilo její mysl mlo sílu hlasu Sirén lákajících bájného Odyssea do svých spár. Na rozdíl od hrdiny trojské války se nemusela Mirka nikterak pemáhat, aby odolala svodu své touhy a mohla jí bez nebezpeí naopak být sama nápomocná a vydat se za zlatým rounem svých pedstav, nalézající se a v dáli erného kontinentu, v Africe.
Silné záitky z dtství zanechávají hlubokou rýhu v oblasti citové hemisféry. V plzeském byt rodiny Slavík se umle tvoila podoba exotické pírody prostednictvím chovu exotického ptactva, pstování kaktus, orchidejí a další fauny tropické a subtropické oblasti. Podoba bytu bývá astokrát zrcadlem duše svého majitele, a lze asi íci, e rodie inklinovali ke zpsobu ivota, je krášlil interiér jejich píbytku. Odtud zejm vedla cesta prostednictvím genetického ddictví k obdobným sklonm u jejich dcery, které byli navíc umocnny exotickými vjemy ve kterých vyrstala. Zde byla zasazena ona sazenika rostoucí pomalu ve své neviditelné podob a pipomínající se pouze obasn výhonky svých letorost ne nadešel as k rozvinutí se do košatosti stromu, jeho ovoce svdnosti v dob svého zrání peneslo Mirku Slavíkovou do prostor havé zem jiní polokoule.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku