�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mirka SLAVKOV - cukrsk buldozer se zlatnickou radlic - 1/6

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 13.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3242

Cukrka krela od spchu k spchu a pedvedla po 30 letech na cukrsk souti prci s karamelem. Mirka nemv ve zvyku brt si servtky jakhokoliv druhu, a o to mn tomu tak bylo v dvm vku.

 
Umní - porodní bába cukráského emesla

 

Mirka Slavíková

V mst soutoku ty ek, jeho podzemím se klikatí pramen, který dovedný lidský um petváí v pivní mok svtového vhlasu, je rodišt eské cukráky, je se vymyká zabhnutým tradicím jak v tvorb, tak i v rab svého ivotního prostoru. V mst Plzni chodila slena Mirka Slavíková jak do školy základní i uovské, ale zde se té po celou dobu dívího vývoje kupila oblaka její budoucí boulivé innosti, ale takté, a to pedevším, zrod svitu jasu slunce, jeho poselství paprsk dovedla spoutat do slavnostní kytice cukráských skvost. Zde je píslušno doplnit, e její díví píjmení je jmenným logem paní Slavíkové od jejího narození a po souasnost.
Paradoxem osudu je ta skutenost, e Mirina touha nikdy nemíila do oblasti cukráské tvorby v souvislosti s volbou povolání, avšak mla s ní jednu spolenou vazbu, kterou je vztah, v dívin pípad a váše, pro  výtvarnou innost. Do výše tchto sfér dosahovala pedstava její profese, jí pedcházela úast zprvu v malíských a keramických kroucích, pes které vedlo vybroušení umu i do skláské tvorby a prošlo všestrannými poznatky umleckého ztvárnní za pouití rznorodých technik.
Byl to vodopád vize pesahující normu obvyklého vidní svta, který však dopadal na skalisko pragmatických poznatk jejího realistického otce, jen sice uznával dceinu schopnost, ale nevidl ve víru jejích vlastností perspektivu ivotního uplatnní. A navíc nehodlal mít doma pobláznného bohéma, ješt ke všemu v sukních, který bude ít z ruky do úst. A pi vdomí toho, e jednou z ivotn nezbytných poloek u homo sapiens je potrava, po ní poptávka bude potud, pokud bude lovk na svt, udlal dílí ústupek. - Kdy u tedy holka blázní s umním, a ho spojí s jídlem! -     
A zde kronika ivota Mirky Slavíkové zaznamenává historický mezník, od nho se zaal odvíjet další vývoj dívina cukráského ivota.
Stedisko RAJ bylo místem Miriných praktických cukráských poátk. Dva svj sklon ke kumštu nezapela od samého poátku cukráské výuky, a ponvad její prbojnost, známá ze souasnosti, platila u i tenkrát a navíc dosahovala násobku koeficientu temperamentu a sníené sebekontroly charakteristické vku mládí, urit nikoho nepekvapí, e byla vdy v pední linii cukráského dje a jeho soutních sloek. e se pitom nejednou jeily vlasy na hlav mnohých vyuujících, neteba dozajista zdrazovat.
Práv v dob uovských soutí došlo k nemu, co lze u Mirky Slavíkové nazvat "syndromem soutní spravedlnosti", kdy ve druhém roníku, dle dvrného sdlení jednoho z komisa, by hodnot její tvorby náleelo prvenství, le protoe se v systému školské hierarchie nachází teprve ve druhém roníku, dochází proto k upednostnní o rok staršího studenta, který ji cukráské studium koní a nebude mít tak u monost dalšího školního soutního mení sil. Tento záitek se od té doby táhnul Miriným ivotem jako ervená nit, která se v prbných fázích jejího ivota zašmodrchala do objemných uzl, díky nim nejednou sklízela  zápornou popularitu svého okolí.
Po absolvování uovské výuky se ji oficiální cukráka hlásí na  Stední prmyslovou školu potravináské technologie v Pardubicích. V té dob bylo zaloeno národní cukráské drustvo. Mladá prbojná cukráka kráela od úspchu k úspchu a dle jednoho znalce soutní historie v eských zemích, pedvedla po 30 letech na cukráské souti práci s karamelem. Paní Slavíková nemívá ve zvyku brát si servítky jakéhokoliv druhu, a o to mén tak inívala v dívím vku. e se tak tím nezídka ocitala v oblasti nárazníkových zón je nabíledni.

        Být úspšným od samého poátku bývá asto vystílením ostré munice vývoje talentu, kterému tím tak jeho vývoj obvykle perstá pes hlavu.

Karamel Mirky Slavíkové

Projevy takovéhoto nekoordinovaného rstu mívají rzná podobenství. U studentky Slavíkové to byl pedasný odchod z pardubické prmyslovky.
Po tomto vyvšení studijního bílého praporu se u Mirky roztoil koloto pohybu pracovní migrace mající poátek v horském hotelu v Peci pod Snkou, kdy následn romantiku horského prostedí  zamnje za ruch praského  mraveništ v hotelu Alcron, kterým cukráská koovnice probhla, aby se na as usadila v dalším vhlasném hotelu Jalta. V obou proslulých zaízeních byla revoltující slena adovou cukrákou, ale s nezbytným doplkem toho, co budoucí paní Slavíkovou zdobilo od útlého dtství a po vyzrálý vk, a zdobit zejm nepestane co bude iva. Je to její charakteristická vlastnost, e musela do všeho vstrit nos! Dodejme, e se zámrem pozitivního výsledku, kdy nezídka pvodním recepturám implantovala svoji zkušenost, která nejednou vzešla i z její pocitové pedstavy jak by ml cukráský výrobek vypadat. Opt neteba dodávat, e nabouráváním se do kamenných tvrzí zvyklostí vyvolávalo u protistrany namnoze i úmrnou reakci.
Ke cti cukráky Slavíkové budi eeno, e své rebelantství nezapírá a staví se k nmu elem. Uznáním pro ni je, kdy se po letech setká s nkterým ze svých nadízených, jeho Mirin svérázný pístup v etice spoleenského vystupování jej nejednou ponoukal k jejímu roztrhnutí na dva kusy, ohodnotí po letech její cukráské kvality nejvyšší známkou.
A u bylo v Mirin mladém vku jak bylo, je pravdou - a to je a s podivem -, e nebyla nikdy odnikud vyhozena, a stejn nikdy nebyla bez práce.
Bhem pobytu v hotelu Jalta dokonuje dálkov hotelovou školu s maturitou. Tímto úspšným aktem se nám uzavírá prvá kapitola pozoruhodné ságy ivota té osobité cukráské umlkyn paní Miroslavy Slavíkové. Meme však tenám zaruit, e v dalších statích jejího ivotního pohybu nebudeme postrádat dramatickou tóninu dje tvrzeného rytmem rázových akcent erupních výron energie, bez nich bychom si tuto vyhrannou cukráskou tvrkyni snad ani neumli pedstavit.
V roce 1980 porodila svoji první ratolest, dceru Hanu, ale satek se uskutenil a v roce 1985. Manel Mirek, vynikající šéfkucha zstal po rozvodu v Africe. Ano, ani toto však nebylo úpln obyejné seznámení – za její první satek vlastn mohla paní Boenka Bedrníková, šéfová na studené kuchyni v Alcronu, neb ho posílala „kouit na cukrárnu“ – u ní se to toti nesmlo. A ti dva, krom spolených emesel, nalezli i jiné zájmy, v opee, pírod…no, a pak z toho byla jednou svatba.

 - pokraování  -


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku