�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Cukrsk pou

Autor: Mirka Slavkov
Datum vyd�n�: 10.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3241

Na povaze bohuel nen vlastn thnout za jeden konec, a proto mme tolik smr, spolk nikam nevedouc. Pedn odbornci se nedok sjednotit, aby spolen tedy dali pravidla esk cukrain. Jak obas km, zde jsem na cukrsk pouti

 

 Vzhledem k mému pozorování cukráského dní v naší zemi, které se ji ítá na roky, jsem došla k poslední kapce, která m nutí napsat vám svj názor. Doufám, e bude brán jako jeden z mnoha a pokud v nm nkdo nalezne, alespo malé moudro, pak splnil úel.
Tento nádherný obor v naší zemi stagnuje, ponkud pešlapuje na míst, jakoby mu chybly berliky jít dál. Ano, naší povaze bohuel není  vlastní táhnout za jeden konec, a proto máme tolik smr, spolk – nikam nevedoucí. Pední odborníci se nedokáí sjednotit, aby spolen tedy dali pravidla eské cukrain. Jak obas íkám, „zde jsem na cukráské poušti…“
Cukraina dnešní doby není ádná „Popelka“, ale módní obor, kde ji nelze vyskoit z neustálého sebevzdlávání. Tento nikdy nekonící proces je jediná cesta jak meme udret krok se svtem. Jsou dána pevná pravidla jak pro ochutnávky, tak pro design, dokonalá znalost surovin se snoubí s pravidly designu. Souasnost ovládá pln dokonalá jednoduchost, svinost presentace výrobku. Klasické receptury jsou poád velmi módní, avšak s moderními úpravami, a zde je to o dokonalé znalosti surovin, nejen chuových, ale i jejich fyzikálních a chemických vlastnostech. Tyto znalosti u našich pedních odborník postrádám. Ale prvoadý úkol pedního odborníka je UIT – pedávat vše, co ji sám se stihl nauit, a tím urychlit vývoj v oboru. V dnešním svt je tato etika zcela bná. Konfrontace mezi odborníky profesi posiluje, a tím jsou i zem lepší pi reprezentaci na mezinárodních soutích. Ta doba dret vše „pod poklikou“ je pry a je as pochopit, e tím, e pedávám své zkušenosti sob nijak neškodím, ale dávám si prostor rozvíjet se dál.
Onen  ostentativní postoj mezi provozy a školami asi nebude tím ideálním píkladem našim mladým následníkm. Co víc, infikujeme je dál negativn.

 


Soutní problematika, a to nejen v zadáních, ale i v hodnocení soutí, je v poslední dob snad neaktuálnjším tématem, který ke mn chodí.
U komisa hodnotících soute nacházím hluboké nedostatky ve znalostech v oboru, pak dochází k poškozování soutících argumenty typu : „ … ten okoládový desert je moc okoládový a okoláda není v echách inn…“ .  A podobných poznámek by se dalo napsat daleko více, pokud porotce nezná suroviny a vyjádí se, e podobná surovina neexistuje, pak i pochybuji o zpsobilosti vbec hodnotit. O neznalosti cukráské terminologie lze íci toté. A pak ji pravidla, která je nutno dodrovat, v pokud mono zachované objektivit.
PROSÍM, kdy konen bude pochopeno, e soute nejsou kolbišt ani rivalitni, ale ani neslouí k vyizování osobních út i vracení protislueb.

Nejsou ojedinlé soutní postehy typu, hovoící o tom, e ochutnávky nebyly ochutnány, veškeré pokusy o soudobé trendy byly ignorovány, nedodrení základních podmínek o váze výrobku vynesly prvenství. Pánové, co to dláte!!! . Dle eho je oprávnn komisa být komisaem? Staí vk, i jeden úspch na souti? Vk mám na mysli oboustrann, píliš mladý komisa nemá dostatek zkušeností k relevatnímu objektivnímu názoru a ve vyšším vku ji nedríme krok s vývojem. Velmi si Vás všech váím, ale trošku soudnosti by nám všem neškodilo.  

 

Dovoluji si tímto Vás všechny, kdo se spolupodílíte na výchov našich mladých  nástupc, zamyslete se. My nememe ít ve stylu „a po nás potopa“. Hovoím k Vám zcela ván a apeluji na Vaši moudrost a zkušenosti, neubíjejme pravdpodobné talenty, neodrazujme je neseriozními postoji. Jsme pilotní zemí v mezinárodním výukovém projektu, co si zaslouí jít píkladem.
Velmi si Vás všech váím, nebo kadý  poin vedoucí k rozvoji profese, je velmi dleitý!


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku