�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vrobnky GX novinka ve vrob zmrzliny

Autor: CESK
Datum vyd�n�: 07.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3240

Vrobnky zmrzliny GX odbourvaj nutnost poizovat nkolik zazen pro vrobu zmrzliny. Sloen vrobnk-paster-vitrna (oker, konzervtor) nen u vrobnku GX poteba. Vrobnky kombinuj vrobu zmrzlizliny, servrovn a skladovn v jednom.

Zmrzlinový stroj je nenároný na údrbu

Výrobníky zmrzliny s vitrínou ady GX pedstavují zcela revoluní novinku na trhu zmrzlinových stroj. Výrobníky GX kombinují vše, o em se snilo kadému cukrái – výroba zmrzliny, vitrína a skladování zmrzliny je obsaena v jednom.

Výrobníky zmrzliny GX zcela odbourávají nutnost poizovat nkolik zaízení pro výrobu zmrzliny. Standardní sloení výrobník-paster-vitrína (šoker, konzervátor) není u výrobníku GX poteba. Výrobníky této nastupující ady kombinují výrobu
zmrzliny, servírování a skladování v jednom stroji.
Kadý výrobník pracuje samostatn s moností individuálního nastavení teploty.

Zcela nepochybn segment výrobník GX roste raketovým tempem, cukrái po celém svt si jej brzy našli a pochopili nesporné výhody, jaké výrobník GX má. Výrobníky jsou garantem erstvosti a jednoduché výroby zmrzliny. Integrované výrobníky zmrzlinu nejen vyrábí, ale neustále ji udrují erstvou – systém GX míchá zmrzlinu v intervalech, udruje její konzistenci a stálou teplotu.

 • výroba spojená s pímou distribucí
 • kadý vidí, jak se zmrzlina vyrábí a e je erstvá
 • jednoduchá obsluha i údrba
 • automatické udrování teploty pro distribuci
 • vzduchové/vodní chlazení
 • akustická signalizace výroby zmrzliny
 • nerezové míchadlo s plastovými strkami
 • elektronicky ízená výroba
 • bezpenostní systém na víku výrobníku
 • integrovaná sprcha
 • noní reim

GX je moné poídit v nkolika variantách – podle oekávané poteby sortimentu zmrzliny. Aktuální výrobní program Frigomat umouje zakoupit kombinovaný výrobník GX v základní variant GX2 (na 2 druhy zmrzlin a po maximální poet výroby s GX8 (8 druh zmrzlin). Produkty se liší nejen výrobní kapacitou, ale také samozejm výkonem a typem chlazení (vzduchové/vodní)

Zákazník skrz nemlivá skla vidí výrobní proces


Zákazník skrz nemlivá skla vitríny vidí, jak se zmrzlina otáí se výrobnících. Z výrobníku se zmrzlina pímo podává zákazníkovi.

Výrobníky ady GX pedstavují revoluní novinku ve svt pípravy zmrzlin. Jedinená kombinace výrobníku zmrzliny s vitrínou se tší narstající popularit. Kocept GX je garantem erstvosti a jednoduché výroby zmrzliny.

Zákazník skrz nemlivá skla vitríny vidí, jak se zmrzlina otáí se výrobnících. Z výrobníku se zmrzlina pímo podává zákazníkovi.

 

 

 

 


Stroje jsou navreny tak, aby se daly jednoduše istit a rychle uvést zpt do provozu. Jednotlivé „cylindry“ (oddlené výrobníky zmrzliny) mají automatické individuální nastavení provozu a chlazení.

Zmrzlinový stroj je nenároný na údrbu a má nezávislé ovládání.

 


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku