�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Pavlna Berzsiov dnes NEpee !!! / - 1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 01.05.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3236

Ostatn, otevme prvn listy kninho titulu Pavlny Berzsiov Dnes nepeu, a ti co j znme, tak nejenom, e se nm vyjev z Pavlnina nekonenho cukrskho pbhu mnoho nm neznmho, ale je jako by to vyprvla ona sama.

 

Pavlína Berzsiová

Údaj v titulku se v pípad známé propagátorky cukráského umní zdá být více ne podivný, ale jsme nuceni konstatovat, e je tomu opravdu tak! Hlásá tak alespo titul její odborné knihy, je se v souasnu ocítá na pultech kniních trh.
O co, e se to vlastn jedná? Hned v úvodu je nutno všechny píznivce cukráské lektorky, hodnotící komisaky, místopedsedkyn AKC R a vynálezkyn nových zpsob cukráských podob a chutí uklidnit. Uvedený titul je jen zámrným pouitím jejích nových sladkých objev a postup, které ve své nov napsané publikaci "Dnes nepeu", vydavatelství Slovart, pedkládá svým tenám. Velké pímeno E v titulku lánku není omylem, ale zámrem. Ve tetím dílu této reportáe se dozvíte, kde je tajemství tohoto písmene, které dokáe zmnit podstatu autorova zámru
o stoosmdesát stup.

Podstata této knihy spoívá v tom, e návody a recepty nepotebují pro tentokrát pouití trouby, a jejich zhotovení je ureno pro široké spektrum konzument v podob nap. rodinné oslavy,  dtských kamarádských setkání i pro spolenost tzv. "z oí do oí".
Ostatn, otevme první listy kniního titulu autorky Pavlíny Berzsiové „Dnes nepeu“, a ti co jí známe, tak nejenom, e se nám vyjeví z Pavlínina nekoneného cukráského píbhu mnoho nám neznámého, ale je jako by jej vyprávla ona sama svým ušlechtilým, dvrn laskavým a nenapodobitelným zpsobem, který by jí mohla závidt i mnohá rozhlasová i televizní hlasatelka.

Kostky s kukuinými lupínky a mandarinkami

Korpus
100 g cukráských piškot
100 g kukuiných lupínk
50 ml rumu tuzemáku
150 g hoké okolády
50 ml smetany ke šlehání

Nápl

250 g mkkého polotuného tvarohu
60 g moukového cukru
pl liky smsi erstv nastrouhaného muškátového oíšku a mletého hebíku
200 ml smetany ke šlehání
200 g kompotovaných mandarinek

Nakrájené piškoty smícháme s lupínky a provlhíme rumem. Dáme do formy (24x18 cm) vyloené peícím papírem. okoládu rozehejeme v horké vodní lázni a smícháme s horkou smetanou. Ihned vlijeme na korpus a dáme do chladniky na 2 hodiny tuhnout.
Pak korpus pomocí papíru vyjmeme z formy a nakrájíme na kostky 6x6 cm. Tvaroh vyšleháme s cukrem a koením a spojíme  s vyšlehanou smetanou.
Nápl pomocí cukráského sáku s hladkou trubikou nastíkáme na kostky a ozdobíme mandarinkami.

- V knize Pavlíny Berzsiové  „Dnes nepeu“  naleznete druhou ást tohoto receptu -

 

Pojme se nyní podívat na Pavlínu trochu zblízka a ve šlépjích jejích skoro ješt dtských stevík se procourat a do stop její dosplé cukráské obuvi.

Pavlína je ktná Vltavou, a to v míst prtoku praským eištm. Stovatá matika ji svým arem nikdy nedovolila zmnit místo trvalého pobytu, ím pvodn slen Blahovcové, udlila status roduvrné Praaky.
U Blahovc mli ješt starší dceru, která se dostala díky vyznamenání na vysvdení, je bylo jedním z kritérií pijetí na hotelovou školu a, pro to dnes neíci, té i tehdejším konexím na toto ádané gastrou-ubytovací zaízení. Pavlína v dob, kdy ji vk pivedl ped rozhodnutí, co dál po "devítce", nemla oproti seste ani jedno, ani druhé.
V souasné dob je v mluv cestovních kanceláí populární výraz s výstiným oznaením Last minit - na poslední chvíli -. A pesn v tomto "lastminitu", sáhla Pavla vyloen naslepo po cukrain, a Restaurace a jídelny Praha 1, se sídlem na Charvátov ulici, se staly její uovskou štací.
V prbhu uební doby došlo k zajímavému Pavlíninu setkání se enou, je nejene ovlivnila její cukráský vývoj, ale v této chvíli, ani o tom mohl kdokoli tušit, byl zaehnut plamínek štafety pochodn, kterou ta ze zkušenjší generace pedala své mladší kolegyni v dob, kdy opouštla cukráský stolec v AKC R a pedsednické ezlo hodnotící komise. Ale o tom pozdji.
Mezitím Blahovcovic dveti spadl kámen ze srdce pi závrené uovské zkušební otázce, a ekala ji potravináská nástavba se zamením na zpracování mouky a peení chleba. Ne se dv léta sešla s dvma roky, zpívala Pavlína gaudeamus digitur na maturitním veírku. Tovaryšské kroky odšlapala erstvá maturantka v hotelu Tatran v cukráské díln. Lépe eeno odtoila nebo ve tinácti lenném cukráském kolektivuu se uplatoval systém dlby práce a Pavlín, jako nov píchozí, pipadl úkol výroby tí druh dort.
A tak to šlo poád dokola, dokola a dokola. A kdy u z toho byla tatranecká cukráka utoená ve spirále stereotypu a pechucení, rozhodla se tento koloto zastavit. Ale byl tu jeden háek, spíše hák. Díve platila zásada, e podnik umoující svému zamstnanci studium pi zamstnání, si dotyného upsal tlem i duší na dobu deseti let.

O zaehnutém plamínku mezi Pavlínou a paní Stejskalovou ji byla e. A jestli mladá cukráka mohla díve ehrat na nedostatek konexí, nyní se jí to vrátilo v poehnané míe. Mocný byl dosah psobnosti Jarky Stejskalové, která zbavuje Pavlínu okov stereotypní práce, a ta zaujímá cukráský post v restauraci u Pelikána.
Skryté šídlo v pytli neutajíš, a jak sama Pavlína na sob zjišovala, stejn tak i její narstající reformátorskou snahu o inovovaci cukrainy mouníkového zamení v tom provedení, v jakém se u Pelikána doposud praktikovalo.
Dortová nabídka ji poala nabývat v té dob odlišný trend do podoby servisu prostednictvím mouníkového vozu, a stejn tak úprava dort jak v klasických porcích tak i dezert, je v té dob zaaly nabývat na trendovém vzrstu.
Jenome do ustálených vod vhodit kámen, to paneku zpsobí poádné kruhy nevole na vod! Dva roky dobývala, stále ješt slena Blahovcová, tvrz zvyku a zabhlosti. Kdy u nevdla kudy kam, a její nitro se poalo plnit slzami beznadje, poslouilo rameno paní Stejskalové k uvolnní tohoto nahromadného vodopádu slaných krpjí.
Avšak kadé zlo - z pohledu Pavlíny - je pro nco dobré. Práv zde meme hovoit o výhni, v ní se kalila ocel cukráské podstaty Pavlíny - budoucí - Berzsiové. Nejene si tato, v dobrém slova smyslu, kverulantka zaala uvdomovat, e po em nic, to je hned, a e dobré dílo ne se zdaí, musí projít výhní problém, (zlo)zvyk, nechuti nco mnit a prérií trápení.
Tady došlo, u ji dozrávající cukráky k autopoznatku, e má v sob dost té potebné paliatosti, nezbytné k pekonávání pekáek. A zejména mla monost poznání, e za dosud u ní prozkoumanou cukráskou pevninou, se nalézá oceán dalších variací cukráského kumštu.
Tatran vycepoval Pavlínu k pracovnímu fortelu, ale nové psobišt jí ukazovalo podobu, kterou byla restauraní cukraina. Palainky, polední mouníky, omelety Monako, krém Diplomat a další minutkové speciality po objednávce. Píprava nkterých druh probíhala ped hostem, a tady cukrá k praktické roli výrobce musel pipojit i poádný kus divadelního úkonu. A to je ve zjednodušené podstat charakteristika soutního podiového vystoupení.
A tak sama sebe, za pispní okolních vliv, vmanévrovala Pavlína do nárue restauraního cukráství, kde sém v ní osudem vsazené, poalo rašit v nadjn se rozvíjejícím výhonku této zajímavé cukráské odnoe.

 - pokraování -


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku