�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Bernku, symbole Velk noci svtku

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 14.04.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3227

Bernku bo, symbole Velk noci svtku,
ty tvore poslun, oddan,
kter d lovku nhu za zlo na opltku,
ty v svm symbolu siln, a bezbrann.

Beránku, symbole Velké noci svátku

Jií V. ezá

Beránku boí, symbole Velké noci svátku,
ty tvore poslušný, oddaný,
který dáš lovku nhu za zlo na oplátku,
ty v svém symbolu silný, a bezbranný.
- jak Shry bys seslán byl –

Pro e my lidé, v den velký, e sníme t,
 - a maso i tsto tvé? -
ty svta dobroto s výrazem dítte,
chceme snad tím smýt híchy své?
 - Kdo odpov e nám dá? –

Listujme v Bibli, té knize knih,
kde apoštol Jan praví k nám:
„Hle beránek, jen snímá svta hích,
Ámen, to lidé pravím vám!“
- Jaký e smysl je onch slov? –

Smysl jeho význam je nyní znám,
by v rouše rouna je blosti,
- Beránek to syn Boí sám,
v bolavém poinu lidské krutosti!
 - i ertu dobe a peklem schvácen budeš! –

A tak tím, e beránka doma si peeme,
tím ctíme oddanost samého Krista,
jeho lásky in k srdci si vezmme,
budi tím, naše mysl si jista!
- Tak stojí psáno v Písmu svatém -

Soutní beránek vytvoen na GASTRO HRADCI 2017 Eliškou KOROSOVOU, foto Lukáš Urban


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku