�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTRO HRADEC Vitana cup 2017 /- 3.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 12.04.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3226

Je ji dlouholetou tradic, e bernek pat k velikononm symbolm, a to z toho dvodu, e byl povaovn za pedstavitele rodic se fauny. A stal se soutnm cukrskm nmtem i na letonm GASTRO HRADCI.


1. místo ZEMANOVÁ Olga, OASCR Choce v kategorii Velikononí beránek

Velikononí svátky se vyznaují svým promnlivým termínem. Pipadají pokadé na nedli, která následuje po prvním jarním úplku.
Je ji dlouholetou tradicí, e beránek patí k velikononím symbolm, a to z toho dvodu, e byl povaován za pedstavitele rodicí se fauny. Pozdji se stal vyzvaem beráního symbolu  lid Izraelit, kteí v nm vidli stádo vedené Hospodinem, kdy se v tomto pirovnání ztotoovali se svým exodem z egyptského jha. Tradici beránka pevzali rovn kesané, kteí pirovnávají jeho pozemskou roli s posláním Jeíše Krista, který byl obtovaný za spásu lidstva.
A v neposlední ad je astým soutním cukráským námtem, kdy tomu bylo i v letošním GASTRO HRADCI, kde o berání metu soutilo 17 uchaze
.


2.místo MALÁTOVÁ Barbora, LSOŠSOU Pardubice


3. místo KOROSOVÁ Eliška, OASCR Choce

Další soutní disciplínou byla kategorie Cukrá umlec, kdy jsme vybrali ukázky tí nejúspšnjších junior, kteí mohli soutit do vkového limitu 21 rok. Cukráští umlci pedvedli svj zdobící um prostednictvím makety, jí podrobili svému výtvarnému vyjádení.


1. místo BOUŠKOVÁ Tereza, SOŠ SOU OS Chrudim


2. místo CABICAROVÁ Petra, SOŠ SOU OS Chrudim


3. místo LEDNOVÁ Jana, SŠGHL Bzenec

22. roník GASTRO HRADCE Vitana cup 2017 je ji minulostí. Prognóza, která ukazovala svoji vzestupnou kivku kvality ji v posledním roníku, prokázala v dnešní 22. sad této naší nejvtší soute, e pedpoklad vývojové perspektivy došel svého naplnní. Zdraznme, e se navštvníkm pedstavilo široké spektrum kuchaského a cukráského provedení v 17 soutních disciplínách. A to si u samo o sob vyádalo nesmírné organizaní provedení, zázemí, vetn nezbytné prezentace.
Doplme, e organizaní taktovku tímala  Asociace kucha a cukrá eské republiky, poboka východní echy a fotodokumentaci provedl Lukáš Urban.

 - konec -


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku