�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GELATO WORLD TOUR pod startovnm vstelem / -1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 30.03.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3219

Podstatou esk nrodn soute byla nominan ast dvou nejspnjch soutcch, jejich vsledkov post je automaticky nominoval na evropsk prkna GELATO WORLD TOUR, jeho poadatelsk termn je 24.-25. ervna tohoto roku v italsk Boloni.

Jií HOCHMANN, MOCCACAFE Tábor - Vítz GELATO WORLD TOUR 2017 Praha

Soukolí eské soutní zmrzliny se roztoilo! Italská výrobní spolenost Carpigiani, její název dominuje ve zmrzlináském svt na samém vrcholu  kóty zmrzlináských stroj, se prezentuje ji tvrtým roníkem prostednictvím svtové soute ve tvorb zmrzliny pod názvem GELATO WORLD TOUR.
Zástupce pro esko a Slovensko spolenost EISKON s.r.o., je je pro zmínné zem výhradním dodavatelem italských strojních produkt, zorganizovala stejnojmenné zmrzlináské klání na domácím kolbišti v podob národního kola v Úvalech u Prahy. Své školící prostory poskytla za soutním úelem firma Almeco, dodavatel cukráských, zmrzlináských a pekaských poteb, technologický proces ídilo poadatelské GELATO UNIVERSITY CARPIGIANI a kola eské soutní zmrzliny se dala do pohybu s cejchem svtového punce!

Kritéria zmrzlináského duelu 14 pihlášených úastník pikazovala zhotovení jednoho druhu libovolné zmrzliny v ase 30 minut dle vlastní receptury v hodnotících kritériích:

chu                                 -       50 %
struktura                          -       30 %
prezentace ve vitrín      -       20%

K soutní dispozici byla úastníkm nejmodernjší technologie Carpigiani a technolog z Carpigiani Gelato University.

Podstatou eské národní soute byl výbr dvou nejúspšnjších soutících, jejich výsledkový post je automaticky nominoval na evropská prkna GELATO WORLD TOUR, jeho poadatelský termín je 24.-25. ervna tohoto roku v italské Boloni.
Tam dojde ke stetu evropské „zmrzlináské civilizace“ z ní ti, kteí obsadí nejvyšší stupn profesní umu, se utkají v msíci záí s nejlepšími zmrzlinái ze „zbytku svta“ na nejširší svtové platform GELATO WORD TOUR v pímoském letovisku v Rimini.


Ukázka tvorby dalších soutících

Vítze národního kola GELATO WORLD TOUR 2017 v Úvalech jeho nejvyšší umístní, a tím i postup do evropského finále, nikterak nevykolejilo, jak alespo zaznlo z jeho úst, a svou primární pozici povauje, a opt cituji, za standard. A tedy tak i onak, jednalo se o shodu ptilenné hodnotící komise, která jeho výtvor pod názvem Paris Brest vyhodnotila jako nejchutnjší s pídavky dalších kritérijních bod ve struktue zmrzliny a prezentace ve vitrín.
A opt dle slov samotného Jiího Hochmanna, na otázku tajemství receptury vítzné zmrzliny, zaznlo jeho obligádn leérní prohlášení,  e ve vítzném výrobku nebylo nic extra soutního navíc, e se jedná jen o pouhou znrzlinu, kterou dostane kadý jejich zákazník. Ale jak vyplynulo ze slov další ásti interview, jeho vítzný post spoívá v jednom osobitém tajemství mající rodinný pvod. Manelka pana Jiího se stará o chod táborské cukrárny MOCCACAFE a Jií o zmrzlinu (prý!), kdy soulad pedností práce obou len manelského páru byly tvrím motivem obsahu zmrzliny. Námt byl svou podstatou prostý, manelino odpalované tsto, nugátový krém, poktní pálenkou a taji výrobního umu bylo uinno zadost. A tento domácko-profesní duel tak ml vyústní v produkci  nejvyšší kvality obou provozních sloek, co se v eském národním kole GELATO WORLD TOUR projevilo vítzným ohodnocením.
Tolik eské Úvaly, ale ped táboritou Jiím stojí mnohem odolnjší a neprodyšnjší tvrz v podob boloského evropského finále.
Zde, alespo se tak dle tónu jeho hlasu zdálo, konil humor. Závazek vyplývající z vítzova postavení dal konturám jeho tváe i hlasu ji vánjší podtext a bylo patrné, e  myšlenky u nabraly smr vi apeninské Boloni. Dle slov nejúspšnjšího úastníka domácího mistrovství, bude nutno zapracovat na pidané pálence, která bude potebovat tzv. "natrnkovat" za úelem  dosaení harmonizaního souladu celkového vyznní chuti a celistvosti dojmového efektu. Jinak vítzné suroviny a výrobní postup zstane zachován ve smyslu rení, e vítzná sestava se nemní.

Soute se zúastnilo celkem 14 osob, kdy obsazení tvoily kraje: Praha  - 5, stední echy - 3, jiní Morava - 3, západní echy  - 1, jiní echy - 1 a Vysoina  - 1. Soutící tvoili po dvojicích. Hodnotící ptilenná porota nebyla v prbhu soute pítomná a do skonení práce posledního úastníka.

- pokraování -

 


Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku