�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jsou vejce rzn...

Autor: Pavla Bureov
Datum vyd�n�: 23.03.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3215

Jsou vejce velk i mal setkvme se s vejci blmi, hndmi i nco mezi tm.
Hmotnost vajec a tm i jejich velikost ovlivuje rasa slepic, vk, zpsob chovu a krmen. m je slepice star, tm jsou vejce vt.

Jsou vejce velká i  malá – setkáváme se s vejci  bílými, hndými i nco mezi tím.
Hmotnost vajec a tím i jejich velikost ovlivuje rasa slepic, vk, zpsob chovu a krmení. ím je slepice starší, tím jsou vejce vtší. Vajené skoápky jsou nkdy bílé a jindy zase hndé. Tato barva nemá  s chovem i krmením nic spoleného.
Rozhodující je rasa slepice a barva koních lalok pod jejíma „ušima“ . Pokud jsou ervené, jsou vejce hndá. Pokud mají bílou barvu, jsou pak vejce takté bílá. U nkterách slepic mají laloky barvu promnlivou, co se pak i odráí na barv vajec.
V obchodech meme dostat i vejce svým pvodem ji starší a ke zjištní jejich erstvosti nám poslouí tzv. plovací test. Vejce vloíme do chladné vody. erstvé vejce zstane leet na dn. U starších vajec se vytvoí ve skoápce vzduchová komora, která vejce ponoené ve vod nadnáší a to tím zpsobem, e vejce se staví na špiku. Tedy, ím se vejce nachází v kolmjší poloze, tím je starší.
Úpln zkaené vejce dokonce plave na hladin, kdy loutek a bílek se vstebávají dohromady a komora na zaoblenjším konci vejce se stává vtší.

Další zpsob  testování spoívá  v zatepání vejcem. Zateseme jím lehce na ob strany. U erstvého vejce není slyšet ádný zvuk, popípad není cítit v ruce ádná vibrace uvnit skoápky. U starých vajec je tomu naopak.

Velikonoce zpsobují radost svou pípravou barvení vajec nebo zdobením, avšak problém zpsobuje monost jejich zavšení. 
K tomu napome tento jednoduchý zpsob, k nmu potebujeme: vyfouklé vejce, zápalky a tenkou nit.
Zápalku peplíme a nit pipevníme na jednu její polovinu do stedu. Zápalku vstríme otvorem do vejcete. Nyní nit zatáhneme na pevno a dbáme, aby se uvnit nacházející zápalka postavila napí. Velikononí vejce pak meme bez problému povsit.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku