�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2017 - Sout po italsku

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 08.03.2017
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3209

Soutit s Italy ve sfe elegance, je tak trochu jako zasednout k achov partii s vyrovnanm soupeem a hrt ernmi figurami. Verismus, majc msto zrodu na Apeninskm poloostrov, je umleck smr.

Sout, je je nezbytným koením kadé výstavní akce, a má v provedení zpsobu á la SIGEP svj prbojnjší projektil. Bývalo tomu pokadé a nejinak tomu bylo i letos.
Prbný chod veletrní SIGEPU v Rimini, má z pebohatého výbru atraktivních výstavních nabídek pro své návštvníky soutní cukráské show v podání cukráských nadjí zem kde pojem disign bývá mnohému novorozenci vloen sudikami do kolébky. Soutit s Italy ve sfée elegance, je tak trochu jako zasednout k šachové partii s vyrovnaným soupeem a hrát ernými figurami. Verismus, mající místo zrodu na Apeninském poloostrov, je vlastn umlecký smr, který cukraina ve svém projevu ponejvíce pouívá a italský cukráský dorost je jeho dstojným reprezentantem, jak jsme mli monost v jeho spatení na souti pi riminském SIGEPU. Pro tentokrát zvolili poadatelé soutní námt SRDCE a kadý ze soutních úastník mohl pedvést jak dokáe tento   dlouhodob pracující sval v lidském tle, ale rovn i pedstavitele specifických emocí, prostenictvím cukráského ztvárnní adresn vystihnout.

Pod obrázkem vlevo se  ve fotografické chronologii z letošního SIGEPU na chvíli zastavme. Jedná se o tvorbu švýcarského cukráského mistra a trojnásobného svtového šampiona Elisea Tontiho v osobitém pojetí, kterou nazval DEKOR 2000. Styl jeho cukrásko výtvarného výrazu se zrodil v jeho pojetí ji ped drahnou spoustou let a nalezl, jak tomu bývá u osobitého rukopisu zvykem, adu nadšených píznivc, ale, a jak jinak, i odprc. Jak bylo zmínno vyjádení letopotu 2000 bylo touhou ve smyslu: "ké by tento adresn osobitý styl vydrel do roku 2000!" A pohleme! Pomalu se nám ji uzavírá druhá dekáda 21. století a Tontiho pee  osobitého zpsobu je stále zde a to dokonce jako soutní námt na vrcholové akci v Rimini!
Švýcarský cukráský mistr pinesl do objemného mštce bohatství umlecké cukrainy drahokam, který do té doby nebyl ve svt ke spatení. Tontiho tvorba nebyla pouhou první vlaštovikou nedlající jaro, nýbr zaadila se do trvalého proudu cukráského projevu, který byl, a zárove i je, trvalým zpsobem vyjádením rukodlné techniky a originálního výtvarného projevu. Jeho styl je nezamnitelný a my máme monost se s ním setkávat u mladých cukráských výtvarník z ady zemí celého svta. A to, jak bylo patrno, i na SIGEPU 2017!


Italští cukráští junioi se mli v soutním zadání popasovat ve tvorb srdce vo volném soutním stylu, s moností vyuítí ornamentní kresby tenkých linií, kdy tvorba probíhala pódiovým zpsobem ped zraky divák a odborné poroty.
Italský dortový trend se vyznauje striktní korpusovou jednoduchostí, barevnou lehkostí v ní pevládá vtšinov jeden odstín peván tlumenjšího tónu. Kombinace více ne dvou barev bývá spíše výjimkou. Zdobení zaujímá pouze tvrtinu, maximáln tetinu plošného rozmru exponátu.
 


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku