�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Vroba vlastn okoldy

Autor: Alfred Gangelberger
Datum vyd�n�: 11.08.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3200

Zkladem dobrho zhotoven ve stdiu ppravy je dobr promchn sms a v dodren teplot pi ohevu, kdy se tak zamez zhoustnut cukru. V ppad nadmrn hustoty hmoty pidme kakaov mslo. Pi pprav se nesm do hmoty jedin kapka vody!

Pro 1 kg okolády potebujeme
350 g kakaových bob (sušených)
200 g kakaového másla
500 cukru mouky nebo krystal

1. Praení a mletí
Boby oistíme, odstraníme devitá a jutová vlákna a praíme na ploché pánvi tak dlouho, a slupka zaíná být kehká a pone se oddlovat.
Prbn boby promícháme i prohodíme, a po celé ploše svého obvodu zmní barvu. Jakmile boby zanou vydávat praskavý zvuk, vyjmeme je z pánve a zaneme rukou oddlovat slupku (pozor na horkou teplotu!), vloíme do modíe a utlueme do jemné hmoty.
Nakonec, abychom obdreli jemný prášek, vloíme tuto rozdrcenou hmotu do elektrického mlýnku a dkladn pomeleme do maximální jemnosti. ím jemnji boby umeleme, tím dosáhneme lepší kvality okolády.

2. Míchání a ohev surovin
Vloíme umletou kakaovou hmotu, 200 g kakaového prášku a 500 g moukového cukruna pánev a zahíváme sms za stálého míchání, a vznikne homogenní hmota pastovité konzistence. Teplota hmota nesmí pevýšit 50 °C.

3. Lití do formy
Zchladíme tekutou okoládovou hmotu na 29 °C a nalijeme do formy (tabulkové, pípadn i jiné)) a necháme v lednice zchladnout. Po 30 minutách lze okoládu bez potíí lámat.

Dleité informace
Základem dobrého zhotovení ve stádiu pípravy je dobré promíchání smsí a v dodrení teplot pi ohevu, kdy se tak zamezí zhoustnutí cukru. V pípad nadmrné hustoty hmoty pidáme kakaové máslo.
UPOZORNNÍ!!! Pi píprav okolády se nesmí do hmoty dostat jediná kapka vody!

Autor je cukrá ve švýcarském Lausanne


Vytisknuto dne 22.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku