�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTRO KROM͎ 2016 / -5.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 24.03.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3159

Potahovac hmoty jsou dleitou slokou, kter dotv vzhled vstavnho expontu. Je poteba ale vdt, e tento finlov prostedek vrobku je uren spe pro oi ne pro chuov orgn, u kterho nen zase a tak njakou cukrskou lahdkou.

fiogf49gjkf0d

Dortov tmatika bv astm nmtem pro svoji atraktivitu, snad mono ci jednou z nejvtch v irokm spektru gastronomickho pojet, kterou lze s jistou nadszkou pirovnat k turisticko - zempisnmu divu  starovku, pyramidm. Tak jak dok kamenn monumenty vzbudit as nad svoj chvatnost u toho, kdo na n vzhl z bezprostedn blzkosti nad tajemstvm jejich pvodu a gigantinost, tak na stejnm principu bud pozornost zdail dortov monumety, rovn pro svj tvar pnouc se do vin cukrskho nebe. A tato nadzemn sladk tmatika byla rovn ptomna na soutnm zadn pi konn soute GASTRO KROM͎ v dob, kdy si pedvaly vldu dva periodick astronomick pojmy zima a jaro, kter byly t soust soutnho zadn ve znn tvero ronch obdob.


             4. msto cukr senior - BRABLEC Betislav, Prostjov Svatoplukova 39

Markta Tnov, uitelka odbornho vcviku na SGHL Bzenec se zastnila cukrsk soute v seniorsk kategorii a jej pedstava ve ztvrnn podoby soutnho zadn ty ronch obdob slavila vrcholov spch. Jak pravila Pavlna Berzsiov, kdo vsad na karamel a zn taje a skal jeho zpracovn, vykroil tou sprvnou soutn nohou, jej smr obvykle m k vtznm stupm. To byl ppad vtzky seniorsk kategorie, a jak sama sdlila, pracuje rda s karamelem a uvaovala jak jej zakomponovat do sv soutn prce. Posloupnost ronch obdob zakotvench v soutnm zadn byla pro ni vzvou, a v jej mysli zaala vzat jednotliv nitky alchymistickch karamelovch taj jednu na druhou a vsledkem bylo vrcholov umstn, kter zaujala jako jedin astnice seniorsk kategorie ze vech soutcch v prostoru zlatho psma.
Pvod jejho zamstnn ml potek v bzeneck cukrsk kole a svoji zlibu  zdokonalovala prostednictvm sout, a po nstavbovm studiu byla pijata jako uitelka odbornho vcviku. Tato prce poskytuje pro Marktu pohled na mlde z tohoto profesionlnho pohledu, a vnm ji jako tvrnou hmotu, s kterou je mon vytvet zmr odbornho poinu, ale tento mysl vyaduje uritou selekci a specifick pstup ke kadmu jednotlivci, co nebv vdy snahou zdaleka jednoduchou, nebo tato hmota v podob rtuovitch vlastnost omladiny, vidc ivot svm zenm zrakem, doke lehce proklouznout mezi prsty.
Nicmn je to vzva, protoe je mon nalzt ty ky, kte maj k tto prci vztah a zjem vytvet hodnoty, a pedevm s nimi se odborn uitelka bzeneck koly o sv nabyt poznatky pokad rda podl.
A ti maj na opltku u sv uitelky jistotu, e jej pomocn ruka a odborn rada jim v jejich snaze pronikat do taj cukrskho emesla bude vdy k dispozici. Ostatn bzeneck kola m v tomto smru dlouholetou tradici, o em svd ada trofej z vrcholovch sout.


5. msto cukr senior - POKORN Jana - SO a SOU Te

Dal vklad pedsedkyn poroty zbavuje potahov hmoty rouky tajemnosti: "Potahovac hmoty jsou mdn zleitost, kter dvaj soutc nkdy vt vznam, ne jak ve skutenosti m. Proto vol jej silnj navrstvenost na dortovm povrchu. Rozhodujc je, aby byla potahovac hmota dobe zhotovena v prbhu samotn ppravy jet ped jejm pokrytm na dortu. To znamen, bt dobe vytvarovan pi vyvalovn v optimln vrstv."


                 6. msto cukr senior - BIERSK Marcela, OLLIES DORTY, s.r.o.

O tom, e pi pouvn potahov hmoty je nutn dodrovn potahovacch pravidel, rozvj ve svm dalm vstupu pan Berzsiov:
"Zde je poteba se zmnit o tom, na jakou povrchovou kvalitu dortu m bt hmotu nanena. Pokud jeho povrch je zhotoven v optimln rovin, nen tak zapoteb,  aby hmota mla siln povlak. Pokud se dortov exterir vyznauje nerovnostmi, tak je pak u jeho tvrce snaha prostednictvm vtho nnosu potahov hmoty tento nedostatek dorovnvat, a dostvme se tak k vizulnmu problmu."

 
 
7. msto -Synkov Andrea, IS Val.Mezi    8. msto  - MARTINCOV T., SO  Vsetn
9. msto - Hermannov Lenka,  SO Znojmo  10. msto - POANOV I., SP Pardubice

Toto piblen prce s optimln vrstvou potahov hmoty je napklad patrn i u zednk, kte kdy udlaj kivou ze, tak ji pak v nouzi dorovnvaj vtm nnosem malty a kvalita stavby i ekonomika jejho proveden sniuje efektivnost zhotoven a navyuje finann nkladovost.
Prost ve m sv pro a proti, a ten kdo zn zsady tohoto druhu prce, je schopen vytvoit dlo majc punc kvality a dobr hodnocen odborn poroty i publika.
Tedy takto ve strunosti piblen soutnch prac cukrskho mld i dosplch na hanck souti GASTRO KROM͎ 2016.

                                                               - konec -  


Vytisknuto dne 15.06.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku