�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


SIGEP 2016 - Davy lidu / -1.

Autor: Ji V. ez
Datum vyd�n�: 30.01.2016
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3129

Ji po 37. zavonlo pmosk Rimini svou sladkou vn, aby rozilo smyslov chp sladk svdnosti svch nvtvnk. Italsk SIGEP v letonm roce se stal dostavenkem 201 321 nvtvnk.

fiogf49gjkf0d

Ji po 37. zavonlo pmosk Rimini svou cukrovou vn, aby rozilo smyslov chp sladk svdnosti svch nvtvnk. Italsk SIGEP v letonm roce se stal dostavenkem 201 321 nvtvnk, kte se sjeli doslovn z celho svta na vhlasn proslul cukrsk veletrh.
A jak je dozajista znmo, ten ve svch 28 rozmrnch a do poslednho msteka zaplnnch halch nabz mnoho, pemnoho z blzkch i vzdlenjch obor zabvajcch se produkc cukrovinek, okoldy, peiva, zmrzlin, tstovin, kvy, stroj, nstroj, pomcek i dekorac a dalch odvtv, v nich se tvrci pi sv innosti hal do blho hvu a nle mu po zsluze svtov oborov prvenstv. K uvedenmu je potebn dodat, e riminsk veletrh SIGEP se zrove prezentuje rozmrnou adou sout, semin a ochutnvek.


Jak bylo  v podtitulku zdraznno, leton SIGEP se prezentoval mimodnou nvtvnickou ast, kter pevila o vce ne dvacet tisc tu loskou. V tto souvislosti pipojuji jeden osobn poznatek, ve smyslu nebyejnho zjmu o riminsk cukrsk veletrh.
Mstn peprava z prostoru ubytovn do msta vstavit v dob konn veletrhu kolabuje. Nen nikterak od vci, e se me stt, e na ekajcho na autobusov zastvce zamv idi autobusu v odmtavm gestu, kdy tm naznauje, e jm zen dopravn prostedek je zcela pln. A opravdu tomu tak i je. Proto nae skupina dola k rozhodnut, e se pokus o tst prostednictvm eleznin st. Le ouha! Oproti mstn autobusov doprav nem vlakov spojen tzv. kyvadlov charakter a elektrick kolejov o me pijet a z italskch dlav typu Bolon i Milna. Vstupn stanice v Rimini m dv podoby. Jedna nese prost oznaen RIMINI  a druh RIMINI FIERA (vstavit). Kdy bylo v pedchoz vt pedeslno, e vyplnnost elezninch vagn si nikterak nezad s peplnnm autobusovm interirem, tak to v dob konn SIGEPU plat beze zbytku. Zdaleka ne  vem ekatelm na eleznin zastvce RIMINI se dostane t monosti nastoupit  a jsou nuceni zvolit taxislubu. Pi jednom pjezdu dolo k tomu, e vlak se vyznaoval nstavbou jednoho poschod, kdy pzem bylo beznadjn peplnn.

 

Pi oteven dve se dostal dovni pouze mal poet ekajcch, a ti co se nalzali v hornm pate pi spaten npisu RIMINI se v domnnce, e jsou v mst svho cle, snailo dostat ven.
e jejich snaha nebyla korunovno spchem, neteba dodvat. Scnu divokho tlaen se zmrem  dostat se ven, doprovzelo italsk klen, kik a nadvky. Pes vce ne tvrthodinovou snahu o zaven dve a obdobnho snaen, pipomnm, e bezspnho, pslunk hornho patra vystoupit, se vlak dal do pohybu. Pvodn projevy nevole kulminovaly do maxima. Kdy se komusi podailo neastnkm vysvtlit, e SIGEP se nachz o zastvku dl, tak pvodn italsk nadvkov rozvnn staccato vystdal belcantov zpv v radosti nad tm, e pvodn zastvka byla z jejich pohledu pouhm omylem. Prost konec dobr, vechno dobr, a to ve stylu l italiano.

Digitln turniketov prchod, ve kterm proudc dav obas s sebou pibral i kontrolnho pracovnka , byl vstupn branou do cukrskho rje, v jeho fluidu sladkho kouzla si mohl kad vybrat dle sv libosti.
Tolik vod 37. ronku cukrskho veletrhu SIGEP 2016 a pt se budeme vnovat jednotlivm odvtvm.

 - pokraovn -

 

 


Vytisknuto dne 26.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku