�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Kavrna nen pouze kva

Autor: Olga ermkov
Datum vyd�n�: 09.11.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3092

Kad kavrna je jin, ale vechny by mly mt jeden spolen prvek. Tm je kvalitn kvovar. Je to toti vrobn prostedek kavrnka. "Opravdu kvalitn kvovar, jen denn zvldne pipravit cca 100 porc kvy, je pomrn drah.

fiogf49gjkf0d

Kavrny si udrely sv msto a oblibu i v dob fast food a stravovacch a oberstvovacch zazen veho druhu. Kvu si mete uvait doma, koupit prakticky kdekoli, dokonce i chlazenou v plechovce, a pesto lid do kavren stle chod. Jak je mon, e kavrny, kter se v Evrop objevily nkdy v 17. stolet a v echch o jedno stolet pozdji, jsou stle tak oblben?

Odpov je na nasnad: lid zde nachzej klid a pohodu nad lkem npoje, kter skt osven ducha a tla a dv pleitost k posezen a u v osamlm zadumn i ptelskm rozhovoru. Nad kvou se nevedou plamenn diskuse jako teba v hospod u piva, nezpv se pi n jako u sklenky vna ve vinnm sklpku. Mnohem astji se nad lkem kvy v pjemnm prosted kavrny rod nov mylenky. Byla to teba povstn prask  kavrna Slavie, kde se schzeli Miloslav imek s Jim Grossmanem, aby zde vymleli sv bravurn povdky a scne ke vdy vyprodanm pedstavenm divadla Semafor.
Kad kavrna je jin, ale vechny by mly mt jeden spolen prvek. Tm je kvalitn kvovar. Je to toti vrobn prostedek kavrnka. "Opravdu kvalitn kvovar, jen denn zvldne pipravit cca 100 porc kvy, je pomrn drah. Stoj sto a dv st tisc korun, ale je to investice, kter se vyplat," uvd Ji Spn, majitel brnnsk kavrny Henri caff. "V malch provozovnch majitel profesionln stroj asto nahrazuj vybavenm, kter je ureno spe pro kancele i vt domcnosti. Pak se div, e jejich ivotnost nen takov, jakou oekvali," vysvtluje. Kvalitn kvovar - to je pro kavrnka nco jako pro soustrunka soustruh, pro lkae skalpel.
Dalm stejn dleitm stavebnm prvkem je kvalitn surovina, tedy kva a  jej spolehliv dodavatel. Velk vznam m tak msto, kde se kavrna nachz. Ideln jsou, jako ve vtin podnikatelskch aktivit, vlastn prostory.
Kavrny zizuj asto tak velc dodavatel kvy. Vichni znme kavrny Piazza d'Oro, Segafredo, Illy, Lavazza a jin.  Dnes u se mezi nvtvnky kavren objevuj lid, kte chod na "svoji znaku" kvy. "Pokud ji vak pij s mlkem a dvma kostkami cukru, troufm si tvrdit, e poznat znaku kvy, z n je npoj pipraven, dok jen prav fajnmeki," dopluje tuto informaci s smvem Spn.
Nejvce kavren u ns vzniklo na zatku 90. let. Tehdy byl znm trend pit kvy v zpadn Evrop a oekvalo se, e se mu ei pizpsob. V Nmecku se v t dob spotebovalo kolem 6,5 kg kvy na hlavu, ve Finsku tm  dvakrt tolik, v R kolem 2 kg. Boom se vak nekonal. Spoteba se u ns zvila zhruba o 1 kg, co je hluboko pod evropskm prmrem, jen in 6-7 kg surov kvy na hlavu.

et spotebitel si oblbili kvalitn npoje

Zatmco dve se u ns pil jen "turek", dnes je nabdka mnohem ir a kad si me vybrat npoj, kter mu skuten chutn. O tom, e rove podvn kvy u ns roste, svd i slova Jiho Dolanskho, editele divize gastronomie spolenosti Balrny Douwe Egberts: "V gastronomii rove podvn kvy bhem dvou let rapidn stoupla. U nen problm dt si kdekoliv v kavrn latte. Z okolnch stt mme po revoluci nejrychlej rst poadavk na kvu. A to jak po strnce kvality, tak i estetiky, co dokazuje nabdka kvy s pchut - oblbenj jsou stle vce spojen kvy se sirupy. Je dobe, e si zkaznci umj kvu vychutnat."
"Mlad maj zcela jednoznan nejradji cappuccino. A kdy k nm pijdou, jsou pekvapeni, e se pipravuje z mlka a espressa. Znaj vtinou jen to, co se d koupit v automatu nebo co si pipravuj doma z instantn smsi," vysvtluje Spn.
Stlou pozici si na ebku popularity udruje espresso. Mlokdo vak v, e s jeho velikost roste jeho sla. Pi jeho pprav toti prochz hork voda pes kvu asi 20 vtein, co dv npoji charakteristickou chu, barvu i vni. Je to tak asov interval, pi nm se vylouhuje jen asi 40% kofeinu. Kdy nkdo pijde a ekne si o vce vody, zsk paradoxn npoj, kter je sice vce naedn, ale m naopak vy obsah kofeinu. Doba louhovn kvy se toti prodluuje.
Kvalitn surovina nad zlato
Jak ji bylo eeno, krom kvovaru je nezbytnou podmnkou dobr kvy kvalitn surovina. "Uvte-li, e z jednoho kilogramu kvy pipravte a 140 porc npoje, spotte si, e se vyplat do n investovat trochu vc  a nekupovat to nejlevnj, co je na trhu", vysvtluje Spn. Mezi dodavateli kvy konkurence samozejm existuje. "Kavrnci sami sebe za rivaly a tak nepovauj," uvd Ji Spn, kter je souasn distributorem kvy a m proto i v tto oblasti sv zkuenosti "Podvejte se, kousek vedle m je cukrrna, kde tak prodvaj kvu. J myslm, e si nekonkurujeme, kad z ns toti nabz nco jinho," vysvtluje Spn. "Zrovna tak nepovauji za sv "konkurenty" npojov automaty, v nich lze kvu tak dostat. Je to toti pln jin npoj. Komu sta "nco teplho do aludku", toho automat samozejm pln uspokoj", lou se s nmi majitel kavrny, kter je centrem brnnskch intelektul a novin.


Vytisknuto dne 24.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku