�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak by mly vypadat kavrny

Autor: red.
Datum vyd�n�: 10.09.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3084

Jak by mla kavrna vypadat?
Mus bt pvtiv a mil. Dokonce vc ne byt. Proto se lovk k takovmu zadn mus chovat jinak, ne kdy dl byt nebo kancel.

fiogf49gjkf0d


Barbara korpilov je disignrkou a polovinu jejich zakzek tvo nvrhy interir restaurac a kavren. Podvejme se na jej innost z vnitnho pohledu.

m vs pitahuj  kavrny  ? Na prvn realizovanou  restaurac  byla v roce 2000 Zahrada v Opee, zakzku jsem brala jako vzvu. Nikdy ped tm jsem nic podobnho nedlala a nikdo nevil, e to zvldnu. I j jsem mla urit pochybnosti - v bvalm Parlamentu, mezi dvma dlnicemi, to pece neme bt spn msto, kala jsem si. Ale pesto se to povedlo. Tm byl odstartovn urit boom mch  restaurac  a  kavren.

Jak by mla podle vaeho nzoru  kavrna  vypadat?

Mus bt pvtiv a mil. Dokonce vc ne byt. Proto se lovk k takovmu zadn mus chovat jinak, ne kdy dl byt nebo kancel.

Jak?
Kdy navrhujete interir  kavrny  , muste lidem nabdnout zvltn pocity, atmosfru, kter je pithne.

Jak to dokete?
Zkladem je dobr dispozice a jej variabilita, promylen tak, aby se hostm pjemn sedlo a aby mli mezi sebou dobe nastaven vzdlenosti. Nezastupitelnou roli hraje svtlo, barvy, dekorace i personl.

Existuje na to njak kl?

Kdy te eknu pr vc, tak je velk pravdpodobnost, e to bude  kavrna  , kter je pohodln: idle s podrukami, men, leh stolky, protoe lidem dvaj pocit, e sed bl u sebe, jemn osvtlen, nepesvcen interir, kombinace idl a lavic, kla teplch barev, svky, exotick kvtiny - prost takov dovolen. Ale vechno se to d poruit a pitom vytvoit pjemnou  kavrnu  .

Co je v  kavrn  dleitj, dobr kva anebo dobr design?
McDonald's zadal nedvno studii, v n odbornci zkoumali, nakolik je pro lovka rozhodujc design pi vbru  kavrny  nebo  restaurace. Z vzkumu vyplynulo, e to je vce ne osmdest procent. Ohromn m to potilo.

m se pro vs jako pro designrku odliuje  kavrna  a bistro?
Kavrna  je pro m klidnj prosted, kde se tolik nepodv  jdlo, kde hraje pjemn hudba a kde si lovk povd, te noviny. Bistro by v mm podn mlo svm zpsobem navozovat rychlost a pehlednost - abych se rychle dozvdla, jak  jdlo  mohu mt, stejn rychle ho dostala a mohla odejt.

Myslte si, e dnes atmosfra  kavren  pipomn jet nco z ry jejich rozkvtu ve 20. a 30. letech?

Urit ne. Tehdy nebyla nkupn centra a dn  kavrny  , do nich by lid jezdili s nkupnmi vozky. Ale i dnes se stalo uritou zvyklost, e lovk alespo jednou za den zajde do  kavrny, s nkm se tam potk, vyd schzky a mezi tm telefonuje. Vznikl tak zvltn druh internetovch  kavren, kde se lid nechtj potkvat, ale kam chod pst dopisy. Vlastn se tam potkvaj s lidmi, kte jsou stran daleko.

Jak typ interiru navrhujete nejradji?
Mm rda pjemn a mil klienty. Pak u je jedno, jestli s tm lovkem navrhujete byt,  kavrnu  ,  restauraci  nebo  hotel  . Hlavn ten lovk mus bt zajmav.

U jste odmtla klienta proto, e vm nesedl?

Ne, ale vtinou ho nepoznte na prvn nebo druh schzce, kde se o spoluprci rozhoduje. Ale odmtla jsem klienta proto, e mme moc prce.

Respektujete vdycky pn klienta?

pln. Snam se ho vyslechnout a pochopit, co on od toho interiru potebuje. A i kdy to nkdy vypad, e to cel jakoby "petome", vdy se sname jeho problm vyeit. Jet nemme nespokojenho klienta.

Kdo tvo vai klientelu?

Ze sedmdesti procent jsou to cizinci, kte v Praze ij a ze ticeti procent ei. Vtinou jsou to lid, kte o architektue a designu nco vd, maj je jako svoji zlibu, a v dan chvli u teba tak vd, pro jdou prv k nm. Pestoe jsme velmi krtkou dobu na trhu, a jsme velmi mlad atelir, j jsem tady vce mn nejstar, tak ns znaj.

Vytvte si osobn vztah ke klientm?

Zrovna dnes rno jsem v rdiu slyela rozhovor s Evou Jiinou, kter kala, e je-li projekt spn poznte podle toho, jestli mte na konci o ptele vc. A to mi pipad nejvstinj. S tmi lidmi proijete kus ivota. To nejsou tdenn zleitosti, byt trv tak pl roku a toho lovka vdte minimln jednou tdn. A to u se vytvo njak vztah.

Jste psn?
Myslm e ne. K nm asto pichzej lid, kte maj byt v rozestavnm stavu. V takovm ppad to pak mon vypad, e jsem sp psn nebo dokonce krut. km: Tyhle stny mus spadnout a tyhle pky je teba posunout. Protoe ono se nkdy zd, e bytov design je jenom o nbytku, ale ono jde o rozloen prostoru. Take kdy nkam pijdeme, nebojme se dlat vt zmny - bourat pky, zvtovat otvory, nepouvat bn rozmry, navrhovat nov osvtlen.

Pokud pijmete zakzku, co dlte vy a na em se podlej vai spolupracovnci?
J vdycky pinm vize, vytvm koncepce a inspiruji prci s novmi materily a technologiemi. Na  kavrnch  pro Davida Mizrahi se mnou spolupracovali zejmna Milo Beran a Luk Juina. Protoe ti lidi  kavrnu  nakresl eknme za ti tyi tdny. A pak jsou vt projekty a na nich pracuje daleko vc lid. Ns v Mimolimitu zatm nen moc - dvanct. Chci, aby atelir jet trochu vyrostl, ale skonila bych tak na dvaceti lidech. To je zatm moje ideln pedstava.

Jak vlastn fungujete jako designrka a zrove architektka? Potkaj se ve vs nkdy tyhle dv profese anebo jsou vdy v souladu?
Mohou bt docela klidn v souladu, pokud postupujete od celkov koncepce k jednotlivm designovm celkm, a potom k designovm detailm. Pitom ten detail se me stt stednm motivem interiru, pokud se tak architekt rozhodne. A je tak dobr nco vdt jak o stavebnch konstrukcch, tak o technologich a materilech a vechno kombinovat dohromady. J si myslm, e to je plus, mt pehled z obou stran.


Vytisknuto dne 24.07.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku