�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Dortov jedl obrzky

Autor: Jrgen Lebelt
Datum vyd�n�: 22.08.2015
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=3074

Vlastn pln na potku toho veho byl Walt Disney se svmi kreslenmi filmy a figurkami, kter zskaly takovou popularitu a oblibu, e jejich komern vyuit muselo pijt. Na n navzali cukri a nejen ti.

fiogf49gjkf0d

Asi ped temi roky italsk firma MODECOR zaala prodvat ke zdoben hornch povrch dort nesladk oplatky s rznmi vjevy na nich namalovanmi potravinskmi barvami a s rznmi cukrovmi i plastovmi figurlnmi i nefigurlnmi doplky. Nejprve to byla tmata pro dtsk a sportovn dorty typu "zmek a che" ke Snnhurce a 7 trpaslkm, sportovn stadion k fotbalovmu mustvu. V dalch letech pibyla slavnostn tmata, svatby, ktiny, sezon nmty Vnoce, Velikonoce, moulov, kte maj letos 40. vro svho vzniku aj.
Oplatek m formt obdlnkovho nebo kulatho dortu rznch velikost, lep se do elatiny a po peten vrchn strany rovn elatinou se pilep i pslun figurky. Takto zdoben dorty se velmi zalbily a staly se mdnm smrem na jih a zpad od naich hranic. Malovan oplatek sice zdra dort v pepotu do 100 K, ale uspo as cukre. Zkaznk zsk pkn dort s tmaticky vrohodnou ozdobou, kter poskytne radost i zbavu, dtem hraku, novomanelm pamtku. Vlastn to tak trochu omlouv pouit vedle tradinch i necukrovch, resp. nejedlch materil v cukrstv, nebo bohuel pouh cukrov radost je od prody velmi pomjiv, nkdy i zdrav kodliv a nespravedliv k nkdy velkm cukrskm dlm, kter rychle upadnou v zapomnn.

Vlastn pln na potku toho veho byl Walt Disney se svmi kreslenmi filmy a figurkami, kter zskaly takovou popularitu a oblibu, e jejich komern vyuit muselo pijt. Na n navzali cukri a nejen ti. Pi tto tendenci vyrstala ji cel generace mladch v Americe a nyn v Zpadn Evrop, kter takov zdoben poaduje. Tato tendence pichz ji i k nm.

Svm npadem malovanch oplatk Italov vlastn navzali na tzv. americk dorty, kter chpeme jako pestrobarevn dorty s rznmi vjevy ze ivota na jejich povrchu, zdobenmi kresbami, figurkami, kulisami ve stylu Walt Disney. Abychom Amerianm nekivdili, musme dodat, e v modelingu a produkci exluzivnch dort jsou velmi daleko v duchu svch tradic pejmat to nejlep ze svta a zhodnotit to. Bn produkce dort se vyznauje bohatm zdobenm povrchu ji zmnnmi vjevy. Vrch dortu ale nen zdoben oplatkem, ale pmm stknm potravinskmi barvami pes ablonu na krm, ppadn runm malovnm a trezrovnm. Takto se zdob i lehakov dorty, kde se ablona podkld zvltn tkaninou s plastovmi vlkny aby se nepilepila. Horn a spodn okraj dortu se zdob jednoduchm bordrem a bok dortu se asto ani nezdob, aby umooval vyniknout vjevu na povrchu. Soust bn produkce je i zsilkov sluba, kde dostanete na zklad katalogovho sla dortu jeho fotografii jako pedlohu, jedl i nejedl figurky, potebn ablony, barvy, pop. i zmraen korpus.

V tomto smru vynik zvltn firma BAKERY CRAFTS, kter oslavila nedvno 50. vro svho spnho rstu. Podnik se vypracoval na vedouc pozici v tvrm cukrstv, kter nen teba chpat pouze jako nron modeling. Podnik vytv exluzivn ozdoby, ale rovn nabz pro bnou cukrskou praxi nov npady a pomcky, kter dvaj cukrm jakousi laku kvality a pomcku pro zvyovn prodeje. Podnik funguje jako vrobce i jako cukrsk velkoobchod.

Firma BAKERY CRAFTS pinesla do cukrainy mnoho tvrch a velmi uitench prvk, kter mohou bt i naim cukrm k uitku. Vedle ji uvedench dort, kter se prodvaj na katalog a telefon k dodln v cukrrn nebo i pmo v domcnosti, jsou to tzv. BITES /ti baits/. Nzev vrobku je odvozen od zkladu bit, kter znamen kousat, tpat, taky kousek, troek. Jsou to vlastn malovan oplatky seznut do kapkovitho tvaru, aby je bylo mon zapchnout do tsta, velk asi 4 cm, opaten tmatickmi obrzky. Bites maj tu pednost, e mohou dozdobovat dort ve 3. rozmru. Mohou t ozdobit vrek tzv. cupcakes /ti kapkeis/ nebo pancakes. Cupcakes jsou vlastn zdoben zkusky ve zdobenm paprovm koku, do kterho se dvaj po upeen ve formch typu muffin nebo se v nich i pmo peou teba v mikrovlnce. Nabzej se snad ve stovkch npaditch proveden a samy o sob by byly zajmavm zpestenm na cukrsk produkce. Bites budou jist vhodn i do pohr a ji pudingovch nebo zmrzlinovch. Prodvaj se v balench po 144 kusech za cenu 4 K/ks.

Minul rok jsme zaznamenali u BAKERY CRAFTS bytek nabdky cukrskch ablon jak plonch, tak i vlasovch. Firma to vysvtluje sloitost aerografickho zdoben dosud pro americk dorty nepostradatelnho. Potebujete k nmu jak pi velkovrob, tak pi malovrob nejen mnoho ablon, ale tak kompresor nebo alespo pero pro aerografii. Proto se cukri piklnj radji k jedlm obrazm ji hotovm, kter sta pouze nalepit na dort. Jedl papr pro potaov tiskrny byl vyvinut teprve nedvno, ale je u i u ns k dispozici. Prodv se v balen po 24 kusech A4. Zatm m pro ns vt vznam JEDL OBRAZ ji hotov, protoe pochopiteln nelze aplikovat jedl papr do bnch tiskren. Jedl obrazy vyuvaj sv vlastnosti kvalitnho fotografickho proveden obrazu, co je dal pednost vedle snadn a rychl manipulace pi aplikaci na dort. Je nasnad, e budou prostedkem k penesen oblbench postav a postaviek z film a seril, stejn jako kopi umleckch dl a v neposledn ad pmch fotografi oslavenc na dort. Nae firma nabz ji nyn adu jedlch obraz s tmatikou shora uvedenou. Obrazy se dodvaj v tsnm alobalu po 12 kusech dle katalogovho vbru. Jejich ivotnost je do oteven obalu 4 roky. Po oteven obalu je mono ivotnost prodlouit schovou v mrazku. Cena jedlho obrazu podobn jako u malovanho oplatku nepevyuje 100 K.

Italt cukri dosud preferuj ablonov techniky zdoben, take pmo nehroz, e by dve, ne tyto techniky doraz a k nm, byly ji svmi vrobci oputny. Pokud se pro n rozhodneme, mjme na pamti, e dleitj ne kompresor jsou pera. Kompresor lze nahradit i lahv stlaenho medocilnho plynu, pera nahradit nelze. Cukrsk kompresor je ovem praktick a firma BAKERY CRAFTS dodv rzn vkonn proveden a po dvojinn, bezolejov a s chladiem. Pera pro aerografii se kupuj podle velikosti pohrk, potu trysek, monosti ucpvn a dostupnosti nhradnch dl.

Jestlie firma BAKERY CRAFTS uvedla na trh jedl obraz, byla jen otzka asu a i nronho vzkumu, ne umon cukrm a nejen jim, aby si takov obrazy sami zhotovovali.
Zazen spatilo svtlo svta teprve loni a po pslunch zkoukch a schvalovacch procedurch je ji schvleno i v rmci Evropsk Unie. Jmenuje se CAKE TOP PUBLISHER, tedy doslova vydavatel tisk pro vrch dortu. Sestv ze scaneru, tiskrny, barevn a nebarevn kazety a sady jedlch papr potaovho typu. Ve by bylo mono podit v pepotu asi za 70 000 tis. K.

Jestlie se nyn ohldneme na popsan vvoj cukrskho emesla ve svt, tedy bn produkn cukrainy, vidme snahu zpodobnit krsu vci a udlosti lpe ne dosud, ale pi men nmaze a s vt rychlost, jak to i odpovd souasnmu ivotnmu tempu i vkusu nastupujc mlad generace. Do bn cukrainy vstupuj i umleck dla, ale jinak, ne pmou tvorbou cukre, s vyuitm modern techniky. Pesto nebo prv proto se domnvm, e pro umleck vkus a zdobc schopnosti cukre je zde vt prostor, ne byl pedtm.


Vytisknuto dne 23.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku